23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 005-006037
Offentliggjort
08.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.02.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1680-Ny_Hyllehoej_-_Daginstitution

Udbyder

Middelfart Kommune

Ny Hyllehøj - daginstitution, Middelfart Kommune, totalrådgivning


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Yding
E-mail: Soren.Yding@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1680-Ny_Hyllehoej_-_Daginstitution
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Ejsing
E-mail: soren@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 41267520
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1680-Ny_Hyllehoej_-_Daginstitution
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1680-Ny_Hyllehoej_-_Daginstitution
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Hyllehøj - daginstitution, Middelfart Kommune, begrænset udbud af totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter nyopførelsen af en daginstitution ved Hyllehøjskolen i Middelfart. Daginstitutionen disponeres for 24 vuggestuebørn 88 børnehavebørn indenfor et forventet bygningsareal på 1 226 m2 brutto.

Projektet omfatter tillige vej- og ankomstareal samt et udeareal med opholds- og legearealer inklusive lette bygninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter totalrådgivningsopgaven, hvor totalrådgivningsopgaven omfatter projektering, fagentrepriseudbud, fagtilsyn og byggeledelse.

Daginstitutionen forventes projekteret og udbudt i løbet af 2021. Daginstitutionen forventes udført i 2022.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver.

- At ansøger kan dokumentere en positiv egenkapital de seneste 3 år, og en omsætning på minimum 3,8 mio. DKK.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende økonomiske nøgletal:

1) Ansøgers egenkapital for de tre (3) seneste regnskabsår

2) Ansøgers omsætning for de tre (3) seneste regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

2) Ansøgers omsætning skal være større end 3,6 mio. DKK i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgningsbrev: Ansøgningsbrev på max. 2 sider uploades i PDF-format.

Ansøgningen vedlægges et selvstændigt bilag i form af et ansøgningsbrev der kortfattet redegør for an-søgerteamets sammensætning (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør) motivation for at søge opgaven (valgfrit) og evt. samarbejdsrelationer.

Referencer: Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden. Ansøgers referencer skal dokumentere rådgivning i forbindelse med daginstitutionsbyggeri udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at referencerne samlet set viser erfaring med både arkitektarbejde, landskabs-arkitektarbejde og ingeniørarbejde, og gerne med vægtningen 3-1-1.

Det er et krav, at flere af referencerne (minimum 2) viser erfaring med bæredygtigt byggeri.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på:

https://app.byggeprojekt.dk/public/1680-Ny_Hyllehoej_-_Daginstitution

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Ansøgningsbrev jf. pkt. 5.1.1 i udbudsbetingelserne

2) Udfyldt ESPD jf. 5.1.2 i udbudsbetingelserne

3) Referenceblade jf. pkt. 5.1.3 i udbudsbetingelserne

4) Udfyldt ESPD for eventuelle underrådgivere m.v. jf. 5.1.4 i udbudsbetingelserne.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 26. januar 2021, kl. 23.59. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 27. januar 2021 på byggeprojekt, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverensbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2021

Send til en kollega

0.094