23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 85-140355
Offentliggjort
03.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.05.2012 Kl. 12:00

Addresse
Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S, Jagtvej 113H, 3, Att: Knud Toft Andersen, 2200 København N

Udbyder

Norddjurs Kommune

Opdateringer

Resultat
(05.10.2012)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12.9.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Bygherrerådgivning til omfartsvej nord for Grenaa


Norddjurs Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Norddjurs Kommune
Torvet 3
Att: Arne Lerche Hansen
8500 Grenaa
DANMARK
Telefon: +45 89591000
Mailadresse: alh@norddjurs.dk
Fax: +45 89591010

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.norddjurs.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S
Jagtvej 113H, 3
Att: Knud Toft Andersen
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 61613406
Mailadresse: kta@mplusa.dk
Internetadresse: www.mplusa.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S
Jagtvej 113H, 3
Att: Knud Toft Andersen
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 61613406
Mailadresse: kta@mplusa.dk
Internetadresse: www.mplusa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S
Jagtvej 113H, 3
Att: Knud Toft Andersen
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 61613406
Mailadresse: kta@mplusa.dk
Internetadresse: www.mplusa.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Andet: anlæg af vej

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Bygherrerådgivning til omfartsvej nord for Grenaa.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Norddjurs Kommune ønsker at tilknytte en bygherrerådgiver til at bistå kommunen med bygherrerådgivning i forbindelse anlæg af en ny omfartsvej nord for Grenaa.
Bygherrerådgiveren skal bistå kommunen med følgende overordnede ydelser:
- planlægge og programmere det videre forløb,
- varetage EU-udbud af totalrådgivning til projektet,
- bistå bygherren under det samlede forløb under projektering, entrepriseudbud og udførelse, herunder gennemføre overordnet bygherretilsyn,
- varetage styringen af projektets økonomi, tidsplan og kvalitet.
Projektet forventes at skulle gennemføres indenfor en samlet økonomisk ramme på ca. 110 mio. kr eksklusiv moms.
Projektet forventes at skulle gennemføres indenfor en ca. 3 - 4 årig periode.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000, 71311000, 71311210

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der forlanges ikke sikkerhedsstillelse.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Aftalen om bygherrerådgivning vil blive baseret på ABR89.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt flere aktører afgiver et fælles bud, skal én af disse aktører have fuld prokura overfor ordregiver. Hvis et konsortium får tildelt ordren, skal hvert medlem af konsortiet afgive erklæring om solidarisk hæftelse for den indgåede rådgivningsaftale.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at aftaler vil blive indgået på dansk, samt at det er et krav, at arbejdssproget i forhold til ordregiver, myndigheder og andre samarbejdspartnere vil være dansk.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, adresse og CVR-nr.
2) Navn og e-mail adresse på ansøgers kontaktperson.
3) Beskrivelse af ansøgers primære arbejdsområde, organisation og ejerskab.
4) Tro og love erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
5) Tro og love erklæring på at ansøger ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets (direktiv 2004/18/EF) artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde.
6) Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring med angivelse af forsikringsselskab, dækningssummer og selvrisiko.
Hvis ansøger er et konsortium eller ansøger påtænker at tilknytte underrådgivere til varetagelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal oplysninger anført i pkt. 1, 3, 4, 5 og 6 afgives for alle deltagere i konsortiet eller for de anførte underrådgivere.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om nøgletal fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår indeholdende oplysninger om:
a) Omsætning
b) Resultat før skat
c) Egenkapital
d) Samlede aktiver
e) Soliditetsgrad
Hvis ansøger er et konsortium, eller ansøger påtænker at tilknytte underrådgivere til varetagelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal erklæring om nøgletal afgives for alle deltagere i konsortiet eller for de anførte underrådgivere.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underrådgivere eller enheder inden for samme koncern) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2. Dette kan f.eks. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: 1) Det kræves, at ansøgers soliditetsgrad er minimum 10 % som et gennemsnit for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Hvis ansøger er et konsortium eller ansøger basere sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som enhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til de samlede aktiver.
2) Det kræves, at ansøgers samlede gennemsnitlige omsætning er minimum 3 mio. kr. pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Hvis ansøger er et konsortium, eller ansøger baserer sig på andre enheders formåen beregnes den gennemsnitlige omsætning som enhedernes samlede gennemsnitlige omsætning.
Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, beregnes de ovenfor anførte tal ud fra de tilgængelige afsluttede regnskaber.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Referenceliste med beskrivelse af ansøgers væsentligste referencer de seneste 3 år indenfor:
a) Bygherrerådgivning vedrørende komplicerede vejprojekter
b) Bygherrerådgivning vedrørende vejprojekter af samme størrelse
For referencerne skal der angives opdragsgiver, anlægsøkonomi, areal/størrelse, beskrivelse af ansøgers funktion på projektet, leverede ydelser og honorar samt kontaktoplysninger hos opdragsgiver.
Der ønskes maksimalt anført op til 10 referencer.
Hvis ansøger er et konsortium, eller ansøger påtænker at tilknytte underrådgivere til varetagelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal referencerne samles på én referenceliste. Der skal således kun fremsendes én samlet referenceliste. Den samlede referenceliste bør ikke omfatte mere end 4 sider.
2) Erklæring om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede i 2011, 2010 og 2009, herunder hvor mange medarbejdere der dagligt beskæftiger sig med bygherrerådgivning samt hvor mange medarbejdere, der har beskæftiget sig med bygherrerådgivning på projekter med en anlægssum højere end 75 000 000 DKK.
Hvis ansøger er et konsortium, eller ansøger påtænker at tilknytte underrådgivere til varetagelse af væsentlige delydelser for opgaveløsningen, skal oplysninger om antal beskæftigede afgives for alle deltagere i konsortiet eller for de anførte underrådgivere.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder Norddjurs Kommunes krav til egnethed, udvælger Norddjurs Kommune de 5 ansøgere, der vurderes at være bedst egnet til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de fremsendte referencers relevans og lighed med den udbudte opgave i forhold til opgavetype, omfang, kompleksitet samt ansøgers funktion og leverede ydelser.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.5.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres i 2 papireksemplarer og én samlet PDF udgave på CD-rom eller USB stik.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der findes ikke noget mæglingsorgang i Danmark

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.
Klage over andre forhold skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den ordregivende myndighed har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse, samt om at klagen indbringes for Klagenævnet for Udbud.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.4.2012

Send til en kollega

0.079