23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-503854
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.12.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qevwzsbltu

Udbyder

Esbjerg Kommune, Ejendomme

Rammeaftale for CTS-arbejder i Esbjerg kommunes bygninger


Esbjerg Kommune, Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune, Ejendomme
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Frodesgade 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
E-mail: janh@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161413
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qevwzsbltu
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: INGENIØR´NE
CVR-nummer: 78015217
Postadresse: Jernbanegade 1
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Jørgensen
E-mail: bj@ingenior-ne.dk
Telefon: +45 50413670
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ingenior-ne.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qevwzsbltu
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for CTS-arbejder i Esbjerg kommunes bygninger

 

Sagsnr.: 00_000_141 CTS RAMMEUDBUD_2020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeudbuddet omfatter etablering af nye fremtidssikrede CTS-anlæg, fremtidssikret udbygning og deludskiftning på eksisterende CTS-anlæg samt daglig support til kommunens driftspersonale og mulighed for online assistance.

Derudover omfatter arbejdet vedligeholdelse af dokumentation af eksisterende og nye CTS-anlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Projektet omfatter CTS-arbejder i Esbjerg Kommunes bygninger.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter etablering af nye fremtidssikrede CTS-anlæg, fremtidssikret udbygning og deludskiftning på eksisterende CTS-anlæg samt daglig support til kommunens driftspersonale og mulighed for online assistance.

Derudover omfatter arbejdet små-reparationer og vedligeholdelse af dokumentation af eksisterende og nye CTS-anlæg.

De eksisterende anlæg er alle baseret på Trend system. Nye anlæg skal kunne kommunikere med dette. I dag kan nøglemedarbejdere i kommunens afdeling for ejendomsforvaltning overvåge og styre CTS-anlæggene på ejendommene centralt fra deres egen pc. Denne facilitet ønskes fastholdt og yderligere udbygget i serviceperioden.

Arbejdet skal forventes at omfatte flere samtidige arbejder i hele Esbjerg Kommune. Arbejdet skal planlægges og udføres i tæt samarbejde med kommunens driftspersonale.

Hovedparten af opgaverne skal udføres under stor hensyntagen til, at bygninger og anlæg er i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil Esbjerg Kommune udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi (afsnit III.1.2);

2) erfaring med lignende opgaver (afsnit III.1.3).

3) Værktøj, materiel og teknisk udstyr ansøger disponerer over til opfyldelse af kontrakten (afsnit III.1.3).

Afsnitsnumre i parrantes henviser til, hvor det er angivet hvilke oplysninger, som lægges til grund ved vurderingen. Oplysningerne skal angives i ESPD, (se afsnit VI.3).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr.(hvis haves), adresse samt gerne navn og kontaktoplysninger for ansøgers kontaktperson.

2) Esbjerg Kommune vil udelukke ansøgere, som befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135 og 136.

Ansøgerene skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives.

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiumdeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

3) Ansøgers omsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

4) Om der sker væsentlige ændringer (negative eller positive) i virksomhedens økonomiske forhold siden seneste afsluttende årsregnskab. Såfremt ansøger, som følge af børstekniske regler eller tilsvarende regler ikke kan afgive denne oplysning (4), bedes ansøger oplyse dette. Ansøgningen vil ikke af denne grund blive ukonditionsmæssig.

Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives.

Såfremt ansøger har en gyldig grund til ikke at afgive oplysningerne (f.eks. fordi ansøger har eksisteret i kortere tid end 3 år), kan ansøger afgive de efterspurgte oplysninger for denne periode, hvor ansøger har eksisteret.

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD. Bemærk: Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sige solidarisk hæftelse for ansøgeres opfyldelse af den udbudte kontrakt.

Er ansøger et konsortium skal hver konsortie deltager aflevere en ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 5 mio. DKK over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— (egenkapital):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

5) Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført minimum 3 sammenlignelige leveringer af tjenesteydelser, herunder have udført udbygning, reparation, vedligehold og opdatering af anlæg/systemer tilsvarende de hos ordregiver eksisterende anlæg/systemer.

— Ansøger skal i ESPD’et oplyse referenceliste på minimum 3 og maksimum 5 lignende opgaver inden for de seneste 3 kalenderår.

— Referencerne skal indeholde: beskrivelse af arbejdet, kontraktsummen, tidspunktet for udførelse (datoer for opstart og afslutning) og navn på modtager/kunde samt kontaktoplysninger på kontaktperson (som ordregiver forbeholder sig at kontakte).

6) Værktøj, materiel og teknisk udstyr til disposition til opfyldelse af kontrakten:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Ansøger skal kunne dokumentere at disponere over de til opfyldelse af kontrakten relevant og nødvendigt værktøj, materiel og teknisk udstyr, herunder til reparation, vedligehold og opdatering af anlæg/systemer tilsvarende de hos ordregiver eksisterende anlæg/systemer.

— Ansøger skal i ESPD’et give oplysninger om det værktøj, materiel og teknisk udstyr, som ansøger disponerer over til opfyldelse af kontrakten, herunder blandt andet

- Programmeringsværktøjer til anlæg/systemer tilsvarende de hos ordregiver eksisterende anlæg/systemer til eks. opgradering af firmware i eks. eksisterende undercentraler, foretagelse af ændringer/udvidelser af eksisterende undercentraler, foretagelse af backup og evt. download af programmer evt. ifm. udskiftning af batterier samt gennemførelse af loop tuning på regulatorer fra forskellige generationer.

- Originale komponenter og reservedele til reparation og udskiftning af de hos ordregiver eksisterende anlæg/systemer og undercentraler.

— Ansøger skal på anmodning, dvs. ikke som en del af ansøgningen, kunne dokumentere ansøgers rådighed over disse.

ESPD:

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD sammen med resterende ansøgningsmateriale.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). se www.erst.dk

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 106-255861
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem - IBinder. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på IBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret som bruger.

2) Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af samme dokument, vil den seneste uploaded udgave være den gældende.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, IBinder.

4) Ansøger skal som sin ansøgning indgive dette ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

ESPD skal afleveres samen med øvrigt ansøgningsmateriale og uploades på IBinder.

5) Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, jf. dog § 138.

6) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal ansøger fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven § 151-152, jf. § 153.

7) Ordregiver foreholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældend ret.

8) Det fulde udbudsmateriale vil være tilgængeligt på IBinder senest den 4. juni 2020 kl. 23.59 på Ibinder via https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qevwzsbltu

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på ww.retsinfrmation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens §7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettede berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen. dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.078