23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 005-005972
Offentliggjort
08.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.03.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ydazqucton

Udbyder

Faaborg- Midtfyn Kommune

Vinterværksted


Faaborg- Midtfyn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg- Midtfyn Kommune
By: Faaborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Langsted
E-mail: lilan@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vinterværksted

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50116000 Vedligeholdelse og reparation af specielle dele til køretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter administration, drift, vedligehold og reparation af ordregivers vintermateriel.

Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2021 og løber til og med den 31. maj 2025.

Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter administration, drift, vedligehold og reparation af ordregivers vintermateriel.

Kontrakten træder i kraft den 1. juni 2021 og løber til og med den 31. maj 2025.

Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har herudover option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD og vedlægge tilbuddet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Bilaget udfyldes ved at downloade xml-filen og gemme denne lokalt. Herefter udfyldes filen via iBinder under fanen ESPD. Vælg ”jeg er økonomisk aktør”, vælg ”importer ESPD”, find den gemte xml-fil ved hjælp af browse-funktionen og angiv til sidst hvilket land virksomheden er placeret i. Klik på ”næste”, og ESPD er klar til at blive udfyldt.

Når bilaget er udfyldt, klik på ”eksporter” og gem filen lokalt. Herefter skal filen vedlægges tilbuddet, gerne i pdf-format.

En mere detaljeret vejledning i hvordan ESPD virker og udfyldes, kan findes i udbudsbetingelserne.

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal desuden vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er for disse virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal desuden vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren.

Økonomisk og finansiel kapacitet:

Tilbudsgiver skal i punktet "Nøgletal" angive tilbudsgivers egenkapital i det senest afsluttede årsregnskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD og vedlægge tilbuddet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Bilaget udfyldes ved at downloade xml-filen og gemme denne lokalt. Herefter udfyldes filen via iBinder under fanen ESPD. Vælg ”jeg er økonomisk aktør”, vælg ”importer ESPD”, find den gemte xml-fil ved hjælp af browse-funktionen og angiv til sidst hvilket land virksomheden er placeret i. Klik på ”næste”, og ESPD er klar til at blive udfyldt.

Når bilaget er udfyldt, klik på ”eksporter” og gem filen lokalt. Herefter skal filen vedlægges tilbuddet, gerne i pdf-format.

En mere detaljeret vejledning i hvordan ESPD virker og udfyldes, kan findes i udbudsbetingelserne.

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal desuden vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med bygherre.

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes og afleveres særskilte ESPD’er for disse virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal desuden vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren.

Teknisk og faglig kapacitet:

Tilbudsgiver skal angive referencer vedrørende sammenlignelige opgaver, som er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb. For så vidt angår rammeaftaler eller andre kontrakter, hvor udførelsen sker af flere omgange, eller over en tidsperiode, er det udelukkende de opgaver der er udført inden for nævnte tidsgrænse, der kan medtages som reference.

Med sammenlignelige opgaver menes opgaver, hvor tilbudsgiver har vedligeholdt og/eller repareret en eller flere af følgende til brug i vintertjeneste: koste, plove og saltspredere.

For hver reference anføres: Beskrivelse af den udført opgave, ordregiver og tidspunkt.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag, men der bør henvises til referencelisten i ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har udført mindst 2 sammenlignelige opgaver indenfor de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristen udløb. Den ene af opgaverne skal være reparation af saltspredere.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet. Der stilles arbejdsklasuler.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via; https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ydazqucton

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må tilbudsgiver desuden ikke være omfattet af § 137, stk. 1, nr. 2 vedrørende konkurs mv.

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 vedlægges:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomisk og finansiel formåen:

- Som dokumentation for tilbudsgivers egenkapital fremlægges det seneste reviderede årsregnskab eller et revisorattesteret dokument.

Faglig og teknisk formåen:

- Referencer anført i ESPD eller selvstændigt bilag betragtes som dokumentation, hvorfor der i forbindelse med dokumentationen ikke skal fremsendes yderligere.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2021

Send til en kollega

0.078