23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.udbud.dk

Anmodning om deltagelse

Til
22.05.2012 Kl. 10:00

Addresse
BDO Kommunernes Revision, E-mail: bygranders@bdo.dk, Att. Partner/ afd. chef Jørgen-Ulrik Christensen

Udbyder

FOB Kalundborg

Totalrådgivning i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg


FOB Kalundborg

Rådgiverbistand som totalrådgivning for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekter i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg (33 plejeboliger og servicearealer).

Begrænset udbud – totalrådgivning

Opgave: I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, afsnit II (annonceringspligten), udbyder FOB Kalundborg herved opgaven som totalrådgiver i forbindelse med opførelse af 33 plejeboliger med tilhørende servicearealer efter lov om almene boliger.

Efter nedrivning af 3 eksisterende beboelsesbygninger, påtænker FOB at opføre 33-40 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter. I alt ca. 2700 – 3250 m2. Projektet forventes gennemført som et etapebyggeri. Det forventede budget til håndværkerudgifter udgør ca. 30-36 mio. kr. ekskl. moms.

Rådgiver skal på baggrund af et projektforslag gennemføre udbuddet af totalentreprisen i 3. kvartal 2012.

Rådgiverydelsen omfatter:
• Byggeprogram på baggrund af en godkendt strukturmodel (idéoplæg)
• Projekteringsledelse afsluttende med kontrahering og indstilling efter udbud i totalentreprise
• IKT koordinering
• Projektforslag
• Udbud i totalentreprise på baggrund af projektforslag
• Månedlige bygherremøder i projekteringsfasen og udførelsesfasen
• Deltagelse i afleveringsforretning
• Indhentning af principgodkendelse af projektet hos kommunen

Opgavens endelige omfang vil fremgå af specificeret ydelsesbeskrivelse i udbudsbetingelserne.

Udbudsform: Begrænset udbud.

CPV Kode: 71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Ansøgningsfrist: Ansøgning om prækvalifikation fremsendes pr. mail senest den 22. maj kl. 10.00 til BDO Kommunernes Revision, E-mail: bygranders@bdo.dk, Att. Partner/ afd. chef Jørgen-Ulrik Christensen

Mailen mærkes: Ansøgning: Prækvalifikation af rådgiverbistand til totalrådgivning for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekter i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg


Betingelser for deltagelse i prækvalifikationen: Ansøgningen skal vedlægges alle oplysninger/dokumentation, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af ansøgningen. Ansøger bør, af hensyn til at sikre en ensartet bedømmelse af alle indkomne ansøgninger, benytte de vedlagte bilag.

• Oplysninger/dokumentation jf. pkt. 1 skal altid gives.
• Oplysninger/dokumentation jf. pkt. 2-5 skal alene afleveres for det ansøgende firma og ikke evt. tilknyttede underrådgivere.
• Oplysninger/dokumentation jf. pkt. 6 skal afleveres for såvel ansøger som evt. tilknyttede underrådgivere.

1. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er henholdsvis ansøger, og hvem der evt. er underrådgiver, ligesom det tydeligt skal fremgå, om der ansøges som konsortium.
2. Oplysning om firmanavn, adresse, CVR-nr., telefon, e-mail og kontaktperson.
3. Kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold.
4. Erklæring på tro og lov om, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Ansøgere, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på kr. 100.000 eller derover, vil ikke blive taget i betragtning. Bilag 1 kan anvendes.
5. Oplysning om samlet omsætning, omsætning inden for det fagområde kontrakten vedrører (teknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af almene boliger), resultat før skat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Bilag 2 kan anvendes.
6. Oplysning om referencer inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb, og som dokumenterer ansøgers erfaring med gennemførelse af bygherrerådgivning eller totalrådgivning i forbindelse med teknisk rådgivning i forbindelse med almene boliger. Følgende skal oplyses: Bygherre, aftaleform, beskrivelser af opgave, endelig anskaffelsessum og udførelsesperiode. Bilag 3 kan anvendes. De krævede oplysninger/bilag 3 kan eventuelt suppleres af faktablade for de konkrete opgaver oplistet i referencelisten.
7. Tilbuddet skal indeholde møgletal for tidligere gennemførte evalueringer jf. § 7 i Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. jf. bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010. Såfremt tilbudsgiver ikke er i besiddelse af nøgletal, skal der afleveres tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart jf. 7, stk. 5. Kravet gælder kun for den tilbudsgivende rådgiver og ikke eventuelle underrådgivere, som den enkelte rådgiver påtænker at indgå kontrakt med. Hvis tilbudsgiver organiserer sig i et konsortium sammensat af flere virksomheder, skal samtlige konsortiedeltagere aflevere nøgletal eller tilsvarende oplysninger. Der henvises i øvrigt til Velfærdsministeriets vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. nr. 56 af 21. oktober 2008. Vedlægges som separat bilag.

Bilag 1-3 kan rekvireres på www.udbud.dk .

Mailen mærkes: Rekvirering af bilag vedr. rådgiverbistand til totalrådgivning for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekter i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af flere ansøgere, der ansøger i fællesskab fx et konsortium, hæfter disse ansøgere direkte, solidarisk og ubegrænset i forhold til ordregiver for tilbuddet og opfyldelse af den annoncerede kontrakt. Det skal fremgå af ansøgningen, til hvilken ansøger ordregiver kan give meddelelser mv. med bindende virkning for de øvrige ansøgere. Alle ovenstående oplysninger jf. pkt. 2-6 skal afleveres for hver deltager i konsortiet.

Begrænsning i antallet af aktører: Ordregiver vil tilstræbe at prækvalificere fem leverandører for, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en reel konkurrence. Hvis der samlet set ikke findes fem egnede leverandører, kan ordregiver godt gå videre med et lavere antal.

Udvælgelsen af de 5 ansøgere vil ske ud fra en samlet objektiv vurdering af, hvorledes de samlede kompetencer og erfaringer hos ansøgerne bedst stemmer overens med de kvalifikationer, som er nødvendige for løsning af den annoncerede opgave. Herudover vil der ved udvælgelsen blive taget hensyn til opnåelsen af det tilbudsgiverfelt, der efter ordregivers bedste skøn må antages at give den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Ordregiver forventer (vejledende dato) at kunne give meddelelse om resultatet af prækvalifikationen og udsende udbudsmaterialet til de prækvalificerede totalrådgivere senest den 23. maj 2012. Tilbud må forventes at skulle afgives den 6. juni 2012. Det konkrete tidspunkt vil fremgå af udbudsmaterialet.

Tildelingskriterium: Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Almindelige betingelser for rådgivning - ABR89, vil indgå som kontraktgrundlag. Øvrige vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Spørgsmål vedr. prækvalifikationen: Eventuelle spørgsmål kan sendes pr. mail senest den 14. maj 2012, kl. 12.00 rettes skriftligt til BDO Kommunernes Revision, e-mail: bygranders@bdo.dk, Att. Partner/ afd. chef Jørgen-Ulrik Christensen.

Mailen mærkes: Spørgsmål vedr. rådgiverbistand til totalrådgivning for arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekter i forbindelse med Nyvangsparken i Kalundborg.

Alle spørgsmål tilstræbes besvaret løbende. Ansøger må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Spørgsmål i anonymiseret form og ordregivers besvarelse heraf, rekvireres på www.udbud.dk eller hos BDO. Send en e-mail til: bygranders@bdo.dk, Att. Partner/ afd. chef Jørgen-Ulrik Christensen. Spørgsmål/svar vil være tilgængelige senest den 16. maj 2012 på udbud.dk

Send til en kollega

0.078