23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-503552
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/141023382.aspx

Udbyder

I/S Norfors

Opdateringer

Annullering
(27.11.2020)

Hustandsplast 2021


I/S Norfors

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Norfors
CVR-nummer: 14748539
Postadresse: Savsvinget 2
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Villadsen
E-mail: kv@norfors.dk
Telefon: +45 45160525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141023382.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.norfors.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141023382.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141023382.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldshåndtering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Hustandsplast 2021

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ydelsen omfatter 1-årigt aftale med mulighed for en 1-årig forlængelse, om behandling af husstandsindsamlet plastaffald til genanvendelse. Plastaffaldet består af en blanding af hård og blød plast fra kommunale indsamlingsordninger fra villaer, rækkehuse og etageboliger i Norfors' ejerkommuner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Husstandsindsamlet plast består af blandet husstandsplast med primært følgende plastmaterialer:

- Hård plast i form af PP, HDPE og PET

- Folier i form af LDPE

- Mindre mængder PS og PC.

Fraktionen består typisk af følgende produkter: Dunke, flasker, bægre, bakker, bøtter, bokse, spande samt film, poser og folier. Der kan forekomme andre plastgenstande såsom legetøj, CD'er og bøjler. Listen er ikke udtømmende.

Desuden vil der forekomme mindre mængder af andet affald grundet husholdningernes fejlsorteringer.

Plastemballagerne vil være tømt for indhold, men ikke skyllet. Mindre mængder madrester må derfor kunne forventes.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren forpligter sig til at oparbejde det leverede plastaffald med henblik på at opnå en så høj genanvendelse som muligt. Følgende 2 minimumskrav i henhold til leverandørens tilbud til udsortering skal opfyldes:

Minimum 75 % af den totale leverede mængde plastaffald (inkl. fejlsorteringer) skal efter leverandørens sortering/oparbejdning afsættes til genanvendelse, og sorteringsanlægget skal være fysisk beliggende i et EU/EØS-Land.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Sortering af plast skal ske på anlæg inden for EU/EØS, ligesom de udsorterede fraktioner skal afsættes til genanvendelse på certificerede anlæg inden for EU/EØS. Først når den oparbejdede plast ophører med at være affald, jf. affaldsrammedirektivets artikel 6, stk. 1, kan produktet afsættes frit uden for EU/EØS.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" på baggrund af følgende udvælgelseskriterier og vægte:

- Pris: Vægter med 60 %

- Miljø:

- Forøge andelen af rene plasttyper: 20 %

- Oparbejdning af sorteret materiale til rent materiale: 16 %

- Sortere mere end 75 % af affaldet: 4 %.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Leverandøren skal sammen med sit tilbud indsende en teknisk beskrivelse af behandlingen, der viser, hvordan de krævede oplyste genanvendelsesmål opnås for den indgående mængde plast. Beskrivelsen skal inkludere flowdiagram, der viser input og output af materialer, og der skal redegøres for hvilke fraktioner, der kommer ud af sorteringen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.109