23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 015-029813
Offentliggjort
22.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://portal.iprojekt.dk/link/gjk

Anmodning om deltagelse

Til
18.02.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/gjk

Udbyder

Grønjordskollegiet v/FA09

Vindere

Facaderenovering af Grønjordskollegiet, hovedentreprise

(14.07.2021)
Casadana A/S
2635 Ishøj

Opdateringer

Rettelse
(03.02.2021)

II.2.5)
I stedet for:
De nedenfor anførte kriterier:
- Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / vægtning: 50
- Pris - Vægtning: 500 %.
Læses:
De nedenfor anførte kriterier:
- Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / vægtning: 50 %
- Pris - vægtning: 50 %.

Facaderenovering af Grønjordskollegiet, hovedentreprise


Grønjordskollegiet v/FA09

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Grønjordskollegiet v/FA09
Postadresse: Grønjordsvej
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Jessen
E-mail: vije@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.gjk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/gjk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/gjk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Facaderenovering af Grønjordskollegiet, hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Grønjordskollegiet er opført i slutningen af 1960’erne og består af 5 ens blokke. De 5 blokke som renoveres er 8 etager plus højtliggende kælder. Der er i alt 920 kollegieværelser fordelt på de 5 blokke som renoveres. Blokkene er opført som betonelementbyggeri med sandwichydervægge i gavle og facader.

Facaderenoveringen omfatter i hovedtræk:

- forstærkning af eksisterende forplader i sandwichydervægge

- udskiftning af alle vinduer i facader

- udvendig efterisolering af facader og gavle

- beklædning af facader og gavle med facadeplader

- brandsikring af hulrum bag facadeplader (lodret/vandret)

- renovering af baldakintage og trappereposer ved hovedindgange

- fyldninger i eksisterende gavlvinduer udskiftes

- byggepladsarbejder

- beboerservice

- alle ydelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Grønjordsvej 1, 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Grønjordskollegiet er opført i slutningen af 1960’erne og består af 5 ens blokke. De 5 blokke som renoveres er 8 etager plus højtliggende kælder.

Der er i alt 920 kollegieværelser fordelt på de 5 blokke som renoveres. Blokkene er opført som betonelementbyggeri med sandwichydervægge i gavle og facader.

Facaderenoveringen omfatter i hovedtræk:

- forstærkning af eksisterende forplader i sandwichydervægge

- udskiftning af alle vinduer i facader

- udvendig efterisolering af facader og gavle

- beklædning af facader og gavle med facadeplader

- brandsikring af hulrum bag facadeplader (lodret/vandret)

- renovering af baldakintage og trappereposer ved hovedindgange

- fyldninger i eksisterende gavlvinduer udskiftes

- byggepladsarbejder

- beboerservice

- alle ydelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise og indeholder i hovedtræk: tømrer-, murer-, el-, og byggepladsarbejder.

Entreprisen indeholder projektering i forbindelse med fastgørelse af forplader, facadeisolering, facadebeklædning mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 500 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af bygherrens helhedsvurdering af ansøgernes tekniske formåen. De 5 ansøgere, som gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor sammenlignelige opgaver i økonomisk omfang og ydelser udført indenfor de seneste 5 år.

Ved "sammenlignelige opgaver" forstås herunder facaderenoveringer,- beklædninger og vinduesudskiftninger udført i hovedentreprise og i beboede ejendomme og hvor arbejderne omfatter en eller flere af de arbejder, som er oplistet i bekendtgørelsens afsnit II.2.4) samt opgaver, hvor arbejderne er udført, mens ejendommen er beboet samt referencer hvor ansøger har varetaget beboer,- håndtering og kommunikation.

Ved sammenlignelige opgaver i "økonomisk omfang" forstås referencer, som dokumenterer ansøgers erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse, forstået som opgaver, der har en entreprisesum på mindst 20 mio.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger bedes oplyse sin årlige omsætning gennem de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Ansøger bedes oplyse sin årlige soliditetsgrad gennem de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers omsætning skal i gennemsnit gennem de seneste 3 års disponible regnskabsår være minimum 60 mio. DKK.

Ansøgers soliditetsgrad skal i gennemsnit gennem de seneste 3 års disponible regnskabsår være 15 %.

Soliditetgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver*100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen eller er en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetgraden som virksomhedernes samlede soliditetgrad i de respektive regnskabsår. Soliditetgraden for sammenslutningen beregnes som: Sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver*100.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 6 referencer, som er udførte på tidspunktet for anmodning om prækvalifikation. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

1) Kort beskrivelse af projektet, herunder med angivelse af hvilken entrepriseform opgaven blev udført i.

2) Kort beskrivelse af typen af opgave (f.eks. renovering udført i enfamilieshuse, etageejendomme, ombygning, tilbygning m.v.).

3) Kort beskrivelse af arbejderne omfattet af opgaven, f.eks. facaderenovering/-beklædning, vinduesudskiftning, beboerhåndtering.

4) Bruttoareal for opgaven.

5) Entreprisesum for opgaven.

6) Dato for aflevering af opgaven.

7) Særlige omstændigheder ved opgaven, f.eks. hvorvidt arbejdet blev udført i beboede ejendomme, ejendomme i drift under udførelsen mv.

8) Bygherrens navn og kontaktoplysninger.

Hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side. Ansøger kan samlet kun henvise til maksimalt 6 referencer uanset om ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på andre enheder. Vedlægger ansøger samlet flere end 6 referencer, vil det være de første 6 referencer, angivet i ESPD, del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både ESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 6" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først. Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste med ovenstående oplysninger indeholdt til ansøgningen, dog skal referencens navn være anført i ESPD. Referencerne må maksimalt være 5 år gamle regnet fra datoen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Endvidere skal referencerne være afsluttede, således at der er foretaget AB-aflevering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum vedlægge mindst en reference der angår facadeudskiftning i beboede lejligheder/etageejendomme.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Der henvises i øvrigt til hovedentreprisekontraktens punkt 13 for en beskrivelse af arbejdsklausulerne. Endvidere henvises til hovedentreprisekontrakten samt bilag 5 for en nærmere beskrivelse af det frivillige partnerskab.

Opmærksomheden henledes på, at der er fastsat dagbod for mellemterminer (pr. blok, jf. hovedtidsplanen). Dagbod for mellemtermin(er) i faldes, selvom afleveringsterminen overholdes. Der sker ikke parallelfor-skydning af fristerne ved forsinkelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

ESPD skal udfyldes i iProjekt. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument. Ansøgeren, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/oknyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i) at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137

ii) at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Forud for tildelingen af kontrakten vil bygherren derfor anmode den forventede tildelte vinder af kontrakten om at aflevere dokumentation. Indhentelse af dokumentation for opfyldelse af krav i ESPD sker forud for underretning om tildelingsbeslutning. Bygherren vil derfor gerne opfordre til, at tilbudsgiverne i forbindelse med aflevering af tilbud har dokumentationen parat, såfremt der skulle blive anmodet herom. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal fremsendes via iProjekt via spørgsmål/svar modulet.

Spørgsmål vedrørende prækvalifikation bedes fremsendt senest 8. februar 2021 kl. 12.00 gennem Iprojekt. Besvarelse af spørgsmål sker i anonymiseret form og vil ske senest den 11. februar 2021 via iProjekt. Bygherren forbeholder sig ret til at ikke at besvare spørgsmålene i den rækkefølge de er fremsat.

- Ad punkt II.1.5) samt II.1.6) Der er angivet en estimeret entreprisesum.

- Ad punkt II.2.5) Kriteriet "Kvalitet" består af følgende kriterier:

- "Tilbudte materialer", som vægter 25 %.

- "Proces, organisation og nøglemedarbejdere", som vægter 25 %.

Der henvises til udbudsvilkår punkt 5 for en nærmere beskrivelse af kriterierne samt evalueringsmetoden.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

Send til en kollega

0.094