23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-483999
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://alboa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/9a70f0db-4bfc-4789-8fbd-47e45ee85e50

Udbyder

ALBOA

ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser


ALBOA

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ALBOA
Postadresse: Vestergårdsvej 15
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Palle S. Clausen
E-mail: psc@alboa.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.alboa.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://alboa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/9a70f0db-4bfc-4789-8fbd-47e45ee85e50
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://alboa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/9a70f0db-4bfc-4789-8fbd-47e45ee85e50
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Alboa inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud i hovedentreprise, Alboa afd. 26, Kjærslund, renovering af badeværelser. Den almene boligbebyggelse er opført i 1968 og består af 382 lejemål. Afdelingen er beliggende Kjærslund nr. 2-45, 8260 Viby J.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Viby J

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omhandler renovering af badeværelser og gæstetoiletter i 382 lejemål. Projektet er udbudt i hovedentreprise med prækvalifikation. Renoveringen foregår i beboede lejligheder, og der indgår sanering af miljøskadelige stoffer.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Dette udbud er et genudbud efter annullation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding (CV'er) / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af beboerhåndtering / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Detailtidsplan for opgang / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges, hvis en af parterne har ret til tidsfristforlængelse i henhold til reglerne i AB 18.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de mest relevante referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

- at ansøger har erfaring med renoveringer af badeværelser i boligbyggeri.

- at ansøger har erfaring med hovedentrepriser.

- at ansøger har erfaring med renoveringer i beboede lejligheder.

- at ansøger har erfaring med renovering for almene boligorganisationer.

- at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på 30-200 mio. DKK.

- at ansøgers referencer er fra projekter hvor entreprenøren har benyttet lokale beboere som arbejdskraft i form af uddannelsesfremmende tiltag eller udførelse af småopgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Ansøger skal angive årlig omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal angive soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Ansøger skal angive egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindstekrav til omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår er mindst 70 mio. DKK.

- Mindstekrav til soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 regnskabsår er mindst 15 % i alle årene.

- Mindstekrav til egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår er mindst 10 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive sine 5 mest betydelige sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 5 år. Nærmere krav til referencer er beskrevet i udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal vedlægge mindst en reference fra opgaver vedr. renovering i boliger, hvor referencen har en værdi på mindst 30 mio. DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten og AB 18 med tilføjelser og fravigelser er gældende for kontraktforholdet. Se venligst udbudsmaterialet for nærmere detaljer.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 192-460496
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/04/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 3529100
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Aarhus
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016, lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.095