23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 212-516143
Offentliggjort
30.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.11.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/141630324.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Køb og service af 11 stk. robotplæneklippere


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Lerche-Bachdal
E-mail: kw0j@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141630324.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141630324.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141630324.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af 11 stk. robotplæneklippere

 

Sagsnr.: 2020-0834313
II.1.2) Hoved-CPV-kode
16311100 Plæneklippere, slåmaskiner til parker eller sportsbaner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune ønsker at indgå en kontrakt om køb og service af robotplæneklippere til brug for klipning af græs på idrætsanlæg beliggende i Københavns Kommune.

Ordregiver kan tilvælge som option at leverandøren skal udføre service eller service og reparation af robotplæneklipperne for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år. Serviceaftalen eller service- og reparationsaftalen indgås samtidig med kontrakten om køb af robotplæneklipperne, hvis optionen tilvælges.

Ordregiver gør opmærksom på, at frist for afgivelse af tilbud er kl.10.00.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16311000 Plæneklippere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Byen københavn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Robotplæneklipperne skal som udgangspunkt anvendes på idrætsanlæggene Holmens Idrætsanlæg, Boldfælleden, Tingbjerg Idrætspark og Dyvekeskolen med henblik på at automatisere græsklipningen i størst muligt omfang. Der er her tale om grønne idrætsarealer, der primært bruges til fodbold.

Arealerne er offentligt tilgængelige og benyttes af børn, unge og voksne. Det er derfor vigtigt, at robotplæneklipperne er udstyret med sikkerhedssystem.

Der ønskes tilbud på robotplæneklippere med tilhørende ladestationer, kabel, nedgravning medmindre der er tale om gps styrede robotklippere, montering og undervisning, (minus strømtilslutning) samt tilbud på optioner på serviceaftale og service og reparationsaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Hvis optionen serviceaftale eller service- og reparationsaftale tilvælges kan denne aftale forlænges i 2 gange 1 år udover de første 2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan tilvælge serviceaftale eller service- og reparationsaftale som option.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver bedes vedlægge beskrivelse, brochure eller på anden måde angive hvilken type maskine tilbudsgiver tilbyder. Tilbudsgiver bedes vedlægge udkast til serviceaftale samt udkast til service- og reparationsaftale i tilbuddet. Tilbudsgiver bedes ved tilbudsafgivelse vedlægge EF-overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektivets bilag II a.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 1 levering af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have leveret en robotplæneklipper tilsvarende den ordregiver efterspørger. Tilbudsgiver skal have udført samme type klargøring som ordregiver efterspørger og skal have udført service og reparation, på en lignende maskine.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver gør opmærksom på, at frist for afgivelse af tilbud er kl.10.00.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2020

Send til en kollega

0.109