23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 86-141613
Offentliggjort
07.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Direktoratet for Kriminalforsorgen, Att: Frederikke Siert, Mailadresse: Frederikke.Siert@kriminalforsorgen.dk

Anmodning om deltagelse

Til
01.06.2012 Kl. 14:00

Addresse
Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, Att: Frederikke Siert, 1401 København K

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Resultat
(31.10.2012)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
3.10.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Erik Møller Arkitekter A/S
København V
1711 København
DANMARK
Telefon: +45 42147000
Internetadresse: www.ema.dk
Fax: +45 42147099

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 1 636 000,00 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Totalrådgiverydelse i forbindelse med udvidelse af Anstalten i Ilulissat (Resultat)


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
Att: Frederikke Siert
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72555555
Mailadresse: Frederikke.Siert@kriminalforsorgen.dk
Fax: +45 72555556

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgiverydelse i forbindelse med udvidelse af Anstalten i Ilulissat.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaven kan udføres dels fra tjenesteyderens eget kontor og dels ved Anstalten i Ilulissat, Grønland. Der kan hertil indgå mødeaktivitet i København.

NUTS-kode DK0

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Anstalten for Domfældte i Ilulissat, Grønland, skal om- og tilbygges fra de nuværende 9 pladser til i alt 19 pladser. Samtidig skal der ske etablering af beskæftigelses- og fritidsfaciliteter.
Der skal etableres to nye bygninger A og B på henholdsvis 530 m2 og 85 m2 i forlængelse af eksisterende bygning C på 483 m2. Bygning C skal samtidig ombygges. Byggeriet forventes færdiggjort i medio 2014. De anslåede byggeudgifter vurderes til i alt ca. 15.000.000 DKK Beløbet er kun et overslag og er eksklusiv rådgiveromkostninger. Entrepriseopgaverne ønskes udbudt i fagentrepriser.
Der foreligger allerede godkendt projektforslag, ligesom der er udarbejdet forprojekt (dateret 3.1.2012). Totalrådgiveropgaven omfatter indhentning af myndighedsgodkendelse (byggetilladelse og arealtildeling). Ordregiver har i samarbejde med rådgiver om byggeriets indledende faser opstartet udarbejdelse af hovedprojekt. Dette arbejde er dog stoppet inden endelig afslutning.

Eksisterende materiale inkl. referater, registreringer af eksisterende forhold, projektering m.v. fra den tidligere rådgiver stilles til rådighed for ansøgerne. Materialet kan således anvendes af den vindende tilbudsgiver i den videre proces, ligesom ansøgere og tilbudsgivere kan anvende materialet ved forberedelse af ansøgning om prækvalifikation og i forbindelse med tilbudsafgivelse. Der kan pr. mail rettes henvendelse til Kriminalforsorgen med anmodning om fremsendelse af disse oplysninger, jf. kontaktoplysningerne i punkt I.1 - email: frederikke.siert@kriminalforsorgen.dk.

I forbindelse med det videre arbejde med ovennævnte om-/tilbygning, ønsker ordregiver at indgå aftale om totalrådgivning for blandt andet de resterende dele af projekteringen, bistand til udbud af entrepriseopgaverne (fagentreprise) samt bistand under udførelsen og frem til og med 1 års gennemgang. Totalrådgivers ydelser følger i det væsentligste FRI og DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning (2012) og vil primært bistå af følgende ydelser:
- udarbejdelse af hovedprojekt,
- udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af tilbud på fagentreprise,
- gennemførelse af udbud, herunder indstilling af vinder til ordregiver,
- overordnet tilsyn i form af opfølgning på projektering og udførelse af byggeriet (byggeledelse og fagtilsyn), herunder fremdrift, økonomi, risici og kvalitet,
- aflevering og 1 års gennemgang.
Totalrådgiveren skal i samarbejde med bygherrens projektleder bistå med at realisere bygherrens intention med projektet inden for de givne økonomiske rammer. Der skal rådgives om proces-, tids- og økonomistyring samt sikring af projektets kvalitet og funktion. Totalrådgiveren skal tilsvarende udarbejde heraf afledte såvel tekniske som administrative dokumenter og statusopgørelser. Totalrådgiveren skal desuden sikre koordinering og tværgående samarbejde mellem sagens aktører.
Rådgivningen forventes påbegyndt umiddelbart efter kontraktindgåelse (forventet efteråret 2012) og frem til byggeriets endelige aflevering (forventet medio 2014).

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71221000, 71520000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 500 000,00 og 2 500 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2012. Færdiggørelse 1.8.2014

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt aftalerne tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget over for den ordregivende myndighed, der på sammenslutningens vegne kan træffe bindende aftale med ordregiver.
Ansøgningen bør indeholde oplysninger om de enkelte deltageres rolle i sammenslutningen, herunder om hvilken del af den samlede leverance de enkelte deltagere vil forestå.
Hvis en ansøgning om prækvalifikation, herunder en ansøgning fra en økonomisk sammenslutning, baserer sig på andre enheders formåen (finansiel, økonomisk og/eller teknisk formåen), herunder en underrådgivers, skal ansøgeren godtgøre, at denne kan forlade sig herpå ved, at den pågældende enhed stiller de nødvendige ressourcer til rådighed. Der vil i så fald være tale om "betinget deltagelse", hvilket indebærer, at ansøgeren prækvalificeres under forudsætning heraf. Godtgørelsen skal ske i form af en forpligtende skriftlig erklæring fra den/de pågældende enheder, som retter sig mod den pågældende aftale.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Den Danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
Der forventes at blive stillet krav om forsikringsdækning. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.
Der gøres opmærksom på, at denne rådgivningsopgave skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelser nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Bekendtgørelsen stiller krav om op til to evalueringer af rådgiveren i byggeprojektet, afhængig af hvornår rådgiveren deltager i projektet, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150 000 DKK ekskl. moms. Rådgiveren skal medvirke til at aflevere oplysninger. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens § 8, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af rådgiveren.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Underskrevet tro- og loveerklæring på, at tjenesteyderen ikke befinder sig i en eller flere af de situationer, der er beskrevet i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1.
2. Underskrevet tro- og loveerklæring på, hvorvidt tjenesteyderen har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til LBK nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller lignende sammenslutning, skal tro- og loveerklæring afgives for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Såfremt ansøgeren forlader sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal der ligeledes vedlægges tro- og loveerklæringer for disse aktører.

Udkast til tro- og loveerklæring, der dækker såvel pkt. 1 og pkt. 2 ovenfor, er at finde på http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1414. Ansøgere opfordres til at benytte dette udkast i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det bemærkes, at såfremt ansøgeren ikke overholder ovenstående formmæssige krav i forbindelse med ansøgningen, kan ordregiver være forpligtet til at afvise ansøgningen som ikke-konditionsmæssig. Vær derfor særlig opmærksom på disse krav.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: En erklæring om virksomhedens samlede omsætning for det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
En erklæring om virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse heraf er foreskrevet i selskabslovgivningen i det land, hvor virksomheden er etableret.
Ovenstående erklæringer kan også ske ved fremlæggelse af årsrapport.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne gives for hver enkelt deltager i sammenslutningen.
Såfremt ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre enheders (virksomheders) formåen, skal ovenstående erklæringer gives både for ansøgeren og for de pågældende enheder. I så fald skal ansøgeren endvidere godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer; f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en årlig samlet omsætning på minimum 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Forelæggelse af ansøgerens fem (5) betydeligste, lignende ydelser, som er udført i løbet af de seneste tre år (referencebeskrivelser).
Det ses gerne, at hver referencebeskrivelse indeholder en konkret og udførlig beskrivelse af den udførte ydelse, herunder om rådgivningen har vedrørt byggerier i de arktiske egne, samt ligeledes angivelse af navn på kunden, årstal for påbegyndt leverance og endt leverance (hvis tilendebragt) samt værdien af leverancen. Hver enkelt referencebeskrivelse bør beskrives individuelt og maksimalt fylde én (1) A4-side.
Såfremt ansøgningen indeholder mere end fem referencer, vil alene de første fem referencer blive lagt til grund for vurderingen.
Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal sammenslutningen samlet angive fem referencer i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.
Såfremt ansøgeren baserer sin tekniske kapacitet på andre enheders (virksomheders) formåen, skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer, f. eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende.
Ansøger bør aflevere nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 6 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., såfremt det konkrete anslåede rådgiverhonorar overstiger 150 000 DKK ekskl. moms (dvs. aflevere et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøger har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, bør ansøger tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 6, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, bør ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøger kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen af de økonomiske aktører, vil Ordregiver lægge vægt på de bedste og mest relevante referencer fra lignende opgaver eller opgaver med tilsvarende kompleksitet, herunder særligt om ansøger via de fremsendte referencer dokumenterer erfaring fra arktiske egne.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2012-09-0002

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.6.2012 - 14:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Ordregiver ser gerne, at anmodning om deltagelse fremsendes i fem (5) papireksemplarer samt gerne i ét (1) elektronisk eksemplar (gerne USB-nøgle). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem elektronisk og papireksemplar, har sidstnævnte forrang. Anmodningen skal indleveres/indsendes til adressen angivet i punkt I.1. Anmodninger kan ikke afgives pr. e-mail. Anmodning skal være mærket "Totalrådgiverudbud - Anstalten i Ilulissat. - Må ikke åbnes ved modtagelse".
Punkt II.1.5: Anmodning om tilsendelse af allerede udarbejdet rådgivermateriale kan se ved henvendelse pr. e-mail til det i punkt I.1 anførte kontaktpunkt.
Punkt II.3: Tidspunkt for opgavens afslutning påvirkes af, hvornår byggeriet påbegyndes, hvilket er årstidsafhængigt.

Punkt III.2.1: På Kriminalforsorgens hjemmeside forefindes en tro og love erklæring, som kan benyttes af ansøgerne. Link til hjemmesiden er: http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1414.

Pkt. III.2.2 og III.2.3: En ansøger kan basere sig på andres økonomiske, finansielle og tekniske formåen, uanset juridisk karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3. Hvis ansøgeren i forbindelse med prækvalifikation ønsker, at der skal lægges vægt på andres økonomiske, finansielle eller tekniske formåen, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at disse andre vil stille pågældende ressourcer til rådighed for ansøgeren. For yderligere information om konsortiedannelse henvises der i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning i konsortiedannelse". Vejledningen er at finde på www.kfst.dk.

En ansøger kan alene indgive én ansøgning. Såfremt der i et ansøgende konsortium deltager en eller flere virksomheder fra andre ansøgende konsortier, eller som har afgivet selvstændig ansøgning, vil ordregiver kunne afvise konsortiet, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet.
Ved vurderingen af ansøgninger vil der alene blive lagt vægt på materiale, der er anmodet om. Materiale herudover, eksempelvis ansøgers generelle salgsmateriale, leverandørpræsentation m.v., vil der blive set bort fra.

Som udgangspunkt vil der, bortset fra det i pkt. II.1.5 nævnte materiale, ikke være yderligere oplysninger at få i relation til prækvalifikationen. Eventuelle yderligere oplysninger, herunder spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen og svar herpå, vil løbende blive offentliggjort på Kriminalforsorgens hjemmeside på følgende link: http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=1414. Ansøgere opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1 Erhvervsstyrelsen
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds email-adresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.4.2012

Send til en kollega

0.094