23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 018-040861
Offentliggjort
27.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.03.2021 Kl. 13:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/147761741.aspx

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

Genudbud af værktøj og værnemidler

(02.04.2021)
Brødrene Dahl A/S (Saint Gobain)
Johann Gutenbergs Vej 6
8200 Aarhus V

Opdateringer

Rettelse
(01.03.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25-02-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-03-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 25-02-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-03-2021
Time: 13:00

Genudbud af værktøj og værnemidler


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nim@novafos.dk
Telefon: +45 44208097
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147761741.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147761741.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147761741.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af værktøj og værnemidler

 

Sagsnr.: S20-0345
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44511000 Håndværktøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Novafos A/S udbyder værktøj og værnemidler til driftafdelingerne: Vand produktion, vand distribution, rens og afløb.

Øvrige afdelinger i Novafos kan ligeledes benytte aftalen.

Der indgås en rammeaftale med én leverandør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18141000 Arbejdshandsker
18444200 Sikkerhedshjelme
35113000 Sikkerhedsudstyr
44512000 Diverse håndværktøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter følgende varegrupper under værktøj og værnemidler:

— Håndværktøj

— Kemiprodukter

— Entreprenørværktøj

— El-værktøj

— Tekniske artikler

— Løfte- og fastgørelsesgrej

— Div. småmaskiner

— Værnemidler.

Leverandøren tilbyder sit samlede sortiment inden for rammeaftalens område som er værktøj og værnemidler. Alle leverandørens produkter inden for rammeaftalens område skal indordnes under de ovennævnte varegrupper med de i hver varegruppe og for hvert fabrikat angivne rabatsatser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Novafos har option på forlængelse af kontrakten i op til yderligere 2 x 12 måneder. Novafos giver senest 3 måneder før rammeaftalens udløb meddelelse til leverandøren, såfremt Novafos ønsker at gøre brug af optionen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal oplyses for de seneste 3 afsluttede regnskabsår og angives i ESPD. Såfremt tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. udbudslovens § 154 stk. 2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller for tilbudsgivere, der har eksisteret i kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, tilbudsgiver har eksisteret.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/02/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6) finder anvendelse ved nærværende udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2021

Send til en kollega

0.094