23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 85-140404
Offentliggjort
07.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2012 Kl. 12:00

Addresse
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Bautavej 1, Att: Tommy Nielsen, 8210 Aarhus V, Telefon: +45 89401610, Mailadresse: tonie@aarhus.dk, Fax: +45 89401605

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Rådgiver Trafik og Veje, i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Bautavej 1
Att: Tommy Nielsen
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 89401610
Mailadresse: tonie@aarhus.dk
Fax: +45 89401605

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rådgiver Trafik og Veje, i Aarhus Kommune.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus By og opland.

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 5

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet vedrører forskellige rådgivningsydelser for Aarhus Kommune, Inden for Trafik og Veje,der er 3 delområder, Anlæg, Drift og Planlægning, Det forventes, at der maximalt indgåes aftaler med 5 rådgivere på hvert delområde.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Det samlede omfang af samtlige kontrakter beløb sig i 2010 og i 2011 til mellem 18.000.000 og 22.000.000 DKK pr år. Hvor stort et beløb der vil blive brugt på rammeaftalerne i fremtiden kendes ikke.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at forlægne aftalerne i op til 2 x 12 måneder.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Trafik og Veje Anlæg.
1)Kort beskrivelse
Indenfor delaftalen Anlæg vil det være forudsat at rådgiveren opdeler kommende anlægsprojekter i skitseprojekt, detailprojekt med udbud samt udførsels, herunder tilsyn og ”Således udført”. Projekterne vil som hovedtræk bestå af krydsombygninger, rundkørsler, trafiksanering og udvidelser af vejnettet, pladser og byrum, cykelstier samt trafiksikkerheds- og tilgængelighedstiltag. Udarbejdelse af signal- og belysningsprojekter samt trafikmodeller herunder diverse ITS- og GIS projekter. Opmåling, geotekniske undersøgelser samt rådgivning omkring arealer vil ligeledes være en del af flere projekter.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Trafik og Veje Drift
1)Kort beskrivelse
Drift:
Eksempler på tidligere opgaver.
Beskrivelse og implementering af nyt Vinter setup.
Udarbejdelse af ruteplaner til glatførebekæmpelse.
Rapport om efterslæb i vejvedligeholdelse.
Undersøgelse og udbud i forbindelse med reparationer.
Tilstandsvurdering, registrering og indmelding af skader i veje.
Div. udbud af vejdrifts opgaver.
Tilstandsvurdering på broer og bygværker.
Div. udbud og tilsynsopgaver i forbindelse med vedligehold af mindre broer og bygværker.
Registrering og udarbejdelse af driftsmanualer på regnvandsbassiner.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Trafik og Veje Planlægning
1)Kort beskrivelse
Planlægning:
Eksempler på tidligere opgaver.
Udredninger vedr. trafik og infrastruktur.
Trafikplaner og trafikantplaner.
Handlingsplaner vedr. sikkerhed og miljø.
VVM-undersøgelser, infrastrukturanlæg.
Trafikmodelberegninger (Visum og Vissim).
Trafikanalyser (indsamling og bearbejdning af data).
Støjkortlægning og –beregninger.
Kampagner (transportvaner, sikkerhed og miljø).
Trafikmiljøprojekter.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive stillet krav om sikkerhedsstillelse på 200 000 DKK ved kontraktstart, ligesom der vil blive stillet krav om yderligere sikkerhed i forbindelse med udførelse af størrer opgaver.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelserne vil være 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura. Fakturering sker elektronisk, jvf. udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form, men byder flere i forening, skal der ske solidarisk hæftelse. Byder flere i forening, skal der fremgå af tilbudet hvem der er bemyndiget til at træffe beslutninger, og hvem der er berettiget til at modtage betalinger.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i forbindelse med afgivelse af tilbud, blive stillet krav om udfyldelse af Tro og Loveerklæring vedrørende gæld til det offentlige.Der vil desuden blive stillet arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning om deltagelse skal vedlægges kopi af gyldig erhvervs/rådgiver ansvarsforsikring.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning om deltagelse skal vedlægges regnskabstal for de seneste 3 regnskabsår eventuelt i hovedtal., såfremt firmaet har eksisteret i kortere tid, skal der vedlægges de regnskaber der er tilgængelige.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Firmaet skal have en positiv egenkapital, desuden skal firmaet have hft overskud i seneste afsluttede regnskab.
Så fremt en eller begge ovenstående krav, ikke kan opfyldes, skal anmodningen vedlægges en erklæring pengeinstitut eller kautionsselskab, om at der kan stilles den i punk III.1.1 ønskede sikkerhed.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Anmodning om deltagelse skal vedlægges referencer over lignende opgaver med henvisning til vilke delområder der ønskes prækvaifikation til, udført indenfor de seneste 5 år.Referencerne skal indeholde opgavens pris (kun en ca pris), samt navn på den person hos de enkelte bygherrer der i givet fald kan kontaktes med henblik på uddybning af referencerne.
Der skal desuden vedlægges CV på de medarbejdere der har udført opgaverne, alternativt CV på de medarbejdere der fremadrettet skal udføre opgaven.
Der skal vedlægges CV på De nøglemedarbejdere der er knyttet til firmaet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der skal foreligge mindst 2 referencer på lignende opgaver pr. delområde der ønskes prækvalifikation på, udført indenfor de seneste 3 år.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Antallet af firmaer der vil blive prækvalificeret (mellem 5 - og 10) er pr delområde.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
11.6.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud, erhvers og Selskabstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 330307600

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over manglende prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud, inden 30 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificert. Klage over tildelingsbelutningen skal indgives til Klagenævnet for Udbud, senest 12 måneder efter, at ordregiver har indgået en rammeaftale. De 12 måneder regnes fra dagen efter den dag hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om tildelingsbeslutningen. Senest samtidig med, at en klage indgives til klagenævnet for udbud, skal klageren skritligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til klagenævnet for udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. i tilfælde, hvor klagen ikker er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der er begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 33669000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 33326144

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.4.2012

Send til en kollega

0.078