23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-013079
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.02.2021 Kl. 23:59

Udbyder

Lejre Kommune

Vindere

Valgt totalentrepriseteam

(01.07.2021)
Elindco, Mangor & Nagel Arkitekter, Norconsult og Rambøll

Renovering, om-tilbygning, nybygning Osted skole og Børnehus

(09.07.2021)
Elindco A/S
4040 Jyllinge

Renovering, om-tilbygning, nybygning Osted skole og Børnehus


Lejre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29188548
By: Lejre
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4320
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Elbek
E-mail: ke@rum.as
Telefon: +45 79433435
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lejre.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1683-Osted_Skole_og_Boernehus
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering, om-tilbygning, nybygning Osted skole og Børnehus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lejre Kommune udbyder totalentreprisekontrakt med partnering-elementer vedr. Osted Skole og

Børnehus. Opgaven omfatter design, projektering og realisering af nedrivning, ombygning, vedligehold

samt til- og nybyggeri i forbindelse med etablering af fællesskabende rammer omkring Hjertet i Osted.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Osted Skole

Langetoften 25

4320 Lejre

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet Osted Skole og Børnehus omfatter følgende hovedpunkter.

- Nedbrydning af ca. 2 100 m2 skolebygning i 2 etager samt ca. 280 m2 let pavillon og en skurbygning

- Design, projektering og opførelse af ca. 950 m2 tilbygning, Kultur & Sciencehuset (K) + strategi for evt. senere udvidelse med undervisningsfløj

- Design, projektering og opførelse af ca. 1 250-1 300 m2 nybygning, Børnehuset (D)

- Færdigdesign, projektering og udførelse af ombygninger iht. foreliggende dispositionsforslag for:

- Ombygning af nyt administrations- og personaleafsnit i Hovedbygningen (H)

- Ombygning af omklædning og salsbygning til nyt Musik- og Bevægelseshus (M)

- Ombygning inkl. tagrenovering af Blok C - ny indskoling/SFO

- Udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder

- Design, projektering og realisering af parkeringsplads, adgangsveje, legepladser og andre uderum.

Listen er ej udtømmende, i det der henvises til det samlede udbudsmateriale:

- Det er forudsat, at nye bygninger opnår bæredygtighedscertificering DGNB Guld –herunder er det målsætningen også at opnå DGNB Hjertet for sundhed og velvære i Børnehuset.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtig kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, proces og bemanding / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 61 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se VI.3) Yderligere oplysninger:

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tildelingskriterier uddybes VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav til ansøgers nettoomsætning og egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— En samlet nettomsætning på mindst 120 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

— En egenkapital der udgør mindst 9 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Arkitektfaglige kompetencer vedrørende udvikling og projektering af fysiske rammer for dagtilbud, folkeskole samt kultur- og borgerhuse. Såvel renovering/modernisering som nybyggerier anses som relevante.

- Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af dagtilbud, folkeskole samt kultur- og

Borgerhuse.

- Totalentrepriseerfaring med renovering og tilbygning af offentlige velfærdsinstitutioner – herunder etapevisrenovering under samtidig drift.

- Engagement i og erfaring med implementering af dokumenteret bæredygtighed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der lægges ved udvælgelsen vægt på at ansøger gennem motivationsbeskrivelsen udviser kompetence og operationel forståelse af sagens rammebetingelser i forhold til både programgrundlaget, målstyring og bæredygtighed – herunder DGNB og cirkulære principper i forbindelse med nedrivning og genanvendelse.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår for bl.a. CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/02/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde mindst ét af følgende dokumenter / oplysninger:

1) Underskrevet og udfyldt eESPD jf. bilag 2 til PQ.

Dokumentet udfyldes med de krævede oplysninger (afsnit 6.1).

2) Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på den økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (andre ”enheder”) skal ansøgningen desuden vedlægges følgende for hver enhed:

- Udfyldt og underskrevet eESPD jf. bilag 2 til PQ for hver enhed.

Desuden skal vedlægges støtteerklæringer, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen.

- Paradigmer for disse støtteerklæringer er vedlagt som bilag 3 og 4 til PQ.

3) Ansøgeren kan bestå af en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), som hæfter solidarisk overfor ordregiver. Hvis ansøgeren består af en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal

ansøgningen desuden vedlægges:

- Underskrevet og udfyldt eESPD jf. bilag 2 for hver af sammenslutningens deltagere.

Desuden skal vedlægges konsortieerklæring, der godtgør, at sammenslutningens deltagere tiltræder

solidarisk hæftelse overfor ordregiver.

- Paradigme for denne støtteerklæringer er vedlagt som bilag 5 til PQ.

Hvis ansøgeren ønsker at anvende reglen om self-cleaning i udbudslovens § 138 skal ansøgningen

endvidere vedlægges den relevante dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Lejre Kommune har meddelt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. §7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.juni 2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.094