23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 184-444410
Offentliggjort
22.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.10.2020 Kl. 23:59

Udbyder

Plus Bolig

Flytning i forbindelse med genhusning under udførelse af renovering


Plus Bolig

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Plus Bolig
CVR-nummer: 27 42 20 39
Postadresse: Alexander Foss Gade 7
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Schou
E-mail: jnsc@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.plusbolig.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=afmdhlbegy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af flytning i forbindelse med genhusning under udførelse af renovering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftale om varetagelse af flytninger i forbindelse med genhusning under renovering af boliger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Plus Bolig afd. 47, Peter Bruuns Vej/Carl Rothes Vej / C. P. Holbølls Plads, 9210 Aalborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I forbindelse med en gennemgribende renovering af Plusbolig afd. 47, Peter Bruuns Vej / Carl Rothes Vej / C. P. Holbølls Plads (9210 Aalborg Ø), skal lejerne i en periode på ca. 10-14 måneder genhuses.

Boligselskabet er ansvarligt for denne genhusning og flytning (frem og tilbage) af lejere.

Afdelingen indeholder før renoveringen 290 boliger. Nuværende lejere skal genhuses. Genhusningen vil for nogle af lejerne ske internt i afdelingen med en forholdsvis kort flytteafstand. De fleste flytninger skal dog foretages ud af afdelingen.

De enkelte lejere skal som udgangspunkt selv forestå nedpakning af indbo i lejlighederne. Der vil dog være fysisk/psykisk svage beboere, som skal have assistance til nedpakning og udpakning af indbo.

Det inventar, som ikke skal flyttes med ind i genhusningsboligen, skal opmagasineres af flyttefirmaet i den periode, som genhusningen strækker sig over.

Byggeperioden strækker sig over ca. 2,5 år. I den periode foretages der i gennemsnit 22 flytninger pr. 6 uger, iht. udbudstidsplan. Genhusningsperioden vurderes til ca. 10-14 måneder pr. lejer.

Ordregiver ønsker at indgå en aftale med et flyttefirma om varetagelsen af ovennævnte flytninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil ordregiver vælge de 5 tilbudsgivere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i ESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte aftale.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte aftale i art og omfang.

Det henstilles, at ansøger vedlægger maksimalt 6 referencer, samt at vedlagte referencer i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående.

- Referencerne må på ansøgningstidspunktet maksimalt være 3 år gamle regnet fra færdiggørelse af arbejderne.

- Referencerne må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side (for separat vedlagte referencer).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD angive følgende oplysninger for de seneste 3 regnskabsår:

- omsætning

- egenkapital.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers omsætning skal være minimum 2 mio. DKK hver af de seneste 3 regnskabsår. Det er endvidere et mindstekrav, at ansøgers egenkapital skal være positiv over de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af lignende opgaver.

Følgende oplysninger bedes for hver reference angivet i ESPD, del IV, afsnit C 1a), eller i særskilte referenceark: Opgavens navn, beskrivelse af opgaven/udførte ydelser, ansøgers rolle, kontraktsummen ekskl. moms, årstal (perioden) for opgavens udførelse og kundenavn.

Referencer kan afleveres som særskilte referenceark/referenceliste eller angives i ESPD'et. Separat vedlagte referencer og de i ESPD oplyste referencer udgør også den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal have udført minimum tre (3) relevante referencer, dvs. referencer som er sammenlignelige med den udbudte aftale i art, har en kontraktværdi på minimum 1,5 mio. DKK ekskl. moms, og som er udført for en almen boligforening.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For nærværende udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § § 135 og 136.

Herudover gælder udelukkelsesgrunde i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1, nr. 2 samt nr. 7.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2020

Send til en kollega

0.093