23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 177-426470
Offentliggjort
11.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278854&B=BRONDBY

Udbyder

Brøndby Kommune

Opdateringer

Rettelse
(02.10.2020)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 12-10-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-10-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Frist for modtagelse af bud ændres til 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Rettelse
(09.10.2020)

Afsnit IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Datoen for åbning af tilbud (afsnit IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 12-10-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-10-2020
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Datoen for åbning af tilbud (afsnit IV.2.7) ændres til 19. oktober 2020 kl. 12.00.

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune


Brøndby Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Neubert
E-mail: madne@brondby.dk
Telefon: +45 43282244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.brondby.dk/Borger.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330964

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278854&B=BRONDBY
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278854&B=BRONDBY
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører indsamling af affald i Brøndby Kommune. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 6 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår. Den valgte leverandør skal indsamle de faktiske mængder affald der genereres i kommunen. Disse mængder kan svinge op eller ned i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt forbrugsmønstre hos disse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Brøndby Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører indsamling af affald i Brøndby Kommune. Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af det vedlagte kontraktudkast, samt tilhørende bilag. Kontrakten er 6 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår. Den valgte leverandør skal indsamle de faktiske mængder affald der genereres i kommunen. Disse mængder kan svinge op eller ned i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt forbrugsmønstre hos disse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten er 6 årig med mulighed for forlængelse som option, på 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’ens del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret, og at udenlandske tilbudsgivere er registreret i sit hjemlands handelsregister.

Såfremt ydelsen udføres i Danmark og tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne registreres i RUT-registret senest samtidig med, at levering af ydelsen under kontrakten påbegyndes, jf. lovgivningen om RUT-registret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Årsomsætning for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et krav at tilbudsgiver har en samlet gennemsnitlig årsomsætning, som svarer til minimum 40 mio. DKK (det dobbelte af den samlede estimerede kontraktværdi på 20 mio. DKK, jf. udbudsbekendtgørelsen).

Det er et krav at tilbudsgiver har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. år. Størrelse skal angives i ESPD’en.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3 referencer med indsamling af kildesorteret dagligt husholdningsaffald i et sammenhængende geografisk område, inden for de sidste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/01/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang il åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenavnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Voborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2020

Send til en kollega

0.094