23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 189-456602
Offentliggjort
29.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/137104481.aspx

Udbyder

Samsø Kommune

Opdateringer

Rettelse
(02.10.2020)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:
Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende indsamling af affald i 2- og/eller 4-hjulede beholdere for minimum 2 500 husstande i fast rute i en sammenhængende periode på mindst 24 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år.
Læses:
Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende indsamling af affald i sække, 2-hjulede eller 4-hjulede beholdere for minimum 2 500 husstande i fast rute i en sammenhængende periode på mindst 24 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år.

Indsamling af affald i Samsø Kommune


Samsø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
Postadresse: Søtofte 10, Tranebjerg
By: Samsø
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8305
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Koksby Hammerich
E-mail: mehh@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/137104481.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/137104481.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/137104481.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af affald i Samsø Kommune

 

Sagsnr.: A112028
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 34 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

Samsø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indsamling af bioaffald, restaffald, emballageaffald, papir, pap, glas, pap, storskrald (inkl. haveaffald) og batterier. Der skal bla. benyttes 2-kammer komprimatorvogne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og driftssikkerhed / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange hver i op til 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31. december 2029.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på indsamling af miljøfarligt affald i miljøbokse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Samsø Kommune vil afgive kontrolbud på opgaven i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 med henblik på at vurdere om opgaven eventuelt skal hjemtages af Samsø Kommune. Kontrolbuddet afgives med den angivne tilbudsfrist og vil blive vurderet og evalueret efter samme krav og betingelser som de øvrige tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Resultat over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber eller soliditetsgrad ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

2) Tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab vedr. sikkerhedsstillelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Garant skal tilkendegive:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontraktens pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontraktens krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have mindst én reference.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende indsamling af affald i 2- og/eller 4-hjulede beholdere for minimum 2 500 husstande i fast rute i en sammenhængende periode på mindst 24 kalendermåneder indenfor de sidste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktbetingelser fremgår af udkast til kontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2020

Send til en kollega

0.093