23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-559581
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Vindere

(20.11.2020)
Naviair
Naviair Alle 1
2770 Kastrup

Kontrakt vedrørende vedligehold af Forsvarets meteorologiske udstyr på Flyvestation Aalborg

(22.12.2020)
Naviair
Naviair Alle 1
2770 Kastrup

Kontrakt om vedligeholdelse af Forsvarets meteorologiske observationsudstyr på flyvestation Aalborg


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: Jek@Kammeradvokaten.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://www.naviair.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om vedligeholdelse af Forsvarets meteorologiske observationsudstyr på flyvestation Aalborg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71351610 Meteorologiske tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå kontrakt med Naviair om vedligehold af Forsvarets meteorologiske observationsudstyr, der er placeret på flyvestation Aalborg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 428 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38128000 Tilbehør til meteorologiske instrumenter
38120000 Meteorologiske instrumenter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Forsvaret har meteorologisk observationsudstyr (MET-udstyr) placeret på flyvestationerne Skrydstrup, Karup og Aalborg. Dette MET udstyr foretager meteorologiske målinger, der er nødvendige for at kunne opretholde en flyvesikkerhedsmæssig betjening af flyvestationerne. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort, idet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) agter at indgå kontrakt med Naviair vedrørende vedligeholdelse af det meteorologisk udstyr på Flyvestation Aalborg.

Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås i henhold til udbudslovens § 12, således at anskaffelsen ikke er omfattet af udbudslovens udbudspligt, og således kan indgås uden afholdelse af et udbud. Denne vurdering er baseret på, at på trods af, at Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed, udøves der en statslig kontrol med Naviair, der svarer til den kontrol FMI fører med sine egne organisatoriske enheder. Hertil kommer, at mere end 80 pct. af Naviairs opgaver er betroet af staten, ligesom der ikke er nogen direkte private kapitalandele i Naviair.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Naviair
CVR-nummer: 26059763
Postadresse: Naviair Alle 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
E-mail: naviair@naviair.dk
Telefon: +45 32478000
Internetadresse: https://www.naviair.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 428 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontrakten indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ti-dende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Send til en kollega

0.093