23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-559618
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Honoraraftale, 103 Svaneøllens kaserne - beregning af helikopter- og terminalstøj


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sine Ive
E-mail: fes-ues07@mil.dk
Telefon: +45 20533552
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Honoraraftale, 103 Svaneøllens kaserne - beregning af helikopter- og terminalstøj

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Honoraraftale, 103 Svaneøllens kaserne - beregning af helikopter- og terminalstøj

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Støjberegninger gennemført for Svanemøllens Kaserne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Der er sket direkte tildeling af honoraraftalen, 103 Svanemøllens kaserne - beregning af helikopter- og terminalstøj på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses delaftale 2, (Støj), rammeaftale for rådgivning vedr. miljøydelser.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 6
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600005253
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
13/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Sweco A/S
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 250 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevnenes.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevnenes.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Gennemførelse af støjberegninger for Svanemøllens kaserne.

VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bl.a. grundet fejl i beregningsgrundlaget for udarbejdelse af støjrapport over flystøj på Svanemøllens Kaserne opstod der behov for indkøb af supplerende ydelser hos den oprindelige rådgiver for færdiggørelse af rapporten. De supplerende arbejder blev tildelt til den rådgiver, der var tildelt den oprindelige honoraraftale.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 1
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 31 850.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Sweco A/S
By: København S
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Ændringsarbejderne omfatter støjmåling af ekstra helikopter.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

Anvendelse af en anden rådgiver vil medføre et ikke uvæsentligt merarbejde. Dette merarbejde vil bl.a. bestå i den nye rådgivers orientering i det allerede udarbejdede og færdiggjorte materiale samt udarbejdelse af beregningsforudsætninger i ny beregningsmodel. Det vil endvidere ikke være muligt uden betydelige problemer eller væsentlig forøgelse af Ejendomsstyrelsens omkostninger. Herunder vil der bl.a. opstå yderst uhensigtsmæssige grænseflader i kontraktforholdene mellem den oprindelige rådgiver og en potentiel anden rådgiver, såfremt den anden rådgiver skal udføre opdaterede beregninger på baggrund af et allerede delvist færdigudarbejdet materiale. Herudover skal støjrapporten anvendes til udarbejdelse af landsplansdirektivet, hvorfor arbejdet følger en stram tidsplan. Anvendelse af en anden rådgiver vil bevirke en forsinkelse i arbejdet. En sådan forsinkelse vil udgøre et betydeligt problem.

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 564 275.00 DKK

Send til en kollega

0.062