23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 009-015519
Offentliggjort
14.01.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.02.2021

Addresse
https://permalink.mercell.com/147000380.aspx

Udbyder

Argo I/S - KVV Vedligehold

Vindere

Valgt firma

(02.04.2021)
Dansk Stillads Service A/S
Hammerholmen 40 - 42
2650 Hvidovre

Stilladsarbejder, inklusiv alle materialer. Roskilde Kraftvarmeværk


Argo I/S - KVV Vedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - KVV Vedligehold
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 46347508
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147000380.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147000380.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147000380.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Stilladsarbejder, inklusiv alle materialer. Roskilde Kraftvarmeværk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Roskilde Kraftvarmeværk (KVV) har 2 ovnlinjer, hvortil der løbende over året er brug for diverse stilladsydelser. Pt. foretager KVV gennemgribende revision (systematisk vedligehold) af de 2 ovnlinjer årligt. Derudover anvendes stilladsydelser til andre planlagte eller uplanlagte stop af driften.

KVV er i drift stort set 24/7/365 fordi fejl mm. opdages før ovnlinierne skal "nødlukkes". Herved kan KVV sammen med stilladsfirmaet og øvrige håndværkere tilrettelægge opgaver. Undervejs i opgaver, når ovnlinierne er lukkede ned, kan der ske uforudsete ting, hvorfor stilladsopgaver skal kunne igangsættes inden for ultra kort tid. Se udbudsdokumenterne.

Tryk her https://permalink.mercell.com/147000380.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44212310 Stilladser
45262100 Stilladsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Roskilde Kraftvarmeværk (KVV) har 2 ovnlinjer, hvortil der løbende over året er brug for diverse stilladsydelser. Pt. foretager KVV gennemgribende revision (systematisk vedligehold) af de 2 ovnlinjer årligt. Derudover anvendes stilladsydelser til andre planlagte eller uplanlagte stop af driften.

KVV er i drift stort set 24/7/365 fordi fejl mm. opdages før ovnlinierne skal "nødlukkes". Herved kan KVV sammen med stilladsfirmaet og øvrige håndværkere tilrettelægge opgaver. Undervejs i opgaver, når ovnlinierne er lukkede ned, kan der ske uforudsete ting, hvorfor stilladsopgaver skal kunne igangsættes/omlægges mht. tid og indhold inden for ultra kort tid, hvilket afspejles i de stillede krav i det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARGO har mulighed for at oplænge op til 4 år, 1 år ad gangen.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som efter ordregivers vurdering er bedst egnede til at udføre den udbudte kontrakt. Udvælgelsen vil ske på baggrund af hvilke ansøgere, som har godtgjort de mest sammenlignelige og derfor mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt om stilladsarbejder på affalds- og kraftvarmekedler.

Ved vurderingen vil ordregiver bedømme referencer med stilladsarbejder, der er udført for virksomheder med kedler, som energiudnytter affald (affaldsforbrændingsvirksomheder), særligt gunstigt. Ved vurderingen vil ordregiver desuden lægge vægt på, i hvilket omfang referencerne fagligt, økonomisk og personalemæssigt (f.eks. ift. tidsfrister, døgndrift, koordinering med de øvrige håndværkere mm.), er sammenlignelige med denne udbudte opgave for ARGO.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

ARGOs mulighed for at forlænge med op til 4 år; 1 år ad gangen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Nej.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egenkapital:

- I feltet "Finansielle nøgletal" bedes ansøger oplyse sin egenkapital i de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Det er et krav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Omsætning: Samlet pr. år og specifik omsætning: se fulde tekst i udvælgelses i ESPD og udbudsbetingelser (og krav nedenfor).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et krav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Samlet årsomsætning:

- Det er et krav, at ansøger har haft en samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår på mindst 75 mio. DKK.

3) Specifik årsomsætning:

- Det er et krav, at ansøger har haft en samlet årsomsætning ved udførelse af stilladsarbejder for virksomheder med kedler, som energiudnytter affald (affaldsforbrændingsvirksomheder), der udgør mindst 50 mio. DKK i hvert af de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

4) Det er et krav, at ansøger har en erhvervs- og produktionsansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK ved personskade og tingskade pr. skade og en samlet maksimal dækning på mindst 40 mio. DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) I feltet "For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type" - se den fulde tekst i ESPD og udbudsbetingelser.

2) I feltet "Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer" bedes ansøger oplyse om antallet uddannede stilladsmontører (toårig uddannelse), som ansøger råder over til brug for den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et krav, at ansøgers referencer omfatter minimum 3 kontrakter om udførelse af stilladsarbejder for virksomheder med kedler, som energiudnytter affald (affaldsforbrændingsvirksomheder).

2) Det er et krav, at ansøger råder over mindst 20 uddannede stilladsmontører til brug for den udbudte kontrakt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet i sin helhed.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2021
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/02/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2021

Send til en kollega

0.078