23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485752
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.11.2020 Kl. 13:00

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Opdateringer

Rettelse
(23.10.2020)

II.2.4)
I stedet for:
Københavns Kommune har besluttet at kapacitetsudvide Heerup Skole, der er en specialskole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der skal opføres en ca. 1 600 m2 nybygget tilbygning, der skal bygges sammen/forbindes med den eksisterende Heerup Skole beliggende i Københavns Kommune på adressen Frederiksgårds Allé 13, Vanløse. Byggeriet udføres samtidig med, at den eksisterende skole vil være i drift. Bærende konstruktioner skal udføres af CLT (Cross laminated timber).
Den udbudte rådgiverydelse omfatter totalrådgivning vedrørende nybyggeri af tilbygning fra og med forundersøgelser og byggeprogram til projektering samt bistand til udbud af hovedentreprisekontrakt med udbudsprojekt som grundlag. Efter udbud udfører totalrådgiver bygherretilsyn og indgår i bygherregruppen som teknisk rådgiver frem til 1-års gennemgang.
Læses:
Københavns Kommune har besluttet at kapacitetsudvide Heerup Skole, der er en specialskole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der skal opføres en ca. 1 600 m2 nybygget tilbygning, der skal bygges sammen/forbindes med den eksisterende Heerup Skole beliggende i Københavns Kommune på adressen Frederiksgårds Allé 13, Vanløse. Byggeriet udføres samtidig med, at den eksisterende skole vil være i drift. Bærende konstruktioner skal udføres af CLT (Cross laminated timber).
Den udbudte rådgiverydelse omfatter totalrådgivning vedrørende nybyggeri af tilbygning fra og med forundersøgelser og byggeprogram til projektering samt bistand til udbud af hovedentreprisekontrakt med udbudsprojekt som grundlag. Efter udbud udfører totalrådgiver bygherretilsyn og indgår i bygherregruppen som teknisk rådgiver frem til 1-års gennemgang.
Tildelingskriteriet er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende vægtede underkriterier:
- Pris 40 %
- Projektorganisation og bemanding 30 %
- Proces 30 %.
Der henvises til udbudsmaterialet.

Heerup Skole, kapacitetsudvidelse - totalrådgivning


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Karen Probst
E-mail: js93@kk.dk
Telefon: +45 21217395
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.byk.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Heerup Skole, kapacitetsudvidelse - totalrådgivning

 

Sagsnr.: TN213330
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning vedrørende opførelse af en nybygget tilbygning til Heerup Skole (specialskole) beliggende i Vanløse. Bærende konstruktioner skal udføres af CLT (Cross laminated timber).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000 Arkitektprojektering
71320000 Ingeniørmæssig projektering
71420000 Tjenesteydelser i forbindelse med landskabsarkitektur
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune har besluttet at kapacitetsudvide Heerup Skole, der er en specialskole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Der skal opføres en ca. 1 600 m2 nybygget tilbygning, der skal bygges sammen/forbindes med den eksisterende Heerup Skole beliggende i Københavns Kommune på adressen Frederiksgårds Allé 13, Vanløse. Byggeriet udføres samtidig med, at den eksisterende skole vil være i drift. Bærende konstruktioner skal udføres af CLT (Cross laminated timber).

Den udbudte rådgiverydelse omfatter totalrådgivning vedrørende nybyggeri af tilbygning fra og med forundersøgelser og byggeprogram til projektering samt bistand til udbud af hovedentreprisekontrakt med udbudsprojekt som grundlag. Efter udbud udfører totalrådgiver bygherretilsyn og indgår i bygherregruppen som teknisk rådgiver frem til 1-års gennemgang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 51
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere udvælger ordregiver dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år. Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Ved ”sammenlignelige projekter” forstås projekter, der indeholder følgende elementer:

1) Teknisk rådgivning omfattende projektering (både arkitektonisk, ingeniørmæssigt og land-skabsarkitektonisk) af offentligt byggeri af tilsvarende økonomisk størrelse og teknisk kompleksitet som det udbudte projekt, hvor skole- og specialskolebyggeri vægtes særligt positivt.

2) Teknisk rådgivning omfattende ny- og tilbygning til offentligt byggeri af tilsvarende økonomisk størrelse og teknisk kompleksitet som det udbudte projekt, udført samtidig med, at den eksisterende bygning har været i drift. Referencer omfattende ny- og tilbygning til skole- og specialskolebyggeri vægtes særligt positivt.

3) Teknisk rådgivning omfattende projekter med bærende konstruktioner i træ, hvor anvendelse af CLT (Cross Laminatet Timber) vægtes særligt positivt.

En reference vægtes særligt positivt, hvis ansøger har været totalrådgiver på projektet.

Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens relevante erfaring, og bør indeholde følgende oplysninger:

a) Navn på projektet

b) Navn på bygherre

c) En kort beskrivelse af projektet, herunder:

i) Type (funktion fx skole, nybyg, renovering, tilbyg mv.)

ii) Entreprisesum

iii) Udførelsestidspunkt (start- og slutdato)

iv) Entrepriseform

v) Bruttoareal

d) Ansøgers rolle og ansvarsområder på projektet (total- eller underrådgiver, faglig rådgiver m.v.)

e) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant kategoriseret i forhold til elementerne i pkt. 1)-3) ovenfor.

Ordregiver ser gerne, at der afleveres minimum én reference for hvert af de ovenfor under pkt. 1)-3) nævnte elementer (samme reference kan vedrøre flere elementer). Ordregiver ser gerne, at der ikke afleveres flere end 6 referencer, og at hver reference ikke fylder mere end 3 A4-sider.

Ordregiver ser gerne, at referencerne vedrører udførte og idriftsatte byggerier. Hvis ansøger vælger at fremsende referencer på igangværende projekter, ser ordregiver gerne, at det af referencen fremgår, hvor i byggeprocessen projektet befinder sig på tidspunktet for aflevering af prækvalifikationsansøgning samt hvornår referenceprojektet forventes idriftsat. For så vidt angår igangværende projekter ser ordregiver gerne, at der som minimum er opnået byggetilladelse. Referencer på igangværende projekter medtages i vurderingen af ansøgers erfaring, men ikke med samme vægt som referencer på idriftsatte byggerier.

Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på byggeledelse. Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domsfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Egnethedskrav omfatter ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles krav om positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.078