23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-014418
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Jensen
E-mail: annje@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90731000 Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og omfatter bl.a. følgende opgaver vedrørende emissioner til luft, herunder lugt:

1) Metoder til forbedring af prøvetagning og analyse af emissioner, herunder præstationsprøvninger for danske laboratorier, herunder dedikerede laboratorier og laboratorier på produktionsvirksomheder.

2) Teknisk rådgivning til laboratorier, virksomheder, miljømyndigheder, rådgivende ingeniører og Miljøstyrelsen om prøvetagning og analysemetoder.

3) Teknisk bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med dennes udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger og deltagelse i BREF-arbejdet.

4) Gennemførelse af workshop for laboratorier om aktuelle emner inden for referencelaboratoriets område.

5) Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 750 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90731300 Beskyttelse mod luftforurening
90731400 Monitering eller måling af luftforurening
90731800 Monitering af luftens indhold af partikler
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og omfatter bl.a. følgende opgaver vedrørende emissioner til luft, herunder lugt:

1) Metoder til forbedring af prøvetagning og analyse af emissioner, herunder præstationsprøvninger for danske laboratorier, herunder dedikerede laboratorier og laboratorier på produktionsvirksomheder.

2) Teknisk rådgivning til laboratorier, virksomheder, miljømyndigheder, rådgivende ingeniører og Miljøstyrelsen om prøvetagning og analysemetoder.

3) Teknisk bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med dennes udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger og deltagelse i BREF-arbejdet.

4) Gennemførelse af workshop for laboratorier om aktuelle emner inden for referencelaboratoriets område.

5) Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektsyring og kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udover den faste pris på 650 000 DKK årligt kan der købes ydelser for op til 300 000 DKK årligt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 197-476177
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Force Technology
CVR-nummer: 55117314
Postadresse: Måløvhøjvej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: https://forcetechnology.com/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 750 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 750 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6). Det begrundes i, at opgaver under referencelaboratoriet hænger sammen og ud fra faglige hensyn ikke kan opdeles i delkontrakter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.079