23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 85-140388
Offentliggjort
03.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
spb@bjarlov.dk

Anmodning om deltagelse

Til
30.05.2012 Kl. 16:00

Addresse
SPB Arkitektrådgivning ApS, Pilegårdsparken 73, Att: Søren Peter Bjarløv, 3460 Birkerød

Udbyder

Sorø Kommune

Opdateringer

Rettelse
(23.05.2012)

I stedet for:

III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ejerforhold på bygherrerådgiveren.

Læses:
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Ejerforhold på totalrådgiveren.

Totalrådgivning - Nedrivning af eksisterende skole og opførelse af Ny Frederiksberg Skole (Rettet)


Sorø Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
Kontaktpunkt(er): Ekstern rådgiver SPB Arkitektrådgivning ApS
Att: Søren Peter Bjarløv
4180 Sorø
DANMARK
Mailadresse: spb@bjarlov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.soroe.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: SPB Arkitektrådgivning ApS
Pilegårdsparken 73
Kontaktpunkt(er): SPB Arkitektrådgivning ApS
Att: Søren Peter Bjarløv
3460 Birkerød
DANMARK
Mailadresse: spb@bjarlov.dk
Internetadresse: www.bjarlov.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning - Nedrivning af eksisterende skole og opførelse af Ny Frederiksberg Skole.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Sorø Kommune.

NUTS-kode DK022

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udbuddet omfatter en totalrådgivningskontrakt. Totalrådgivningen vedrører rådgivning om nedrivning af den nuværende Frederiksberg Skole i Sorø Kommune med undtagelse af blok 7 og Frederiksberg Hallen samt opførelse af en ny skole. Årsagen til nedrivningen og opførelse af ny skole er, at der er konstateret PCB-forekomst i vidt omfang i skolens bygninger, hvilket nødvendiggør PCB-sanering.
Den nye Frederiksberg Skole skal rumme to spor inklusiv tandklinik og gymnastiksal samt skabe gode pædagogiske rammer. Opførelsen forudsættes at skulle ske i etaper. Der er for disse arbejder vedtaget et samlet budget på 131.000.000 DKK, som skal dække alle udgifter herunder totalrådgivning, nedrivning, genhusning og opførelse af ny skole.
Totalrådgivningen skal omfatte alle nødvendige rådgivningsydelser, herunder programmering i forbindelse med nedrivning og opførelse af ny skole, EU-udbud af fagentrepriser, byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning under udførelsen, som forventes afsluttet den 1.3.2017. Totalrådgiveren skal endvidere varetage 1- og 5-års gennemgang. Udarbejdelse af byggeprogram forventes opstartet den 1.10.2012, efterfølgende udbud af fagentrepriser den 1.10.2013 og kontraktindgåelse med entreprenører den 1.1.2014.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000 - IA14

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Vindende tilbudsgiver anses som eneste ansvarlige for kontraktens opfyldelse over for ordregiver. Hvis vindende tilbudsgiver er en sammenslutning af aktører (konsortium), hæfter deltagerne solidarisk for kontraktens opfyldelse overfor Sorø Kommune. Sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens deltagere kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Kontrakten vil indeholde en omprojekteringsklausul. Rådgiveren vil således være forpligtet til at omprojektere, såfremt projektet ikke kan holdes indenfor budgettet.
Ordregiver har opsigelsesadgang med 1 måneds varsel, såfremt ordregiver finder, at samarbejdet med totalrådgiveren ikke er hensigtsmæssigt. Totalrådgiveren har ikke adgang til at opsige kontrakten.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Oplysninger om firmanavn, adresse, selskabsform, cvr-nr. og ejerforhold påbygherrerådgiveren.
2. Navn, telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse til ansøgerens kontaktperson.
3. Erklæring om ubetalt gæld til det offentlige jvf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller anden sammenslutning, skal ovennævnte oplysninger (1) til (3) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4. Oplysning om omsætning og egenkapital fra de seneste 3 års reviderede regnskaber.
5. Kopi af relevant gældende erhvervsansvarsforsikring, samt oplysning om dækningsbeløbenes størrelse og eventuelle skadesanmeldelsers størrelse det sidste år.
Såfremt ansøger har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovennævnte oplysning (4) vedrørende sin finansielle og økonomiske kapacitet (f.eks. fordi ansøger er etableret inden for de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller anden sammenslutning, skal ovennævnte oplysninger (4) og (5) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for den udbudte kontrakts udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6. Referencer på rådgivningsydelser vedrørende folkeskoler eller lignende, udført i løbet af de seneste tre år. Referencerne skal ud over adressen, indeholde en angivelse af:
a. i hvilken fase, 1 til 5, er byggeriet ved ansøgningsfristens udløb: 1 konkurrenceprojekt, 2 tildelt opgave, 3 under projektering, 4 under opførelse, angiv forventet ibrugtagnings dato, 5 ibrugtaget, angiv dato;
b. i hvilke fase(r) totalrådgiver/underrådgiver har været involveret i byggeriet samt hvilke ansvarsområder der er varetaget.
Ordregiver tager forbehold for at besigtige de angivne referencer.
7. Gennemsnitlig antal medarbejdere for hvert af de seneste 3 år.
8. Oplysning om de generelle uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos ansøger indenfor arkitekt- og ingeniørområdet, sanering af PCB, byggeteknik, byggeledelse, samt etablering af gode pædagogiske rammer.
Der ønskes ikke CV er eller lignende beskrivelser af konkrete medarbejderes kompetencer.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for den udbudte kontrakts udførelse.
Sorø Kommune vil anse det for godtgjort, at ansøger kan råde over andre enheders tekniske formåen, såfremt ansøger klart og entydigt i ansøgningen har identificeret de(n) virksomhed(er), hvis tekniske formåen ansøger råder over.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet i den udstrækning, ansøger ønsker at basere sig herpå.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller anden sammenslutning, skal ovennævnte oplysninger (6)-(8) fremlægges for hver deltager i konsortiet/ sammenslutningen.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end syv egnede virksomheder, vil Sorø Kommune blandt egnede ansøgere udvælge syv ansøgere ved at anvende "højdespringermodellen". Sorø Kommune vil således prækvalificere de 7 virksomheder, som – baseret på en samlet vurdering – scorer højest på de kriterier, som er nævnt i udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3. Sorø Kommune vil ved udvælgelsen lægge vægt på den dokumentation/de oplysninger, som ansøgerne skal fremsende i medfør af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3 (6) til (8).

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
30.5.2012 - 16:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Sorø Kommune stiller ikke yderligere materiale eller oplysninger vedrørende den udbudte kontrakt til rådighed for ansøgerne i prækvalifikationsfasen.

Interesserede ansøgere bedes melde deres interesse til spb@bjarlov.dk. Såfremt der i prækvalifikationsfasen modtages spørgsmål, vil disse spørgsmål, samt svarene herpå, blive udsendt direkte til de ansøgere, som har meldt deres interesse til spb@bjarlov.dk.

Anmodning om prækvalifikation skal sendes/overbringes i mindst 2 fysiske eksemplarer til.
SPB Arkitektrådgivning ApS.
Att. Søren Peter Bjarløv.
Pilegårdsparken 73.
3460 Birkerød.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.4.2012

Send til en kollega

0.126