23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-086382
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.03.2021 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292334&B=KU

Udbyder

Københavns Universitet

Krydsfeltsrenovering inkl. elektriker og produkter


Københavns Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Have
E-mail: morten.have@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292334&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292334&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Krydsfeltsrenovering inkl. elektriker og produkter

 

Sagsnr.: 110-0020/21-7000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

KU skal have renoveret alle krydsfelt. Udbuddet omhandler levering af hardware og inklusive elektriker ydelser til renoveringen af de eksisterende krydsfelter. Der udbydes en rammeaftale for 4 år, hvor KU kan anskaffe den tilbudte hardware og elektriker ydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Renovering af KU's krydsfelter. Arbejdet omfatter at leverandøren skal levere elektriker og lærlinge ydelser i forbindelse med renoveringen af krydsfelterne. Ligeledes skal leverandøren levere den nødvendige hardware fx rack, switch, skabe, kabler mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en årlig omsætning inden for det udbudte område på mindst 30 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- At tilbudsgiver har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på mindst 5 mio. DKK.

Oplysninger angives i ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Tilbudsgiver skal afgive minimum 2 referencer fra lignende og sammenlignelige leverancer. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til virksomheder, kommuner, regioner, universiteter mv. som ligner de i udbuddet omfattede ydelser, hvad angår type og omfang.

- De anførte referencer skal være udført inden for de seneste 3 år, idet igangværende referencer, som har været i gang i mere end 1 år tillige accepteres.

Afleverer tilbudsgiveren mere end 3 referencer, vil ordregiver kun inddrage de tre (3) første referencer. Dette omfatter tillige eventuelle referencer fra underleverandører, som tilbudsgiver støtter sig på i forhold til teknisk kapacitet.

For hver reference er det et mindstekrav, at følgende oplyses:

i) perioden for opgavens udførsel

ii) navnet på kunden

iii) kontaktperson hos kunden

iv) den samlede kontraktsum

v) beskrivelse af referencen fra lignende og sammenlignelige leverancer.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse udfylde feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”. Alternativt kan tilbudsgiver i det pågældende felt i ESPD’et henvise til et særskilt bilag til ansøgningen, hvor tilbudsgiver har beskrevet sine referencer i overensstemmelse med kravene ovenfor.

Oplysninger angives i ESPD.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/09/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/03/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 1
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klager over tildelingen af en rammeaftale skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.094