23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 192-462875
Offentliggjort
02.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/138821568.aspx

Udbyder

Argo I/S

Opdateringer

Rettelse
(26.10.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30-10-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-11-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 30-10-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-11-2020
Time: 12:00

KOD transport


Argo I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk
Telefon: +45 46347638

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138821568.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138821568.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138821568.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentlig kontrakt vedrørende KOD transport

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker ARGO at indhente tilbud om transport af KOD containere fra Roskilde kraftvarmeværk til Gemidan Egedal i en 4 årig periode fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker ARGO at indgå kontrakt vedrørende transport af KOD containere fra Roskilde kraftvarmeværk (KVV) til Gemidan Ecogi Egedal A/S. Det konkrete leverings- og afhentningssted er angivet i kravspecifikationen (Bilag 1).

ARGOs kommende transport af madaffald er estimeret til 20 000 ton pr år fordelt på 625 træk pr år. Transportomfanget afhænger af mængden af affald. Mængderne er opgjort efter bedste skøn og estimater og ud fra ordregivers nuværende erfaringer.

Alle containere skal afhentes med kroghejs. Totalvægt på maksimum 2 x 16 ton (forvogn og hænger), defineret som et træk. Transport af KOD foregår efter behov ved at personalet på afhentningsstedet bestiller kørsel hos leverandøren. KOD har mængder til faste daglige afhentninger.

I forbindelse med udbuddet vil ARGO indgå kontrakter med 1 virksomhed om transport.

Kontrakten er 4-årig med option på forlængelse 3 x 12 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

En option på forlængelse af kontrakten på op til 3 x 12 måneder på uændret vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Samlet årsomsætning

- En positiv egenkapital

- En erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samlet årsomsætning:

- Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 1,5 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

- Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

- Tilbudsgiver skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for ovenstående oplysninger i form af kopi af forsikringspolice og kvittering for, at denne er gældende ved kontraktperiodens start.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

- Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om transport af affald.

- Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Gennemsnitlig årlig mængde transporte-ret affald.

2) Beløb: Gennemsnitlig årsomsætning for transport

3) Startdato: Dato for transport af første leverance

4) Slutdato: Dato for transport af sidste leverance (hvis relevant)

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Værktøj, materiel og teknisk udstyr:

- Tilbudsgiver skal erklære at disponere over en vognpark, der har kapacitet til årligt at transporterer 20 000 ton affald.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for tilbudsgiver til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2020

Send til en kollega

0.109