23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 183-441267
Offentliggjort
21.09.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Alboa - Almen boligorganisation Aarhus, afdeling under stiftelse

Vindere

(21.09.2020)
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherre)


Alboa - Almen boligorganisation Aarhus, afdeling under stiftelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Alboa - Almen boligorganisation Aarhus, afdeling under stiftelse
CVR-nummer: 29 46 25 18
Postadresse: Vestergårdsvej 15
By: Viby J
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Eilersgaard
E-mail: nid@alboa.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.alboa.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen Boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherre)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

A. Enggaard A/S (Enggaard) og Alboa - Almen boligorganisation Aarhus (Alboa) ønsker at indgå delegeret bygherrekontrakt (totalentreprisekontrakt) med henblik på at opføre 43 almene familieboliger med et areal på 3 331 etm2 (Ejendommen). Ejendommen etableres i en del af et karrébyggeri på ca. 17 000 etm2 inkl. erhvervsarealer udviklet af Enggaard i overensstemmelse med gældende lokalplan. Efter lokalplanen skal der etableres almene familieboliger svarende til 20 % af karrébyggeriets samlede etageareal til boliger. Alboa ønsker at indgå aftale med Enggaard om køb af en del af matr.nr. 835, 836 og 837, Marselisborg, Århus Grunde, der forudgående er erhvervet af Enggaard, til brug for opførelse af Ejendommen. Købet er fra Enggaard betinget af, at Enggaard som delegeret bygherre forestår udførelse af Ejendommen samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt. Alboa har betinget sig, at samtlige udbudspligtige ydelser relateret til opførelse af Ejendommen håndteres af Enggaard efter udbudsloven.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 52 766 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Dele af matr. nr. 835, 836 og 837, Marselisborg, Århus Grunde, beliggende Søren Frichs Vej 7, 8000 Aarhus C.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor under pkt. II.1.4). Det kan supplerende oplyses, at hovedelementet i kontrakten er købet af Ejendommen fra Enggaard, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af karrébyggeriet, herunder opførelsen af Ejendommen, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem parterne, da såvel projekteringen som opførelsen af karrébyggeriet er nært og i praksis uadskilleligt forbundet. Hertil kommer, at Ejendommen udgør en integreret del af det samlede karrébyggeri, og det derfor er afgørende for helhedsindtrykket, at Ejendommen visuelt og arkitektonisk fremtræder som en integreret del af det samlede karrébyggeri. Ejendommen skal således indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del af det samlede karrébyggeri. Købet er fra Enggaards side som anført ovenfor betinget af, at Enggaard forestår udførelsen af Ejendommen samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt (totalentreprisekontrakt), hvorunder det er aftalt, at Enggaard formelt i forhold til Alboa bliver delegeret bygherre med henblik på at gennemføre udbuddet og styre byggeriet og de underliggende entrepriser. Enggaard har således ansvaret for at sikre, at udbud af bygge- og anlægsarbejderne (underentrepriser og leverancer mv.) sker under overholdelse af udbudsreglerne. Enggaard kan undlade udbud af delkontrakter, i det omfang udbudsreglerne hjemler en sådan undladelse. Enggaard kan således undtage ydelser efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se ovenfor under pkt. II.1.4). Det kan supplerende oplyses, at hovedelementet i kontrakten er købet af Ejendommen, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realiseringen af karrébyggeriet, herunder opførelsen af Ejendommen, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem parterne, da såvel projekteringen som opførelsen af karrébyggeriet er nært og i praksis uadskilleligt forbundet. Hertil kommer, at Ejendommen udgør en integreret del af det samlede karrébyggeri, og det derfor er afgørende for helhedsindtrykket, at Ejendommen visuelt og arkitektonisk fremtræder som en integreret del af det samlede karrébyggeri. Ejendommen skal således indgå som en visuel og kvalitetsmæssig integreret del af det samlede karrébyggeri. Købet er fra Enggaards side som anført ovenfor betinget af, at Enggaard forestår udførelsen af Ejendommen samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt (totalentreprisekontrakt), hvorunder det er aftalt, at Enggaard formelt i forhold til Alboa bliver delegeret bygherre med henblik på at gennemføre udbuddet og styre byggeriet og de underliggende entrepriser. Enggaard har således ansvaret for at sikre, at udbud af bygge- og anlægsarbejderne (underentrepriser og leverancer mv.) sker under overholdelse af udbudsreglerne. Enggaard kan undlade udbud af delkontrakter, i det omfang udbudsreglerne hjemler en sådan undladelse. Enggaard kan således undtage ydelser efter delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: A. Enggaard A/S
CVR-nummer: 18 79 55 07
Postadresse: Marathonvej 5
By: Svenstrup J
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9230
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 52 766 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4) bemærkes, at beløbsangivelsen er et foreløbigt anslået beløb.

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2020

Send til en kollega

0.157