23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 199-482659
Offentliggjort
13.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/140133349.aspx

Udbyder

Lyngby Taarbæk Vand A/S

Genudbud på udbud på montage af vandmålere ved Lyngby Taarbæk Vand A/S


Lyngby Taarbæk Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby Taarbæk Vand A/S
CVR-nummer: 32292763
Postadresse: Hjortebakken 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Duus på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140133349.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140133349.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140133349.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud på udbud på montage af vandmålere ved Lyngby Taarbæk Vand A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
51210000 Installation af måleudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lyngby Taarbæk Vand er et vandselskab, som forsyner forbrugerne med vand i forsyningsområdet .Lyngby Taarbæk Vand ønsker montage af nye vandmålere som erstatning for de 10 616 vandmålere, som i dag er placeret i forsyningsområdet. Projektet omfatter montage af vandmålere samt booking af forbrugere. Vandmålerne er indkøbt gennem andet udbud.

Tryk her https://permalink.mercell.com/140133349.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38550000 Målere
38552000 Elektroniske målere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det skal understreges, at det angivne målerantal ikke er præcist og må forventes at kunne variere med skønsmæssigt -10 % til +10 %.

Selve den fysiske udskiftning/etablering af vandmålere ved den enkelte forbrugere, samt eventuel etablering af kommunikationsforstærkere lokalt i forbindelse med den enkelte vandmåler er omfattet af dette udbud.

Udover selve vandmålerudskiftningen skal totalentreprenøren booke forbrugerne for vandmålerudskiftningen og i det hele taget forestå den samlede kontakt med forbrugerne i forbindelse med vandmålerudskiftningen.

Til brug for bookingen og til styring af hele processen i forbindelse med vandmålerudskiftningen stiller Lyngby Taarbæk Vand et målerskifte- og bookingsystem til rådighed for totalentreprenøren. Det skal understreges, at dette system skal anvendes.

Lyngby Taarbæk Vand, udleverer alle vandmålere, indstiksventiler, fittings (omløbere, pasrør, forskruninger, nippelmuffer) for tilpasning af de nye vandmålere i de eksisterende installationer, så totalentreprenøren kun leverer selve montageydelsen samt booking og forbrugerkontakt.

Der skal således foregå et nært samarbejde og koordination i forbindelse med gennemførelsen af opgave.

Opgaven omfatter:

- Booking af forbrugere og forbrugerhåndtering i øvrigt

- Etablering og drift af callcenter og døgnbemandet vagtordning, samt løbende tilbagemeldinger til Lyngby Taarbæk Vand på forbrugerhenvendelser

- Nedtagning af gamle vandmålere samt montage af nye vandmålere og eventuelle kommunikationsforstærkere

- Eventuelle tilpasninger af installationer

- Reetablering og efterreparation af eventuel nedtaget isolering

- Registrering af måleroplysninger i målerskiftesystem

- Afhentning/aflevering af vandmålere, kommunikationsforstærkere og andet materiale på centralt beliggende sted

- Bortskaffelse af ikke markerede nedtagne vandmålere

- Fotodukumentation af området omkring målerinstallationen, og selve installation før og efter montage via målerskiftesystem

- Kvalitetssikring og 4 % kvalitetskontrol af udført arbejde

- Aflevering

- Løbende koordinering med Lyngby Taarbæk Vand.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Forbrugerkontakt og -service / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive prækvalificeret 4 tilbudsgivere til at afgive tilbud. Modtages færre end 4 egnede og konditionsmæssige ansøgninger, forbeholder Lyngby Taarbæk Vand sig ret til at gennemføre udbuddet med færre end 4 ansøgere.

Modtages flere end 4 ansøgninger, som opfylder egnethedskravene, finder udvælgelsen sted på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i de 3 referencer.

Referencer, hvor ansøgers opgave har omfattet alle ydelserne, som udbudt i nærværende projekt, dvs. hvor den enkelte reference har omfattet målermontage, forbrugerbooking og - service samt kendskab til og anvendelse af elektroniske målerskifte- og bookingsystemer, som én samle opgave, prioriteres højt.

Herefter vægtes referencer vedrørende udskiftning af vandmålere i forbindelse med et masseudrulningsprojekt højt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere, der befinder sig under omstændighederne som anført i udbudslovens § 135 -

137 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende i § 135-137, vil blive udelukket fra udbuddet, med mindre den pågældende inden for en af Lyngby Taarbæk Vand fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgers pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår

2) Egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår

3) Resultat i hvert af de 3 seneste regnskabsår før skat

4) Soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste regnskabsår (Egenkapital x 100 / samlede aktiver)

5) Perioderegnskab for 2020, alternativt erklæring fra virksomhedens faste revisor eller

økonomidirektør om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab

6) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår oplyses

Ad 2) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Ad 3) Positivt resultat før skat i minimum 2 af de 3 seneste regnskabsår

Ad 4) Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Ad 5) Perioderegnskabet for 2020 og/eller erklæringen skal udvise positiv egenkapital

Ad 6) Gældende erhvervsansvarsforsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) 3 referencer fra lignende projekter omfattende montage af forbrugsmålere (el-, vand- og/eller varmemålere), forbrugerbooking og -service samt anvendelse af elektronisk målerskiftesystem.

Referencerne skal indeholde kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, ansøgers rolle i forbindelse med opgaven, referencens økonomiske værdi, dato for opgavens udførelse, kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

2) Værktøj, materiel og teknisk udstyr

3) Særlig autorisation er nødvendig.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) Fremlæggelse af 3 referencer fra målerskifteprojekter erhvervet inden for de seneste 5 år. Referencerne kan være for afsluttede eller igangværende projekter.

— Mindst en af referencerne skal omfatte udskiftning af vandmålere i forbindelse med et masseudrulningsprojekt

— Mindst en af referencerne skal omfatte forbrugerbooking og -service i forbindelse med udskiftning af el-, vand- og/eller varmemålere.

Dette kan opfyldes ved én eller flere af de 3 referencer.

Ad 2) Fremlæggelse af dokumentation for rådighed over den nødvendige kapacitet til at gennemføre udskiftning af de ca. 10 620 vandmålere over en periode på ni måneder.

Ad 3) Autorisation.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 179-432308
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020

Send til en kollega

0.093