23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 187-448352
Offentliggjort
25.09.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.10.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 v./BO-VEST

Byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling Galgebakken, beliggende i Albertslund


Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 v./BO-VEST

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 v./BO-VEST
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Overby
E-mail: kro@bo-vest.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/Galgebakken
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling Galgebakken, beliggende i Albertslund

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører byggeopgaver i forbindelse med renovering for Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling 59 Galgebakken, beliggende i 2620 Albertslund.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på https://portal.iprojekt.dk/Files/4817/14187

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45210000 Byggearbejde
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Galgebakken, 2620 Albertslund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Galgebakken ligger i Albertslund Kommune mellem den gamle Herstedvester landsby og Vestskoven. Galgebakken er en afdeling under Vridsløselille Andels-boligforening, som oprindelig rummede 644 lejemål fordelt på supplements-rum, rækkehuse og gårdhuse på henholdsvis 1, 2, 3, 4 og 5 værelser. Disse er i dag opdelt til ca. 700 lejemål.

Galgebakken blev opført som alment boligbyggeri i årene 1972-1974 for Vridsløselille Andelsboligforening. Arkitekterne Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard, Jørn Ørum-Nielsen, Anne Ørum-Nielsen samt landskabsarkitekt Jørgen Vesterholdt har tegnet byggeriet.

Bebyggelsen er opført som et tæt-lavt byggeri med 4 forskellige boligtyper:

- Boligtype A, et stort korsformet gårdhavehus i et plan.

- Boligtype B, et stort rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype C, et mindre rækkehus i forskudt plan.

- Boligtype D, et lille rækkehus i et plan.

Boligtyperne fordeler sig ud på bebyggelsens 9 kvarterer – Skrænt, Mark, Sten, Vester, Torv, Sønder, Neder, Over og Øster.

Husene har private baghaver og åbne forhaver. Tværs igennem området løbet et hovedstrøg, hvor bebyggelsens torv også er placeret. Dette fungerer som mødested for alle Galgebakkens beboer.

Galgebakken er et montagebyggeri, der er opført af rødbrune betonelementer, som er kombineret med lette eternitfacader og trækonstruktioner.

Renovering:

Opgaven udspringer af bygherrens ønske om, at afhjælpe skimmel- og miljø-problemerne samt at fremtidssikre bebyggelsen. På baggrund heraf, er der udført en helhedsplan for renovering af bebyggelsen. Denne danner grundlag for nærværende byggesag.

Arbejderne omfatter i hovedtræk:

- Udskiftning af lette facader.

- Efterisolering af tunge facader inkl. udskiftning af bløde facadefuger.

- Udskiftning af vinduer og døre.

- Udskiftning af tagisolering og tagpap.

- Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn.

- Udskiftning af pergolaer, skure og hegn.

- Opretning af bagfald mod facader.

- Totalrenovering af alle baderum.

- Totaludskiftning af brugsvandsanlæg og nye varmeanlæg

- Totaludskiftning af elinstallationer.

- Eftergåelse af spildevandskloak i krybekælder.

- Etablering af mekanisk balanceret ventilation i samtlige boliger.

- Udskiftning af køkken.

- Renovering af gulvkonstruktioner.

- Håndtering af miljøfarlige stoffer.

- Nye D-boliger og færdigprojektering heraf.

- Renovering af udvendige støttemurer.

- Befæstelse og beplantning.

Beboerne vil være genhuset, og boligerne vil stå tomme etapevis under renoveringen.

Arbejdet er beskrevet nærmere i byggesags- og arbejdsbeskrivelser mv.

Ud over ovenstående opgaver indeholder udbuddet forskellige optioner samt beboer tilkøb, jf. pkt. 2.11.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-55.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 53
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Bo-Vest modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil Bo-Vest begrænse antallet af ansøgere til 4.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referancer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Bo-Vest lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.I.4) og II.2.4). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurdering i udvælgelsesprocessen.

Ved vurdering vil Bo-Vest lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af opgaver med renovering af boliger i hovedentreprise eller storentreprise, hvor ansøgeren har haft rollen som hovedentreprenør.

b) I hvor høj grad referencerne omhandler udførelse af tæt/lavt byggeri.

c) I hvor høj grad referencerne vedrører boliger i forskudt/2 plan.

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udskiftning af lette facader og efterisolering af tunge facader.

e) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med miljøsanering.

f) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførsel af ny forsyning.

g) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang.

h) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med beboerhåndtering.

i) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter.

Kriterierne a) - i) vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

Ved referencer på igangværende opgaver vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår følgende optioner:

- Vagtrundering

- Opstilling, vedligeholdelse og fjernelse af spillertunneler

- Totaloverdækning

- Sandblæsning af eksisterende beton

- Porebetonvægge ved badeværelser, fjernelse og opstilling

- Nedrivning af hegn

- Nye hegn

- Opsætning af savsmuldstapet

- Ekstra spartling af porebetonvægge

- 22 mm trægulv

- Murkroneinddækning med zink i stedet for fiberbeton

- Alternative køkkenindretninger

- Fuldt skuffekøkken i A3, A4, A5, B5, C2, C3, C4 og D2.

- Skydelåger på køkkenø

- Nye trin til trappe i B- og C-bolig

- Udførsel af tagopbygning i stedet for ateliervindue i soveværelser i D2-boliger

- Skydedør i badeværelse i D2-bolig

- Espalier ved D1- og D2-boliger

- Nye støttemure

- Karbonatiseringsbremsende overfladebehandling af støttemure

- Vandinstallationer, afløbsinstallationer, varmeinstallationer og elinstallationer til alternative køkkenindretninger

- Regnvandsbrønd ved A-boliger med tilgængelighed

- Etablering af byggestrøm til traverskraner

- Diverse befæstelser og beplantning.

Der indgår følgende beboer tilkøb:

- Svingtud i badeværelse

- Håndklædeholder

- Mobil køkkenø i D2.

Omfanget af de enkelte optioner og beboer tilkøb er nærmere beskrevet i byggesags- og arbejdsbeskrivelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration samt eliminere de stordriftfordele, der kan opnås ved én kontrakt. Ansøgere må yderligere ikke være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven jf. udbudsbetingelserne: § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4 og 6.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) angive følgende oplysninger:

a) Ansøgerens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår

b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår.

Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på iProjekt.dk

Ansøger skal på Bo-Vest's anmodningfremlægge følgende dokumentation:

Årsregnskaber eller revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning og egenkapital jf. nedenstående mindstekrav. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at ansøger opfylder følgende 2 krav:

a) Ansøgers nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår skal være mindst 500 mio. DKK.

b) Ansøgers egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 50 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et angive følgende oplysninger:

Ansøgeren kan højst oplyse 6 referencer inkl. de referencer, der dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, jf. pjt. II.1.4) og II.2.4).

Hvis ansøgeren oplyser mere end 6 referencer, vil Bo-Vest alene se på referencerne nævnt under mindstekrav eller de første referencer op til i alt 6 referencer.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil blive vurderet negativt):

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger

2) Udførelsestidspunkt, herunder hvornår opgaven er afsluttet. Hvis opgaven ikke er afsluttet, bedes ansøger i beskrivelse af leverancen angive hvor langt i forløbet ansøger er.

3) Entrepriseform.

4) Entreprisesum (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, skal entreprisesummen angives for den del af bebyggelsen, der er boliger. Hvis entreprisesummen for boligbebyggelsen ikke har været opgjort særskilt, må ansøger anslå den ud fra sit bedste skøn).

5) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt, herunder det samlede projekts fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter (hvis referencen angår bebyggelse med blandet anvendelse, f.eks. boliger og erhverv, angives bruttokvadratmeter tillige for den del af bebyggelsen, der er boliger).

6) Bebyggelsens art i form af f.eks. erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger, familieboliger eller en kombination af disse.

7) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet.

8) Beboerhåndtering og omfang heraf.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden.

Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Det vil i bedømmelsen vægte positivt at så meget af referenceopgaven som muligt er afsluttet.

Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 3 A4-sider. Hvis referencen fylder mere end 3 A4-sider, vil Bo-Vest alene se på de første 3 sider.

Ansøger skal have mindst 2 referencer, der vedrører renovering i hoved- eller storentreprise. Referencerne skal have en entreprisesum på mindst 300 mio. DKK ekskl. moms.

Bo-Vest forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ansøger skal være opmærksom på, at aftalen er betinget af, at Bo-Vest opnår skema-B godkendelse.

Der stilles krav om arbejdsklausul og praktikanter.

BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.

Ordregiver ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.

Entreprenøren er derfor senest 12 uger efter kontraktindgåelse forpligtet til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen.

Hvis ansøger indgår i en sammenslutning (f.eks. et konsortium), skal indsendes en erklæring om fællesbefuldmægtiget, hvor sammenslutningen erklærer at hæfte solidarisk.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfts.dk/

</div>
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020

Send til en kollega

0.078