23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 85-140506
Offentliggjort
07.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.odsherred.dk/opgaveriudbud

Indlevering af tilbud

Til
12.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Grontmij A/S, Granskoven 8, Att: Bent Raben, 2600 Glostrup, Telefon: +45 43486710, Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk

Udbyder

Odsherred Kommune

Opdateringer

Resultat
(06.08.2012)

Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
2.7.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Olaf Jensen a/s
Drusebjergvej 18, Sandby
4520 Svinninge
DANMARK
Internetadresse: http://www.olafjensen.dk/

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 3 564 400,00 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 4

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Transport af affald fra genbrugsstationer (Resultat)


Odsherred Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Odsherred Kommune
Nyvej 22
Att: Birte Thrane Larsen
4573 Højby
DANMARK
Telefon: +45 59666053

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.odsherred.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.odsherred.dk/opgaveriudbud

Yderligere oplysninger fås her: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 43486710
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.odsherred.dk/opgaveriudbud

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 43486710
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.odsherred.dk/opgaveriudbud

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Grontmij A/S
Granskoven 8
Att: Bent Raben
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 43486710
Mailadresse: bent.raben@grontmij.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Transport af affald fra genbrugsstationer i Odsherred Kommune.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odsherred Kommune.

NUTS-kode DK022

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Den udbudte ydelse omfatter følgende:
- Afhentning af containere fra 4 genbrugsstationer og én grenplads (Fårevejle Genbrugsstation, Nykøbing Genbrugsstation, Rørvig Grenplads, Hønsinge Genbrugsstation, Odden Genbrugsstation),
- Læsning og afhentning af gren- og haveaffald, inklusiv stød og rødder (kun på Odden Genbrugsstation),
- Flytning af containere internt på pladserne,
- Transport til anviste anlæg,
- Udlejning af containere.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90512000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
De fire genbrugsstationer får tilsammen årligt tømt ca. 4.500 containere om året.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Der er mulighed for forlængelse i op til 2 gange 1 år.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 30.9.2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Tilbudsgiver skal ved kontraktperiodens begyndelse stille sikkerhed, svarende til 10 % af kontraktens årssum.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Afregning foregår månedsvis bagud for de udførte ydelser.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis flere entreprenører byder i forening, skal én af disse være bemyndiget til, med bindende virkning for alle, at indgå kontrakt vedrørende arbejdet, modtage betaling mv.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgivere må ikke være dømt for deltagelse i en kriminel organisation, for at have betalt bestikkelse, for svig eller for hvidvaskning af penge, eller for andre forhold der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed. Tilbudsgivere må endvidere ikke være begæret eller under konkurs, eller have gæld til det offentlige.
Tilbuddet skal vedlægges en tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, og at tilbudsgiver heller ikke er omfattet af andre af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte udelukkelsesgrunde. Erklæring vedlagt i udbudsmaterialet skal udfyldes og underskrives og vedlægges tilbuddet.
Den tilbudsgiver som ordregiver meddeler, at der indgås kontrakt med skal fremlægge egentlig dokumentation som verificering af de oplysninger, der fremgår af Tro og Love erklæringen som betingelse for endelig kontraktindgåelse. Dokumentationen kan for virksomheder hjemmehørende i Danmark være en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I øvrigt kan dokumentationen fremlægges som anført i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 3. Dokumentationen, herunder en evt. serviceattest, skal være dateret efter tilbudsfristen.
Hvis der i forhold til tilbudsgiver eller en deltager i et tilbudsgivende konsortium mv. foreligger en af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 1 eller stk. 2, litra a), b), c), e) og f) vil tilbudsgiver blive udelukket.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der kræves ikke dokumentation for økonomisk formåen i forbindelse med afgivelse af tilbud.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Kørertøjer og mandskab:
Tilbudsgiver skal sandsynliggøre at have råderet over relevante kørertøjer, biler og mandskab således, at opgaven kan udføres på fornuftig vis.
Liste over kørertøjer tilbudsgiver påtænker at benytte til opgaven vedlægges tilbuddet.
Referencer:
Tilbudsgiver skal dokumentere, at have den tekniske kapacitet til at udføre opgaven enten ved at vedlægge referencer fra sammenlignelige opgaver (sammenlignelig mht. opgavens art og størrelse transporteret) inden for de seneste 3 år eller, for nye aktører på området, på anden vis godtgøre den relevante erfaring på transportområdet. Opgavens art, kontraktsum, kontraktperiode og kundens navn/kontakt bedes oplyses for hver enkelt reference.
Tilbudsgiverne opfordres til at være omhyggelige med beskrivelse af de enkelte referencer, således at det fremgår på hvilken måde hver enkelt reference er relevant i forhold til den aktuelle opgave. Det vil være langt mere værdifuldt som dokumentation for egnetheden at fremsende detaljerede beskrivelser af de 2-3 mest relevante referencer, end at angive et stort antal mindre specifikke referencer.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Fremlæggelse af mindst en relevant reference.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: ja
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Tilbudsgiver skal være i besiddelse af tilladelse til godskørsel for fremmede regning i henhold til Godskørselsbekendtgørelsen, BEK nr 1489 af 12.12.2007.

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsmaterialet fås ved at fremsende spørgsmål pr. e-mail, senest onsdag den 30.5.2012 kl. 12.00.
Spørgsmål skal e-mailes til udbyders kontaktperson:
Bent Raben.
Grontmij A/S.

e-mail: bent.raben@grontmij.dk

Indkomne spørgsmål besvares skriftligt, og spørgsmål og svar vil løbende blive lagt på følgende web-adresse, dog senest den 5.juni: www.odsherred.dk/opgaveriudbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for og procedurer for klager fremgår af "lov om håndhævelse af udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010.
Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.5.2012

Send til en kollega

0.079