23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485344
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://docunote.vejlespildevand.dk/

Indlevering af tilbud

Til
18.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://docunote.vejlespildevand.dk/

Udbyder

Vejle Spildevand A/S

Drift af bassiner


Vejle Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Spildevand A/S
CVR-nummer: 32882064
Postadresse: Toldbodvej 20
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejlespildevand.dk/
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://docunote.vejlespildevand.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://docunote.vejlespildevand.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift af bassiner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører drift af bassiner for Vejle Spildevand A/S.

Vejle Spildevand ønsker at indgå en kontrakt vedr. drift og servicering af regn- og spildevandsbassiner i Vejle Spildevands forsyningsområde.

Kontrakten vil blive indgået som en løbende kontrakt. Vejle Spildevand garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører drift af bassiner for Vejle Spildevand A/S.

Vejle Spildevand ønsker at indgå en kontrakt vedr. drift og servicering af regn- og spildevandsbassiner i Vejle Spildevands forsyningsområde.

Kontrakten vil blive indgået som en løbende kontrakt. Vejle Spildevand garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er i udbuddet en række bestillingsopgaver, som kun skal udføres efter bestilling.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Vejle Spildevand forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må tilbudsgiver yderligere ikke være omfattet af nr. 2 vedr. konkurs samt nr. 7 vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

- Årlig omsætning

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig omsætning:

- Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 4 mio. DKK.

Egenkapital:

- Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert regnskabsår være mindst 4 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive sine op til 5 mest betydelige sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra rammeaftaler eller løbende kontrakter vedr. drift af regnvandsbassiner, hvor der er udført mindst 9 måneders arbejde inden for de seneste 3 år regnet baglæns fra tilbudsfristen.

Referencerne skal indeholde oplysninger om modtager, beskrivelse af omfanget, kontraktværdi samt kontraktperiode.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

- Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer.

- De sammenlignelige referencer skal hver have en værdi på minimum 1 mio. DKK ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABService 2003 regulerer aftaleforholdet med de fravigelser og tilføjelser, som følger af kontrakten og det øvrige udbudsmateriale.

Kontrakten indeholde bestemmelser, som regulerer aftaleforholdet; bl.a. en løn- og ansættelsesklausul og bodsbestemmelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Andet halvår 2024.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet gennemføres via DocuNote. Adgang til udbuddet, herunder udbudsmaterialet, fås ved at rette henvendelse til Vejle Spildevand (Lena Vingum, e-mail: lenvi@vejlespildevand.dk), hvorefter brugernavn og password til DocuNote vil blive fremsendt.

Den tilbudsgiver, som Vejle Spildevand har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

For så vidt angår udenlandske tilbudsgivere vil bygherre i sin henvendelse opliste, hvilken dokumentation som iflg. eCertis kan kræves og som vil anses som fyldestgørende.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

- Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning og egenkapital.

Faglige og tekniske mindstekrav:

Referencelisten anses som dokumentation i sig selv, og der vil ikke blive efterspurgt yderligere dokumentation som bevis for denne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvaliceret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvaliceret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.078