23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-555931
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(20.11.2020)
Høyrup & Clemmesen
Bådehavnsgade 6
2450 København SV

Færdiggørelse af ABA, AIA, ADK mv


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Borgmester Ib Juuls Vej 1
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Bo Myhr
E-mail: jesper.bo.myhr@regionh.dk
Telefon: +45 24598419
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Færdiggørelse af ABA, AIA, ADK mv.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

I 2015 indgik Region Hovedstaden v/Herlev Hospital — på baggrund af en udbudsforretning, jf. pkt. IV.2.1) — kontrakt med virksomheden Instalaciones Inabensa, S.A., omkring udførelse af el arbejderne (EA08) i forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Herlev, som skal rumme bl.a. nyt mor/barn hospital og akutmodtagelse. El arbejderne omfattede bl.a. etablering af ABA, AIA, ADK mv..

Region Hovedstanden er blevet nødsaget til at afslutte samarbejdet, forinden samtlige el-arbejder i henhold til kontrakten var udført.

Som konsekvens heraf agter Region Hovedstaden at tildele de udestående arbejder vedrørende ABA, AIA, ADK mv. til en ny entreprenør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Arbejder inkluderer bl.a. følgende:

— Opretning af ABA installationer, ca. 2 400 enheder.

— Fejlfinding af ca. 300 konstaterede fejl samt opdatering af dokumentation.

— Færdiggørelse af varslingssystem, herunder opretning af ca. 140 højttalere.

— Færdiggørelse af AIA, ADK, TVO_ITV.

— Etablering af overfaldstryk.

— Etablering af dørtelefonanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløb angivet i pkt. II.1.7) og V.2.5) er den forventede samlede værdi af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er vurderingen, at kontrakten vedrørende færdiggørelse af ABA, AIA, ADK mv. kan indgås iht. udbudslovens § 8, stk. 2, som en delkontrakt af den samlede bygge- og anlægsopgave på Nyt Hospital Herlev. På den baggrund agter Region Hovedstaden at indgå kontrakten om udførelse af AIA, ADK, ABA mv. efter udløbet af en periode, der løber fra offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed og 10 kalenderdage frem.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 147-263425

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17/11/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Høyrup & Clemmesen
CVR-nummer: 37353515
Postadresse: Bådehavnsgade 6
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Internetadresse: www.hoyrup-clemmesen.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 417150000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020

Send til en kollega

0.099