23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-485219
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/139996214.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

EU-udbud af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596260
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139996214.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139996214.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139996214.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele

 

Sagsnr.: 19/21891
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50413200 Reparation og vedligeholdelse af brandslukningsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal kommune udbyder hermed udførelse af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud med tildelingskriteriet laveste pris.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625200 Brandalarmsystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Egedal Kommune udbyder hermed udførelse af serviceeftersyn, reparationer og vedligehold af ABA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. levering af nødvendige reservedele, i kommunale ejendomme i Egedal Kommune.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Arbejdet udbydes i én samlet kontrakt.

Tjenesteydelsen består bl.a. af følgende aktiviteter:

— Det årlige lovpligtige serviceeftersyn for kommunens ABA-anlæg med tilknyttede AVA-anlæg og talevarslingsanlæg, inkl. nødvendige reservedele.

— Akut service for udbedring af fejl på anlæg, inkl. nødvendige reservedele.

— Ombygninger, nedtagninger og udvidelser på anlæg, inkl. nødvendige reservedele.

— Beredskab til akutservice.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

1) Virksomheden skal være på DBI's liste over godkendte installationsfirmaer for både ABA og AVA. Listen kan ses her: https://brandogsikring.dk/brand/dro/certificerede-personer-og-godkendte-virksomheder/

2) Tilbudsgiver skal som minimum råde over medarbejdere, der er certificeret til at servicere Egedal Kommunes primære anlægstyper, jf. også kravspecifikationens afsnit 2.1. Disse medarbejdere anses som nøglemedarbejdere, jf. også kontraktens bestemmelser om udskiftning af nøglemedarbejdere mv.

Listen over certificerede personer kan ses på DBI's hjemmeside, her: https://brandogsikring.dk/brand/dro/certificerede-personer-og-godkendte-virksomheder/

Det er muligt for tilbudsgiver at anvende underleverandører til servicering af anlægstyper, der ikke er Egedal Kommunes primære anlægstyper. I så fald skal tilbudsgiver angive hvilke underleverandører, som påtænkes at udføre opgaven, jf. afsnit 1.4.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal have et positivt EBIT og egenkapital i det senest godkendte årsregnskab, eller have en revisorerklæring som godtgør, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske formåen til at løfte opgaven.

2)Tilbudsgiver skal have tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dæknings-sum på minimum 10 mio. DKK pr. skadesbegivenhed for personskade og 5 mio. DKK pr. skadesbegivenhed for tingsskade med en selvrisiko på maksimalt 100 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opgive mindst 2 referencer for tilsvarende opgaver, dvs. referencerne skal være udførelse af det lovpligtige årlige eftersyn samt drift og vedhold af ABA-anlæg af tilsvarende størrelse som den udbudte opgave udført indenfor de seneste 3 år.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 047-111096
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er en arbejdsklausul vedlagt den udbudte kontrakt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.078