23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 85-139950
Offentliggjort
03.05.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.06.2012 Kl. 10:00

Addresse
www.byggeweb.dk, Fane udbud, Projektnummer TN 389907

Udbyder

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

Opdateringer

Resultat
(31.08.2012)

Opgaven er blevet vundet af den lokale entreprenørvirksomhed Gustav H. Christensen A/S.
Opgaven er vundet efter et udbud, der blev indledt med en prækvalifikation. I denne proces blev syv virksomheder godkendt til at byde på opgaven i det egentlige udbud. Her var kriteriet, hvem der kunne tilbyde at løse opgaven til den bedste pris.

DNV- Gødstrup, E01: Byggemodning og byggepladsanstilling (Resultat)


Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup.
Gl. Landevej 61
Kontaktpunkt(er): Projektsekretariatet DNV-Gødstrup.
Att: Michael Hyllegaard
7400 Herning
DANMARK
Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vest.rm.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: Portal adresse: Byggeweb.dk
Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: Portal adresse: Byggeweb.dk

Yderligere oplysninger fås her: Curavita
Granskoven 8
Kontaktpunkt(er): Curavita
Att: Eric Kjærulff
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: eric.kjærulff@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk Fane udbud. Projektnummer TN 389907

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Curavita
Byggeweb
Glostrup
DANMARK
Mailadresse: eric.kjærulff@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk Fane udbud. Projektnummer TN 389907

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Curavita
Byggeweb
Glostrup
DANMARK
Mailadresse: eric.kjærulff@grontmij.dk
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk Fane udbud. Projektnummer TN 389907

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Sundhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DNV- Gødstrup. E01: Byggemodning og byggepladsanstilling. Hovedentreprise.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: DNV-Gødstrup, Gødstrupvej 43, 7400 Herning.

NUTS-kode DK04

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
E01:Byggemodning og byggepladsanstilling for det nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup. Hovedentreprisen vil omfatte etableringen af en komplet terrænregulering uden om byggefelter med afvandingsbassiner, grøfter og støjvolde. Endvidere etableres ca. 1400 m asfalterede byggepladsveje, ca. 1800 m grusgangstier, ca. 4.500 m2 asfalterede skurbyarealer, ca. 15.800 m2 asfalterede P-arealer, ca. 1.000 m2 asfalterede opmarcharealer, 31.200 m2 grusbefæstede oplagsarealer, ca. 2.500 m trådhegn, ca. 1.050 m plantebælte, vejbelysning og pladsbelysning på P-arealer, elforsyning frem til hovedtavle for 500 personers skurby, vandforsyning frem til skurby mv, hovedpumpestation, 3,2 km spildevandstrykledning.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Byggemodning og byggepladsanstilling for det nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup. Hovedentreprisen vil omfatte etableringen af en komplet terrænregulering uden om byggefelter med afvandingsbassiner, grøfter og støjvolde. Endvidere etableres ca. 1400 m asfalterede byggepladsveje, ca. 1800 m grusgangstier, ca. 4500 m2 asfalterede skurbyarealer, ca. 15.800 m2 asfalterede P-arealer, ca. 1000 m2 asfalterede opmarcharealer, 31.200 m2 grusbefæstede oplagsarealer, ca. 2500 m trådhegn, ca. 1050 m plantebælte, vejbelysning og pladsbelysning på P-arealer, elforsyning frem til hovedtavle for 500 personers skurby, vandforsyning frem til skurby mv, hovedpumpestation, 3,2 km spildevandstrykledning.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 3.9.2012. Færdiggørelse 1.11.2013

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB92. Det vil blive tilføjet AB 92, at sikkerheden skal stilles af en finansiel virksomhed med tilstrækkelig kreditvurdering.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Jf. AB92 samt særlige betingelser, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som udbyder med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med og afgive meddelser til. Det skal fremgå af tilbuddet, at virksomhederne hæfter solidarisk og for hinandens forpligtigelser.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. (BEK nr. 1469 af 16 december 2009) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor indsamle og aflevere oplysninger til brug for beregning af nøgletal i henhold til bekendtgørelsen. jf. særligt bekendtgørelsens § 10 og § 11 samt bilag 3 og 4.
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 1117 af 23. september 2009) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen. ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andre arbejder af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Fuldstændig navn/firmanavn, CVR-nr og adresse.
2. Kort præsentation af ansøgerens virksomhed, herunder ejerforhold, virksomhedstype, virksomhedens primære arbejdsområde.
3. Erklæring på tro & love om ubetalt, forefalden gælde til det offentlige og opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litre abc. (denne erklæring bør hentes på portaladresse, som fremgår af bilag A.)
Ved sammenslutning af ansøgere (=konsortium) skal de ovennævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4. Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold i form af oplysninger om omsætning, resultat og egenkapital for de seneste tre tilgængelige regnskabsår. Er ansøger omfattet af krav i lovgivning, om offentliggørelse af balance, skal balancen vedlægges.
Nystartede virksomheder der ikke har mulighed for at fremlægge disse oplysninger, skal i stedet vedlægge bankerklæring eller revisionserklæring, som vurderes at kunne dokumentere ansøgerens finansielle og økonomiske formåen.
5. Erklæring fra virksomhedens ledelse om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste årsregnskab. Hvis der er sket væsentlige ændringer, skal det fremgå, hvilke ændringer der er sket siden seneste tilgængelige regnskab.
Ved sammenslutning af ansøgere (=konsortium) skal de ovennævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger bør aflevere følgende:
6. En kortfattet beskrivelse af kompetencer og kapaciteter, der dokumenterer, at ansøger magter at gennemføre opgaven i hovedentreprise.
7. Referencer fra tidligere gennemførte opgaver, af tilsvarende type og størrelse. Referencer skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen skal som minimum indeholde oplysninger vedr.: Projektnavn, Bygherre, Rådgiver, Areal, Entreprisesum, Udførelsesår, Gennemsnitlig bemanding af tilbudsgiver, Entrepriseform, Beskrivelse af byggeriets kompleksitet, Kontaktoplysninger til rådgiver og bygherre. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte rådgiveren og bygherren på de pågældende referencer.
Virksomheder der er momsregistreret i Danmark skal aflevere nøgletal/karakterbog fra tidligere udførte byggeopgaver, jf. § 9 i bekendgørelse nr. 1469 af 16 december 2009 om nøgletal for statsbyggeri mv.
8. Oplysninger om mandskabsmæssige ressourcer. Oversigt over antal medarbejdere fordelt på fagområder de seneste 3 regnskabsår.
9. Overodnet beskrivelse af kvalitetssikringssystem.
Ved sammenslutning af ansøgere (=konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der ved vurdering af tilbudsgivers egnethed skal lægges vægt på underentrerprenørs kompetencer, skal ansøger vedlægge en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at ansøger kan disponere over underentreprenørens kompetencer i tilfælde af, at opgaven tildeles ansøger. I det omfang ansøger ønsker, at underentreprenørens kompetencer indgår i vurdering af ansøgers egnethed, bør ansøgning desuden vedlægge de i udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3 (teknisk kapacitet) anførte oplysninger. I det omfang ansøgning ikke er vedlagt sådanne oplysninger fra underentrerpenørs vedkommende, vil ansøgning ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de udleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet. jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.2., samt virksomhedens tekniske kapacitet, jf. punkt III.2.3., med hovedvægten på sidstnævnte. Anmodning om prækvalifikation SKAL fremsendes til portaladresse, som fremgår af bilag A. Materialet bør fremsendes som en samlet PDF-fil.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
1.6.2012 - 10:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.
Andet: Ansøgning skal udføres på dansk. Materiale som referencer m.v. kan accepteres udført på engelsk eller tysk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Udbud er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk Fane udbud. Projektnummer TN 389907.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307600

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark.

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Oplysninger om indgivelse af klager kan indhentes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der administrerer udbudsreglerne i Danmark.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.ks.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30.4.2012

Send til en kollega

0.109