23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 88-145158
Offentliggjort
08.05.2012
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

Addresse
emcon a/s, Ordrupvej 60, Att: Ole Schiøth, 2920 Charlottenlund, Telefon: +45 39970000, Mailadresse: os@emcon.dk, Fax: +45 39970001, www.emcon.dk

Anmodning om deltagelse

Til
29.05.2012 Kl. 14:00

Addresse
emcon a/s, Ordrupvej 60, Att: Ole Schiøth, 2920 Charlottenlund

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS

Opdateringer

Resultat
(22.01.2013)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Tildeling og kontraktens værdi
Kontrakt nr.: 1
Betegnelse: Rådgiveraftale - ingeniørrådgivning

V.1.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17.9.2012

V.1.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.1.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Grontmij A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 43486060
Internetadresse: www.grontmij.dk

V.1.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 2 200 000 DKK

V.1.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

V.1.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Ingeniørrådgivning, fjernvarmeforsyning af erhvervsområder i Ishøj og Greve (Resultat)


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - VEKS
Roskildevej 175
Att: Jens Brandt Sørensen
2620 Albertslund
DANMARK
Telefon: +45 43660366
Mailadresse: jbs@veks.dk
Fax: +45 43660369

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.veks.dk

Yderligere oplysninger fås her: emcon a/s
Ordrupvej 60
Att: Ole Schiøth
2920 Charlottenlund
DANMARK
Telefon: +45 39970000
Mailadresse: os@emcon.dk
Fax: +45 39970001
Internetadresse: www.emcon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: emcon a/s
Ordrupvej 60
Att: Ole Schiøth
2920 Charlottenlund
DANMARK
Telefon: +45 39970000
Mailadresse: os@emcon.dk
Fax: +45 39970001
Internetadresse: www.emcon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: emcon a/s
Ordrupvej 60
Att: Ole Schiøth
2920 Charlottenlund
DANMARK
Telefon: +45 39970000
Mailadresse: os@emcon.dk
Fax: +45 39970001
Internetadresse: www.emcon.dk

I.2)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Ingeniørrådgivning, fjernvarmeforsyning af erhvervsområder i Ishøj og Greve.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hos tjenesteyder samt i Ishøj og Greve.

NUTS-kode DK02

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområder i Ishøj og Greve for de første energidistrikter. De resterende energidistrikter er omfattet af optionen.
Opgaven omfatter udarbejdelse af udbudsprojekt - herunder hydrauliske beregninger - på grundlag af foreliggende projektforslag. For afgrening og varmeveksler på 25 bar-systemet samt evt. bygningsarbejder på de to eksisterende centraler Tranegilde og Langager skal der udarbejdes hovedprojekt.
Endvidere omfatter opgaven gennemførelse af udbud og bistand til kontrahering af entreprisearbejder, projektopfølgning samt byggeledelse og tilsyn.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71300000, 71322200

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Den samlede anlægsinvestering inkl. optioner forventes at udgøre omkring 175 000 000 DKK.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Der indgås kontrakt omfattende de første energidistrikter og optionen vil omfatte de resterende energidistrikter i projektforslaget.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
En sammenslutning af bydende skal hæfte solidarisk og der skal gives fuldmagt til en person, der kan tegne sammenslutningen. Hvert medlem af sammenslutningen skal ved aftaleindgåelse afgive erklæring om solidarisk hæftelse over for ordregiver.
Ved en sammenslutning af bydende skal de krævede oplysninger nævnt under punkt III afleveres for alle deltagere i sammenslutningen.

III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro- og loveerklæring om strafbare forhold, som erklærer at tilbudsgiveren ikke er dømt for nogen af forholdene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1. Dette skal dokumenteres af den tilbudsgiver, som ordregiver agter at indgå aftale med ved fremlæggelse af serviceattest.
Tro- og Loveerklæring om at tjenesteyder ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Denne erklæring skal vedstås ved aftaleindgåelse.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysning om virksomhedens omsætning, egenkapital og resultat af primær drift de seneste 3 regnskabsår.
Oplysning om virksomhedens omsætning inden for beslægtede opgaver de seneste 3 regnskabsår.
Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, med oplysning om dækningssummer og selvrisiko.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Liste med beskrivelse af betydeligste, tilsvarende opgaver som virksomheden har gennemført inden for de seneste 5 år, med oplysning om de respektive opgaver herunder bygherre, byggeomkostninger, udførelsessted og år, samt oplysning om opgavens størrelse belyst f.eks. ved honorarstørrelse eller ca. antal mandemåneder.
Relevante CVér til belysning af virksomhedens kompetence i relation til den udbudte opgave.
Oplysninger om virksomhedens samlede antal relevante medarbejdere opdelt på medarbejderkategorier de seneste 3 år.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.5.2012 - 14:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Ved henvendelse til ordregivers kontaktperson kan ansøgere få tilsendt "Projektforslag, Fjernvarmeforsyning af erhvervsområder i Ishøj og Greve", dateret juni 2011.
Ansøgninger om prækvalifikation skal afleveres i 2 eksemplarer samt som en samlet pdf-fil på USB-nøgle eller lignende.
VEKS påregner at prækvalificere maksimalt 5 af ansøgerne til at afgive tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af lov om håndhævelse af udbudsreglerne.
Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.
Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.5.2012

Send til en kollega

0.094