23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 182-436650
Offentliggjort
18.09.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

AB Holmegaarden

Vindere

Valgt totalentreprenør

(18.09.2020)
H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27
5220 Odense SØ

Totalentreprise vedrørende opførelse af 40 nøglefærdige almenboliger

(07.10.2020)
H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27
5220 Odense SØ

Totalentreprise vedrørende opførelse af 40 nøglefærdige almenboliger


AB Holmegaarden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AB Holmegaarden
CVR-nummer: 24375013
Postadresse: Sølystvej 10A
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Egebjerg
E-mail: jeg@abholmegaarden.dk
Telefon: +45 65313195

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.abholmegaarden.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise vedrørende opførelse af 40 nøglefærdige almenboliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter opførelse af 40 nøglefærdige offentligt støttede almene boliger. Boligerne opføres på Remisegade 2, Nyborg. Projektet udgør et samlet etageareal på ca. 3 300 m2 fordelt på 3 etager. Boligerne fordeler sig på hhv. 20 stk. 2-værelses boliger i stueetagen i størrelsen ca. 65 – 69 m2, samt 20 stk. 4-værelses boliger på 1./2. sal i størrelsen ca. 98 – 105 m2. 1./2. sal er sammenhængende med intern trappe. H. Skjøde Knudsen A/S skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne, der er forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri, agere som AB Holmegaardens udbudsfuldmægtig og derved sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i overensstemmelse med udbudslovens regler.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 46 363 488.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade 2, 5800 Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se beskrivelse ovenfor ad pkt. II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

AB Holmegaarden har et ønske om at opføre almene boliger på ejendommen Remisegade 2, som H. Skjøde Knudsen A/S råder over, idet denne ejendom af AB Holmegaarden vurderes at være særligt attraktiv for boligforeningen. Baggrunden for, at AB Holmegaarden vurderer denne ejendom som særligt attraktiv, er, at denne ejendom er placeret i direkte forbindelse med AB Holmegaardens eksisterende afdeling på Remisegade 1, hvorved der vurderes at kunne opnås væsentlige synergier og driftsfordele på tværs af de 2 afdelinger. Ligeledes er afdelingerne placeret meget tæt på AB Holmegaardens hovedkontor. Ved etablering af en ny afdeling på Remisegade 2 vil der endvidere kunne opnås en bredere beboersammensætning, idet den nye afdeling i modsætning til den eksisterende afdeling rummer et større antal mindre almene boliger. Yderligere vurderer AB Holmegaarden, at ejendommen er særligt attraktiv, fordi byggeretterne på ejendommen kan udnyttes fuldt ud, hvilket giver den bedst mulige driftsøkonomi. Endelig er den pågældende ejendom vurderet at være særligt attraktiv, idet totalentreprenøren, H. Skjøde Knudsen A/S, har indvilliget i at påtage sig den fulde risiko for jordbundsforholdene, herunder for forurening og ekstrafundering. Herved afdækkes en væsentlig bygherrerisiko, som konkret er endog særligt væsentlig, idet jordbundsforholdene på de bynære havnearealer erfaringsmæssigt har vist at indebære nogle ikke ubetydelige meromkostninger til forurening og ekstrafundering. Også dette forhold understøtter således, at der ved opførelse af almene boliger på den pågældende ejendom kan sikres attraktive almene boliger inden for rammebeløbet.

AB Holmegaarden har således samlet set vurderet, at der med opførelse af almene boliger på Remisegade 2 vil kunne sikres såvel stordriftsfordele, en optimal udnyttelse af byggeretterne, og en afdækning af den væsentlige bygherrerisiko, der ligger i jordbundsforholdene.

AB Holmegaarden har på denne baggrund vurderet, at der ikke lokalt findes andre ejendomme, der kan udgøre et tilsvarende attraktivt alternativ i forhold til opførelse af attraktive, billige, almene boliger, hvorfor AB Holmegaarden ønsker at erhverve ejendommen Remisegade 2 fra H. Sjøde Knudsen A/S. Det er imidlertid en forudsætning for H. Skjøde Knudsen A/S for indgåelse af en købsaftale, at H. Skjøde Knudsen A/S - med respekt af udbudsreglerne, herunder ved foretagelse af udbud i fornødent omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder - tildeles totalentreprisekontrakten vedrørende opførelse af de 40 nøglefærdige almene boliger. AB Holmegaarden har vurderet, at indgåelse af totalentrepriseaftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat at H. Skjøde Knudsen A/S udbyder minimum 80 % af bygge- og anlægsarbejderne i overensstemmelse med udbudslovens bestemmelser. H. Skjøde Knudsen A/S skal derfor i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af projektet agere som udbudsfuldmægtig og er forpligtet til at sikre opfyldelse af AB Holmegaardens udbudspligt ved udbud af bygge- og anlægsarbejderne.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark
E-mail: info@skjode.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 46 363 488.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

 

H. Skjøde Knudsen A/S agerer som AB Holmegaardens udbudsfuldmægtige og i den forbindelse udbydes bygge- og anlægsarbejderne efter bestemmelserne i udbudsloven.

Minimum 80 % af bygge- og anlægsarbejderne vil derfor blive udbudt i underentreprise efter udbudslovens bestemmelser.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

Send til en kollega

0.125