23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
09.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.favrskov.dk/site.aspx?MenuID=133&Langref=1&Area=&topID=&ArticleID=7909&expandID=1749&moduleID=&ParentID=6180

Indlevering af tilbud

Til
14.05.2012

Addresse
AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst

Udbyder

Favrskov Kommune

Teknisk rådgivning i forbindelse med nyopførelse af almene ældreboliger ved plejecenter Tinghøj i Hammel


Favrskov Kommune

Med forventet byggestart i april 2013, skal AL2bolig opføre 16 boliger i tilknytning til plejecenter Tinghøj. Plejecenter Tinghøj fungerer som et bofællesskab for demensramte, og består af 24 boliger. Centeret er opdelt i fire huse med 6 boliger i hvert hus. Hvert hus har fælleskøkken og –stue samt tilhørende have med pavillon. Samtlige boliger har udgang til haven.

Byggeriet er en udvidelse af boligorganisationens afdeling 155, Tinghøj i Hammel.

Endeligt byggeprogram udarbejdes i samarbejde med, et af Favrskov Kommune nedsat, byggeudvalg. Rådgiveren må forventes at skulle deltage i 3 byggeprogramudvalgsmøder.

Oplysninger om byggeriet:

Grunden:
Matr. Nr. 4 fo, Hammel By, Hammel, areal stort 10.054 m².

Arealet inkl. det eksisterende center og afdeling 155 fremgår af oversigtskort.

Den nuværende bebyggelse udgør til boliger, gangarealer og serviceareal 1.814 m². Derudover er der 214 m² kælder.

Arealet er omfattet af Hammel Kommune, lokalplan nr. 39, Jagtvej, 1 etape, 1996.

Byggeriets omfang og energiklasse:
Byggeriet forventes at omfatte 16 stk. 2-rums boliger med et bruttoareal, inklusive andel i et fælles boligareal med køkken og serviceareal, på i alt 1.190 m², samt depotrum til beboerne.

Byggeriet opføres i 1 plan, uden kælder med materialevalg i henhold til lokalplanens bestemmelser, og i respekt for det eksisterende byggeri.

Byggeriet opføres i henhold til BR10, men i energiklasse 2015.

Tidsplan:
Programmering, maj – juni 2012
Rådgiveren projekterer, efterår 2012
Byggestart, forår 2013
Indflytning januar 2014

Opgavens omfang:
Teknisk rådgivning i henhold til PAR´s og FRI´s ydelsesbeskrivelse og i henhold til ABR89.

Kvalitetssikring i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring af offentligt støttet byggeri.

Udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsplan for byggepladsen, samt ledelse af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

Udarbejdelse af totaløkonomisk vurdering baseret på Landsbyggefondens totaløkonomimodel.

Udarbejdelse af logistikplan for byggeriet under opførelse.

Udarbejdelse af driftsplan med drifts- og vedligeholdelsesbudget for år 1 – 20.

Deltagelse i afleveringsforretning, 1-års gennemgang, og opfølgning i forhold til Byggeskadefondens 1-års og 5-års eftersyn.

Byggeriet skal opføres i henhold til Velfærdsministeriets bekendtgørelse og vejledning om offentligt støttet byggeri. Rammebeløb med tilsagn fra 1. juli 2011 for ældreboligbyggeri i Favrskov Kommune med tillæg for energiklasse, er den økonomiske ramme for byggeriet. Grundkøbeprisen forventes at andrage 10 % af byggeriets rammebeløb. Håndværkeromkostningerne forventes at andrage 17 mio. kr.

Byggeriet forventes udbudt i begrænset udbud i hovedentreprise.

Nøgletal:
Rådgivere skal aflevere nøgletal efter reglerne i § 7 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v., såfremt det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").

Hvis rådgiveren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal rådgiveren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 7, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed, samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en "karakterbog").

Hvis rådgiveren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal rådgiveren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger, er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at rådgiveren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Der gøres opmærksom på, at denne rådgivningsopgave skal evalueres i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010, om nøgletal for alment byggeri m.v., såfremt det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150.000 kr. ekskl. moms, og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom.

Tilbud på totalrådgivning:
Tilbuddet sendes til AL2bolig, Langkærvej 2F, 8381 Tilst, så det er os i hænde senest mandag den 14. maj 2012.

Serviceattest om uforfalden gæld til det offentlige skal vedlægges tilbuddet. Er serviceattesten ikke vedlagt, gør det alene, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt.

Kriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige med følgende fordeling af kriterier:
Prisen for rådgivningsopgaven opgivet som procentsats i forhold til honorarberettiget byggeudgift, og maks. udgiftsramme for udlæg i henhold til ABR89: Tæller 40 %

Referencer fra lignende byggerier Det er et krav at byggerierne er for demensramte. Ibrugtagningsdatoen af byggerierne skal være senere end 1. maj 2007. Der må gerne vedlægges foto: Tæller 40 %

Referencer fra opførelse af almene ældreboliger. Ibrugtagningsdatoen af byggerierne skal være senere end 1. maj 2007: Tæller 10 %

Nøgletal om kundetilfredshed for tidligere gennemførte byggerier med gennemførte evalueringer, jf. Velfærdsministeriets vejledning nr. 56 om nøgletal for alment byggeri: Tæller 10 %

Endvidere skal CV for den projektleder, som totalrådgiveren tilknytter opgaven vedlægges.

Under forudsætning af sagens fremme i Favrskov Byråd, forventes endelig tildeling at ske primo oktober 2012.

Spørgsmål til dette udbud besvares af teknisk chef Peter Brix Westergaard, tlf. 60 29 41 71 eller e-mail pbw@AL2bolig.dk i perioden 1. maj 2012. – 10. maj.2012.

Send til en kollega

0.078