23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 146-269422
Offentliggjort
31.07.2015
Udbudstype
Projektkonkurrence

Spørgsmål

Addresse
e-mail: vib@kab-bolig.dk

Anmodning om deltagelse

Til
02.09.2015 Kl. 12:00

Addresse
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V
Att: Vibeke Gravlund

Udbyder

Samvirkende Boligselskaber — SAB

Vindere

(18.02.2016)
C.F. Møller
sammen med Tredje Natur, Bascon, Transsolar og Smith Innovation

Aftale om totalrådgivning

(02.08.2016)
C.F. Møller Danmark A/S
Danneskiold-Samsøes Allé 28
1434 København K

Projektkonkurrence om Fremtidens Sølund


Samvirkende Boligselskaber — SAB

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Samvirkende Boligselskaber — SAB
Vester Voldgade 17
Att: Vibeke Gravlund
1552 København V
DANMARK
Telefon: +45 33631284
Mailadresse: vib@kab-bolig.dk
Fax: +45 33631001

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.sab-bolig.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.lett.dk/soelund

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
1.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: ja

Københavns Kommune
Rådhuspladsen 1
1599 København V
DANMARK

 

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Projektkonkurrence om Fremtidens Sølund.
II.1.2) Kort beskrivelse:
Samvirkende Boligselskaber — SAB (herefter benævnt »ordregiver«) udskriver herved projektkonkurrence om Fremtidens Sølund beliggende Ryesgade 20, 2200 København N.

Udgangspunktet for projektkonkurrencen er nyopførelse af en bebyggelse på ca. 37.895 m2, der rummer et velfærdsteknologisk modelplejecenter, en daginstitution, ungdomsboliger, seniorbofællesskab, erhvervsarealer samt parkering.

Ordregiver ønsker at opføre et visionært byggeri med stor arkitektonisk værdi. Et byggeri der kan sætte ny standard for fremtidige plejecentre, daginstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber. En bebyggelse hvor arkitekturen danner rammen om et godt og trygt hjem for beboerne, en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne og samtidig yder et livgivende bidrag til bykvarteret. Det forventes, at selve opførelsen gennemføres i to etaper med opstart ultimo 2018 og aflevering medio 2022.
Projektet skal realiseres under overholdelse af reglerne for alment boligbyggeri og har en budgetteret anlægsramme på ca. 800 000 000 DKK inkl. moms. Ordregiver forventer at indgå totalrådgivningsaftale med vinderen af projektkonkurrencen. Rådgiverhonoraret forventes at være i størrelsesordenen 7-10 % af den samlede entreprisesum.
Ordregiver har endnu ikke lagt sig endelig fast på entrepriseformen, men forventer at opførelsen udbydes i storentrepriser. Ordregiver har ligeledes ikke lagt sig endelig fast på, om totalrådgiveren skal varetage byggeledelsen, hvorfor det forventes, at byggeledelsen vil indgå som option i udbudsmaterialet.
Det forventes, at projektkonkurrencen gennemføres i efteråret 2015, således at de udvalgte konkurrencedeltagere afgiver konkurrenceforslag i december 2015. Konkurrenceforslagene evalueres af en bedømmelseskomité, der får til opgave at udpege op til to vindere (1 eller 2), hvorefter der gennemføres et udbud med forhandling med vinderen/de to vindere, jf. udbudsdirektivets art. 31, stk. 3.
Forhandlingen forventes gennemført i januar/februar 2016, således at den endelige vinder udpeges ultimo februar 2016.
Umiddelbart efter indgåelse af totalrådgivningsaftalen, sættes et lokalplanforløb i gang med vinderprojektet som udgangspunkt. Det forventes, at totalrådgiveren skal bistå ordregiver/bygherre til og med 1-års gennemgangen af byggeriet.
Projektet gennemføres med SAB (Samvirkende Boligselskaber) som formel bygherre og ordregiver, dog således at det forventes, at Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF) bliver endelig lejer af plejecenterets servicearealer, og således, at der forventes at blive indgået særskilt aftale om leje af boliger til unge med ASF i samarbejde med Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Desuden forventes det, at Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) bliver endelig bruger og ejer af de offentlige parkeringspladser og at Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning (BUF) bliver endelig bruger og ejer af daginstitutionen.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000, 71200000, 71300000, 71400000, 71247000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ud fra de indkomne ansøgninger vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers tekniske kapacitet, jf. nedenstående punkt 3 med hovedvægten lagt på de fremsendte referencers (pkt. 3.1) relevans for den udbudte opgave.
Anmodning om prækvalifikation bedes afleveret i tre fysiske eksemplarer og ét digitalt eksemplar (pdf-format på USB-nøgle) på følgende adresse: KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V, att. Vibeke Gravlund. Materialet bedes mærket »Projektkonkurrence om Fremtidens Sølund.« Ansøgningen bedes indeholde følgende oplysninger og organiseres i nedenstående rækkefølge:
1. Personlige forhold:
1.1. Oplysning om firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail og kontaktperson for ansøger.
Oplysning om firmanavne på eventuelt tilknyttede underrådgivere.

1.2. Tro og love-erklæring om, at ansøger ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a-c og e-f. Formular til brug for afgivelse af tro og love-erklæring kan findes på www.lett.dk/soelund Det er ikke et krav, at denne formular anvendes, men den faktisk afgivne erklæring skal indholdsmæssigt svare til formularen. I stedet for tro og love-erklæringen kan ansøger vælge at fremsende dokumentation for, at ansøger ikke er udelukket fra at deltage i udbuddet. Dokumentation kan foreligge i form af en serviceattest. Tro og love-erklæring eller dokumentation (f.eks. serviceattest), må ikke være underskrevet eller udstedt mere end 6 måneder før udbudsbekendtgørelsens afsendelsesdato.

1.3. Nøgletal om kundetilfredshed for gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, jf. bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. (dvs. i form af et eller flere relevante faktablade). Hvis ansøgeren af en evaluator har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger iht. bekendtgørelsen, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysninger om det samlede antal evalueringer (dvs. en »karakterbog«). Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende passende oplysninger til brug for udvælgelse i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 7, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne. Der gøres opmærksom på, at nærværende rådgivningsopgave skal evalueres i henhold til bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom.
2. Økonomisk og finansiel kapacitet:

2.1. Som dokumentation for ansøgers økonomiske egnethed/kapacitet, skal ansøger oplyse om Omsætning, Resultat efter skat og Egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Formular til brug for afgivelse af økonomiske oplysninger kan findes på www.lett.dk/soelund

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene give oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået. Såfremt ansøgervirksomheden endnu ikke har aflagt årsregnskab, kan virksomheden dokumentere sin økonomiske og finansielle kapacitet ved at vedlægge revisorerklæring.

2.2: Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal ansøgningen indeholde oplysninger om de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet som anført i pkt. 2.1, og ansøgeren skal desuden godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for konkurrencens og kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt skabelon til ressourceerklæring, der er gjort tilgængelig på www.lett.dk/soelund

3. Teknisk kapacitet:
3.1: Ansøger skal vedlægge beskrivelse af op til 15 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaring og kompetencer med rådgivning i forbindelse med plejecenterbyggeri samt øvrigt byggeri med relevans til nærværende konkurrence. Referencerne bør angive anlægssummer, antal etagekvadratmeter, type af byggeri samt ansøgers specifikke rolle på opgaven.
Det bør oplyses, hvorvidt nøglepersonerne til den enkelte reference stadig er tilknyttet ansøgerens organisation. Udover de traditionelle hovedydelser for arkitekt-, ingeniør- og landsskabsdiscipliner bør referencerne dokumentere ansøgers erfaring med brugerinvolvering på større byggerier og byggeledelse på større byggerier. Referencerne skal være inden for de sidste 10 år.
Hver af referencerne bør ikke fylde mere end 2 A4-sider. Hvis ansøgeren indsender mere end 15 referencer, vil ordregiver alene lægge vægt på de første 15 referencer.
3.2: Ansøger skal vedlægge en bemandingsplan og/eller en organisationsbeskrivelse, der demonstrerer at ansøgeren har tilstrækkelig kapacitet til at løse totalrådgivningsopgaven, herunder når der henses til, at denne kan blive koblet med varetagelse af byggeledelsen.

3.3. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder) skal ansøgningen indeholde oplysninger om de pågældende enheders tekniske kapacitet som anført i pkt. 3.1 (og også pkt. 3.2 såfremt underrådgiveren skal varetage byggeledelsen), og ansøgeren skal desuden godtgøre at råde over de ressourcer, der er nødvendige for konkurrencens og kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved vedlæggelse af udfyldt skabelon til ressourceerklæring, der er gjort tilgængelig på www.lett.dk/soelund

4. Konsortier:

Hvis flere virksomheder i forening (et konsortium) anmoder om prækvalifikation, skal anmodningen være bindende for alle (solidarisk hæftelse). Konsortiet skal udpege en fælles befuldmægtiget, der skal kunne repræsentere konsortiet i alle spørgsmål overfor ordregiver. Formular til brug for afgivelse af erklæring om solidarisk hæftelse og prokura kan findes på www.lett.dk/soelund Det er ikke et krav at denne formular anvendes, men den faktiske erklæring skal indholdsmæssigt svare til indholdet af formularen.

Hvis ansøger er et konsortium skal oplysningerne i punkt 1-3 medsendes for alle deltagere i konsortiet.
III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5
IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
Overordnede bedømmelseskriterier er følgende:
A) Funktion (forstået som bl.a. funktionel indretning, logistiske sammenhænge og tilgængelighed).
B) Arkitektur (forstået som bl.a. overordnet arkitektonisk greb og indpasning af byggeriet på matriklen og i lokalområdet).
C) Anlægsøkonomi (forstået som vurdering af konkurrenceforslagets overholdelse af anlægsøkonomien).
D) Tilbudt honorar (forstået som det tilbudte rådgiverhonorar).
IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 2.9.2015 - 12:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Alle konkurrencedeltagere, der afgiver konditionsmæssigt konkurrenceforslag vil modtage vederlag på 250 000 DKK inklusiv moms.
Vinderen/vinderne i projektkonkurrencens første fase (op til 2), inviteres til et efterfølgende forhandlingsforløb, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3.
Alle forhandlingsdeltagere der, som afslutning på forhandlingsforløbet, afleverer et konditionsmæssigt tilbud/revideret forslag, modtager yderligere 125 000 DKK inklusiv moms. Den endelige vinder modtager dog ikke dette vederlag, der anses for indeholdt i det tilbudte honorar
Tilbudsvederlaget er inkl. moms og kommer til udbetaling umiddelbart efter bedømmelsens afslutning.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: nej
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål til denne udbudsbekendtgørelse skal fremsendes pr. e-mail til vib@kab-bolig.dk og vil i anonymiseret form blive offentliggjort sammen med de tilhørende svar på følgende hjemmeside: www.lett.dk/soelund

Anmodning om prækvalifikation bedes afleveret/fremsendt i 3 fysiske eksemplarer og et digitalt (på USB-nøgle) på følgende adresse: KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V, Att: Vibeke Gravlund. Materialet bedes mærket »Projektkonkurrence om Fremtidens Sølund«.
Ansøgere forventes at kunne aflevere tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 senest ved afgivelse af tilbud.
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.7.2015

Send til en kollega

0.138