23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-500939
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f26f444-59e1-400a-9d3e-62778b87d8c5/homepage

Udbyder

Rudersdal Kommune

Opdateringer

Annullering
(08.12.2020)

Genudbud af håndværkerydelser til planlagt og akut bygningsvedligehold til tag på Rudersdal Kommunes ejendomme


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Martinus Bredtoft
E-mail: mabre@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f26f444-59e1-400a-9d3e-62778b87d8c5/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f26f444-59e1-400a-9d3e-62778b87d8c5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f26f444-59e1-400a-9d3e-62778b87d8c5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6f26f444-59e1-400a-9d3e-62778b87d8c5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af håndværkerydelser til planlagt og akut bygningsvedligehold til tag på Rudersdal Kommunes ejendomme

 

Sagsnr.: 2020/23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter håndværkerydelser til løbende akut og planlagt vedligeholdelse af tage (belægninger og konstruktioner mv.) på Rudersdal Kommunes ejendomsportefølje.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Rudersdal Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

De ydelser, der ønskes leveret under nærværende rammeaftale, er håndværkerydelser til løbende akut og planlagt vedligeholdelse af tage (belægninger og konstruktioner mv.) på Rudesrdal Kommunes ejendomsportefølje. Karakteristisk for den samlede opgavemængde er, at den vil bestå af mange mindre opgaver med et omfang under 100 000 DKK. Således blev der i 2019 gennemført ca. 86 mindre opgaver indenfor tage, mens der blev gennemført omkring 68 opgaver til over 100 000 DKK. Det forventes, at den samlede værdi af de arbejder, der skal udføres over de kommende 3-4 år vil udgøre ca. 3 mio. DKK årligt, baseret på det faktiske forbrug til akutte vedligeholdelsesopgaver de seneste 4 år og det forventede forbrug til planlagt vedligeholdelse i den kommende årrække. Den økonomiske fordeling mellem planlagt vedligeholdelse og akutarbejder forventes i perioden at ville udgøre ca. 40:60.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Til brug for ordregivers udvælgelse af de bedst egnede blandt de ansøgere, der opfylder mindstekravene, skal ansøger udfylde de som Bilag B vedlagte ansøgningsbilag 1 og ansøgningsbilag 2. I ansøgningsbilag 1 oplistes de minimum 3 og maksimum 10 betydeligste arbejder virksomheden har udført inden for de seneste 5 år (igangværende opgaver eller opgaver afsluttet tidligst november 2015) indenfor håndværkerydelsen Tag. Som relevante arbejder anses tagvedligeholdelsesarbejder på offentlige institutioner i drift (fx skoler, børnehaver, idrætsbygninger, hospitaler og lignende) og tagarbejder udført under rammeaftaler for private eller offentlige ejendomsbesiddere. Hver reference skal indeholde følgende oplysninger: Kort beskrivelse af opgaven, kontraktens værdi (entreprisesum i kontraktens løbetid), udførelsestidspunkt eller periode og ordregiver (navn og kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) på person eller afdeling hos ordregiver). Indeholder referencer ikke de nævnte oplysninger vil den usikkerhed vedrørende referencens relevans blive tillagt negativ værdi ved evalueringen. Referencer uden oplysning om udførelsestidspunkt vil ikke blive taget i betragtning ved evaluering af ansøgningen. I ansøgningsbilag 2 oplyser ansøger hvor mange ansatte virksomheden gennemsnitligt har haft de seneste 3 år samlet og fordelt på faglighed, herunder erfaringsniveau (lærlinge, svende mv.) Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder, skal disse også udfylde ansøgningsbilagene. På baggrund af ansøgningsbilag 1 og 2 foretages der en samlet vurdering, hvor der især vil blive lagt vægt på at ansøgers (og eventuelle støttende tredjemænds) erfaring med:

1) udførelse af akut og planlagt vedligeholdelse af offentlige institutioner i drift (fx skoler, børnehaver, idrætsbygninger, hospitaler eller lignende) og

2) samarbejde på rammeaftaler vedrørende bygningsvedligehold. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at ansøgers virksomhed (og eventuelle støttende tredjemænd) udviser social ansvarlighed ved beskæftigelse af lærlinge og personer med løsere eller udsat tilknytning til arbejdsmarkedet, som fx flexjobbere, og har en i forhold til opgavens størrelse og karakter passende størrelse og relevant bemanding. Ved vurderingen af sidstnævnte indgår blandt andet om virksomheden skønnes stor nok til at løfte den udbudte opgave – også i forbindelse med ferie mv. Når blot virksomheden skønnes tilstrækkelig stor, er større ikke nødvendigvis bedre. Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse at være lige kvalificerede, foretages udvælgelse blandt disse således at den, efter ordregivers skøn, bedste konkurrencesituation opnås.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For at ansøgningen skal kunne komme i betragtning, skal virksomheden have været registreret i minimum 3 hele regnskabsår. Ansøger eller en støttende tredjemand har for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minumum: Samlet årsomsætning på 6 mio. DKK. Egenkapital på 3 mio. DKK. Soliditetsgrad på 25 pct. efter eventuel udlodning, hvor soliditetsgrad beregnes som følger: Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / Aktiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal have minimum 3 relevante referencer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Når den samlede værdi af opgaver tildelt under rammeaftalen udgør 500 000 DKK eksklusiv moms, stiller entreprenøren sikkerhed på 15 pct. heraf, svarende til 75 000 DKK. Entreprenøren har ikke krav på yderligere udbetaling i henhold til kontrakten, før sikkerhed er stillet. Herefter forhøjes garantien 2 gange årligt, så den udgør 15 pct. af den samlede værdi eksklusiv moms af de på tidspunktet for forhøjelsen tildelte opgaver. Entreprenøren har ikke krav på yderligere udbetaling i henhold til kontrakten, før sikkerheden er forhøjet. Ved rammeaftalens ophør nedskrives garantien til 10 pct. af den samlede værdi eksklusiv moms af de på ophørstidspunktet tildelte opgaver. Ét år efter rammeaftalens ophør, ophører garantien, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation vedrørende mangler eller andre krav vedrørende entreprenørens udførelse af kontrakten.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.078