23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-473578
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.11.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Alabu Bolig, Aalborg

Opdateringer

Rettelse
(14.10.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 23-10-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 09-11-2020
Time: 12:00

Rettelse
(23.10.2020)

IV.2.3)
I stedet for:
Dato: 09-11-2020
Læses:
Dato: 16-11-2020

Alabu Bolig, afd. 18, Umanakvej og Ivigtutvej, Aalborg


Alabu Bolig, Aalborg

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ALABU Bolig, Aalborg
CVR-nummer: 31882206
Postadresse: Brohusgade 2 B
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Ringgaard
E-mail: kr@alabubolig.dk
Telefon: +45 20865865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alabubolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://download.4projects.com?LinkID=26048d5f-710b-47d5-813c-381053495654
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://OPLYSES_I_UDBUDSBREV.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

ALABU Bolig, afd. 18, Umanakvej og Ivigtutvej, Aalborg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprise med targetpris - efter en forudgående prækvalifikation.

Totalentreprisen omfatter:

- Renovering af 144 almene familieboliger med et samlet boligareal på 12 240 m2.

- Beliggende i 24 identiske opgange i 4 stk. boligblokke med 3 etager og delvis kælder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 117 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Umanakvej 10-40 og Ivigtutvej 2-16, 9210 Aalborg SØ.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentrepriseudbuddet omfatter i hovedtræk:

- Der etableres i alt 48 tilgængelige boliger, 24 ombyggede boliger og 72 øvrige boliger.

- Etablering af elevatorer i 8 stk. tilgængelige opgange.

Ud over den omfattende indvendige renovering med nye installationer og overflader, etableres nyt tagpaptag inkl. ny tagrumsisolering, nye isolerede murede indgangsfacader og gavle, samt ny isolering med puds på havefacade.

Nye vinduer og døre overalt med undtagelse af den ydre altanlukning, der bevares, men renoveres.

Renovering af kældre med bl.a. efterisolering af alle lofter, nye depotrumsvægge og nye udvendige kældertrapper.

Diverse retablering og renovering af udearealerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tid og planlægning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 117 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen af de egnede og kvalificerede ansøgere vil bygherren vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om en optimal konkurrence har den bedste egnethed.

Der vil ved udvælgelsen blive foretaget en helhedsvurdering af ansøgerne set i lyset af den udbudte opgave.

Ordregiver vil ved helhedsvurderingen navnlig lægge vægt på:

1) Hvem af ansøgerne (og dennes rådgivere), der har de bedste og mest relevante erfaringer fra lignende,

større boligrenoverings opgaver.

2) Hvilken ansøgers (og dennes rådgivers) nøglemedarbejdere tilknyttet projektet, der har de bedste og mest relevante uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD.

ESPD-en vedlægges ansøgningen for afgivelse af oplysninger om den økonomiske aktør.

Det elektroniske ESPD bliver uploadet som XML-fil af ordregiver sammen med det øvrige udbudsmateriale, og ansøger skal som udgangspunkt udfylde samtlige felter.

Ansøgere skal selv uploade XML-fil (espd-request.xml) og udfylde via: https://espd.eop.bg/espd-web/

Ansøgere, der er i tvivl om krav til udfyldelsen af det elektroniske ESPD-dokument, opfordres til at søge

vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udarbejdede vejledninger hertil, alternativt stille

spørgsmål til ordregiver herom.

Som supplement til ESPD-ens del II skal desuden oplyses følgende for totalentreprenør:

— Præsentation (oplysninger om selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder som f.eks. moderselskaber).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD-ens del lV, afsnit B afgive nedenstående oplysninger som foreløbigt bevis for sin økonomiske og finansielle kapacitet:

1) Egenkapital: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible

regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,

eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et

konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

2) Omsætning: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible

regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for omsætningens størrelse. Ansøger/tilbudsgivers omsætning pr. år skal minimum være på 125 mio. DKK ekskl. moms. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

3) Erhvervsansvarsforsikring: Kopi af forsikringspolice for relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD-ens del lV, afsnit C give følgende oplysninger som foreløbigt bevis for sin tekniske og faglige kapacitet:

1) CV for ansøgers nøglemedarbejdere på dette projekt, herunder medarbejderens uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. CV’et skal maksimalt fylde en side pr. medarbejder. Såfremt ansøger anvender tilknyttede rådgivere, skal disse tillige fremsende CV for deres nøglemedarbejdere.

2) Oplysninger om ansøgers årlige og gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår.

3) Der skal udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af ansøgers mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligbyggeri-opgaver inden for de seneste 5 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum) og entrepriseform, samt ansøgers rolle i det konkrete projekt.

Referencelisten må indeholde maximalt 5 referencer á 2 A4-sider.

4) Såfremt ansøger benytter tilknyttede rådgivere, skal der ligeledes udfyldes eller vedlægges en beskrivelse af rådgivernes mest relevante projektreferencer fra tidligere gennemførte boligbyggeri-opgaver inden for de seneste 5 år, med angivelse af projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2 el. anlægssum), entrepriseform samt rådgiverens rolle i det konkrete projekt. Referencelisten må alt i alt for rådgiverne tilsammen indeholde maximalt 5 referencer á 2 A4-sider.

5) Kvalitetssikring:

— Beskrivelse af kvalitetssikring (max. 2 sider)

— Beskrivelse af mangelfri delaflevering samt endelig aflevering (max. 2 sider).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindstekrav og udvælgeseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hvis totalentreprenøren anvender udenlandsk arbejdskraft, vil være et kontraktmæssigt krav at

entreprenør og eventuelle underentreprenører har ladet sig registrere i Register for Udenlandske

Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende regler herom, og forpligter

sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i

Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere

end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Overholder

entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren

tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Registreringen skal være

foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.094