23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-487003
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/25162b2b-89b4-4440-a9d0-6bf42e326e1d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune, hvor der ønskes udskiftet ca. 21 000 armaturer til LED.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45316110 Installation af gadebelysningsudstyr
45316100 Installation af udstyr til udendørsbelysning
45311200 Installation af elarmaturer
45311000 Installation af el-ledninger og el-armaturer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter levering og montering af ca. 21 000 LED armaturer. De nye armaturerne skal erstatte udtjente armaturer som er monteret på eksisterende master og wire. Udskiftningen skal ske på trafikveje, boligveje og stier inde for hele kommunen. En stor del af udskiftningen skal ske på det kritiske vejnet hvor der stilles skærpede krav til fremkommelighed og afspærring.

De nye armaturer skal have forskellige design og lysegenskaber afhængig af deres placering. Dette skal sikre at de lever op til de specifikke lystekniske krav samt de beskrivelser der fremgår af Aarhus Kommunes belysningsstrategi.

Arbejdet skal udføres i hovedentreprise. Den vindende entreprenør skal således forestå den samlede opgaven med energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune.

Kontrakten er således ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er at det ud fra projektets omfang og kompleksitet ikke kan opdeles i fagentrepriser ud fra en afvejning af ansvarsfordeling og styring af projektet.

Der henvises til kontraktgrundlaget herunder særligt SAB – vejbelysnings-materiel, SAB – styring og samarbejde og SAB – arbejdsplads for en nærmere beskrivelse af projektets omfang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Energiforbrug / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsproces og organisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Bygherren prækvalificerer på baggrund af udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte referencer i afsnit 5.2 ”Teknisk og/eller faglig formåen” i prækvalifikationsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletal for omsætning, egenkapital og soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Bygherren accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 50 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK ekskl. moms i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 12 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

For hver enkelt reference bedes ansøger beskrive følgende:

— Hvilke ydelser referencen omfatter

— Antal nye armaturer opsat.

- På trafikveje, belysningsklasse L6, L7a, L7b

- På lokalveje, belysningsklasse E1, E2.

— Tidspunktet for udførelse af referencen

— Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse

— Hvordan har samarbejdsformen været med ordregiver

— Har ansøger overholdt de gældende deadlines i tidsplanen

— Har der i kontraktperioden været uoverensstemmelser omkring den forventede kvalitet.

Med lignende referencer forstås opgaver, der i sin karakter af ydelser er sammenlignelig med den udbudte opgave.

I ESPD oplyser om virksomheden har fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Bygherren accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen. Der ønskes maksimalt indleveret 3 referencer.

Det er et mindstekrav, at virksomheden har fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder et CSR-bilag som bl.a. inkluderer en klausul om arbejdsvilkår og en uddannelsesklausul.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Bygherren er således forpligtet til at udelukke en ansøger, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Bygherren kan påvise, at ansøger i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Bygherren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Bygherren kan påvise, at ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Bygherren kan påvise, at ansøger uretmæssigt har forsøgt at påvirke bygherrens beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger, når bygherren anmoder herom, fremlægge følgende:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når bygherren anmoder herom:

— Ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret.

— Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som bygherren vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som bygherren forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som bygherren forventer at prækvalificere. Bygherren forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.093