23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 035-084141
Offentliggjort
19.02.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=phtpuetaco

Udbyder

Egedal Boligselskab v/KAB

Egedal Boligselskab v/KAB – Smørum Gårdhuse, helhedsplan


Egedal Boligselskab v/KAB

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Boligselskab v/KAB
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Haroon Kalyal Javad
E-mail: harva@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=phtpuetaco
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Egedal Boligselskab v/KAB – Smørum Gårdhuse, helhedsplan

 

Sagsnr.: 53020002
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler en helhedsrenovering af en almen boligbebyggelse, bestående af 137 ét-plans familieboliger, i varierende størrelser. I projektet indgår renovering af bygningskonstruktioner, udskiftning af tekniske installationer samt forsyningsledninger i terræn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 133 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Irishaven 2-274, 2765 Smørum

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise, i begrænset udbud med forhandling i henhold til udbudsloven.

Smørum Gårdhuse består af 137 boliger, der er opført i 1974-1976. Gårdhusene er beliggende på adressen, Irishaven 2-274, 2765 Smørum. Gårdhusene skal nu gennemgå en omfattende renovering. Renoveringsprojektet realiseres med støtte fra Landsbyggefonden.

Boligerne er opdelt i mindre, sammenhængende rækker og er udført som 4 forskellige typer, herunder 3 typer vinkelhuse og én type længehuse. Boligerne har som udgangspunkt sydvestvendte gårdhaver. Mellem husrækkerne er der smalle stisystemer.

Husene er opført med tunge facader af sandwich-betonelementer på gavle og mod stisystemerne. På havesiden er facaderne udført som lette, bærende partier med vinduer. Boligerne er udført med uisolerede krybekældre, hvor fugtsikringen er udført som plastfolie direkte på jord. Hovedforsyning for fjernvarme og brugsvand er placeret i krybekældre. Husenes forsyning af afløb, vand, varme, el, telefon og antenne er ligeledes ført i krybekældrene.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

— Nedrivningsarbejder og miljøsanering, herunder fjernelse af hovedledninger for vand og fjernvarme i krybekælder

— Nyt tungt terrændæk

— Ny let facade mod gårdhave

— Isolering af sokkel samt nye omfangsdræn

— Nyt badeværelse

— Nyt køkken

— Nye gulve, indvendige vægge og lofter

— Nye installationer for vand, afløb, varme og el

— Mekanisk balanceret ventilation

— Nye skure samt overdækning ved hoveddøre.

I hovedentreprisen indgår nye forsyningsledninger i terræn for vand og fjernvarme.

Endvidere indgår levering, opsætning og drift samt efterfølgende nedtagning af 30 genhusningspavilloner i 2 etager, placeret syd for bebyggelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 133 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 01/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer. Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere, der kan dokumentere de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave i art og omfang, samt i hvilken udstrækning ansøger på baggrund af de fremlagte reference kan dokumentere at besidde alle relevante kompetencer i forhold til de forskellige dele af hovedentreprisen.

Ordregiver vil på den baggrund prækvalificere de ansøgere, der på baggrund af den fremlagte dokumentation anses for bedst egnede til at løfte opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I udbuddet er beskrevet en række optioner, som enten er tilkøb til det tegnede projekt, fravalg fra det tegnede projekt eller varianter af løsninger i det tegnede projekt.

Bygherren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de prissatte optioner og at inddrage disse i tilbudsforhandlingerne. Bygherrens valg af optioner afklares inden indgåelse af entreprisekontrakt.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD del IV B skal ansøgerne oplyse virksomhedens årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver vurderer, at udfyldelse af del IV C i ESPD’et ikke i tilstrækkeligt omfang kan danne grundlag for ordregivers vurdering af ansøgerne i forhold til de angivne kriterier. Særligt da ansøger skal have mulighed for at inkludere diagrammer og visualisering i sin ansøgning. Besvarelse af del IV C sker således ved vedlagte dokumenter.

Til brug for ordregivers vurdering skal ansøger vedlægge følgende:

Referenceliste med op til 10 referencer indenfor boligbyggeri, hvoraf min. 2 referencer skal være almene boliger og min. 2 referencer skal være renovering/helhedsplaner.

Der bør indgå referencer, der indeholder ledningsarbejder i terræn.

Referencer skal være udført indenfor de seneste 5 år og være afleveret indenfor tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende udbud.

Referencer bør indeholde oplysning om størrelsen og arten af opgaven, herunder pris, antal enheder/boliger og bygherre. Der skal ydermere redegøres for ansøgerens rolle og ansvar på de nævnte projekter.

Referencelisten må højst fylde 10 A4 sider. Ordregiver forbeholder sig ret til kun at forholde sig til de første 10 A4sider, såfremt referencelisten er længere.

Ansøgerne skal vedlægge dokumentation for virksomhedens antal ledende medarbejdere og årligt gennemsnitligt antal beskæftigede gennem de seneste 3 år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til AB18 med bygherrens bemærkninger. Øvrige specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet der er tilgængeligt på Ibinder.

Det kan oplyses, at byggeriet finansieres iht. lov om almene boliger mv. og at tildelingen sker under forbehold for myndighedernes godkendelse af skema B.

Ordregiver stiller ikke garanti, idet byggeriet finansieres ved offentligt garanterede lån.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har valgt at udbyde opgaven i hovedentreprise og dermed ikke opdele kontrakten i delkontrakter. Dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omfang og størrelse af opgaven.

Aflevering af ansøgning om prækvalifikation skal ske via projektweb iBinder. Adgang til prækvalifikationen sker via link som angivet under I.3).

Spørgsmål skal stilles på dansk via link som angivet under I.3). Ordregiver vil løbende besvare spørgsmål i anonymiseret form til samtlige ansøgere via iBinder. Hvis et spørgsmål giver anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil ordregiver orientere herom samtidig med besvarelsen af spørgsmålet. Spørgsmål til prækvalifikationen, der er modtaget senest den 8. marts 2021, forventes besvaret senest den 12. marts 2021.Spørgsmål, der modtages mindre end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive besvaret.

De ansøgere som udvælges til at afgive tilbud inviteres til digitalt udbud på iBinder.

Der gøres opmærksom på, at indgåelse af kontrakt er betinget af godkendt skema B.

Ansøgere om prækvalifikation skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til indgivelse af ansøgning. XML-fil til ESPD forefindes på iBinder.

For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrence og Forbruger Styrelsen eller vejledning på iBinder.

Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via iBinder.

Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører f.eks. et konsortium skal hver af sammenslutningens deltagere udfylde, underskrive og datere en ESPD.

I det omfang ansøger baserer sin kapacitet på andre virksomheder, skal ansøgningen vedlægges støtteerklæring fra disse om ansøgers faktiske rådighed over de relevante ressourcer, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Såfremt ansøgningen ikke overholder disse krav, kan den blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Støtteerklæringen skal afleveres som tillæg til ESPD'en.

Det bemærkes, at når ordregiver, efter gennemført udbud, har vurderet de indkomne tilbud, skal ordregiver fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’en, herunder for at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. § 151, stk.1og § 152, stk. 1 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Dokumentation kan eksempelvis bestå af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, skal udelukkes fra udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72200030
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2021

Send til en kollega

0.078