23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 152-369412
Offentliggjort
07.08.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
03.09.2020 Kl. 10:00

Udbyder

Civica

Opdateringer

Opdatering
(22.09.2020)

De prækvalificerede er:


Casa Entreprise  • Viggo Madsen

  • Rubow Arkitekter

  • Ekolab


Enemærke & Petersen  • Erik Arkitekter

  • Kant/Part of Sweco

  • Oluf Jørgensen

  • Sweco

  • Bymunch 


MT Højgaard  • Arkitema

  • Cowi

CSP - Civica Strategiske Partnerskab


Civica

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Muhs
E-mail: nmu@civica.dk
Telefon: +45 63133101

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

CSP - Civica Strategiske Partnerskab

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Civica har besluttet at udbyde en rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, nybyg og nedrivning. Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab – frem for udbud af enkeltprojekter – er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner.

Civica udbyder rammeaftalen, men det vil være de enkelte boligafdelinger repræsenteret ved Civica, som indgår de enkelte Aftalesedler. Både Civica og de enkelte boligafdelinger får med dette udbud afløftet den udbudspligt, der måtte påhvile dem. Som bilag 1.12 til rammeaftalen vedlægges en liste over eksisterende boligafdelinger, idet det bemærkes, at de boligafdelingerne, som kan anvende rammeaftalen i forbindelse med nybyggeri, først etableres på et senere tidspunkt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262690 Renovering af udslidte bygninger
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
45210000 Byggearbejde
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen indeholder planlægning, projektering, gennemførelse og idriftsættelse af en portefølje af renoveringsprojekter samt nedrivning. Udover renoveringsprojekter indeholder det strategiske partnerskab mulighed for opgaver vedrørende nybygning. Den forventede omsætning under rammeaftalen er 3 mia. kr. ekskl. moms. Civica kan frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje rammeaftalens værdi med 20 % med et varsel på seks måneder, se nærmere herom i udbudsgrundlaget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der henvises til rammeaftalen for beskrivelse af forlængelse.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 3 ansøgere, der samlet set dokumenterer mest erfaring med sammenlignelige opgaver. "Sammenlignelige opgaver" afgrænses til følgende:

— renovering udført i etaper, mens bebyggelsen har været i drift. Ved bebyggelse i drift forstås et boligbyggeri, hvor bygningen er taget i brug. Boligbyggeriet kan være beboet eller ubeboet under udførelsen af renoveringsarbejdet,

— alment boligbyggeri herunder helhedsrenoveringer støttet af landsbyggefonden,

— nedrivning og miljøsanering,

— udførelse af bæredygtigt byggeri,

— aktiv deltagelse i strategisk samarbejde eller længerevarende samarbejder med en karakter svarende til et strategisk partnerskab.

Ved udvælgelsen vil det afgørende ikke være antallet af referencer, men derimod i hvor høj grad de fremlagte referencer samlet set viser erfaring med ovenstående punkter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Civica kan frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje rammeaftalens værdi med 20 % med et varsel på seks måneder, se nærmere herom i udbudsgrundlaget.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Civica har vurderet, at rammeaftalen ikke hensigtsmæssigt kan opdeles i delkontrakter, idet en sådan opdeling ville medføre en række uhensigtsmæssige tekniske og juridiske grænseflader med deraf følgende risiko for øgede transaktionsomkostninger.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En ansøger udelukkes fra deltagelse, hvis ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, medmindre ansøger kan fremlægge dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre ansøger fremlægger dokumentation for, at ansøger er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

De tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af ansøgningen) fremlægge serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

(1) Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum DKK 500 mio. ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

(2) Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum DKK 50 mio. ex. moms i hvert af de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sin opfyldelse af ovenstående mindstekrav på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal ansøger og de støttende enheder tilsammen opfylde ovenstående minimumskrav. Ordregiver vil i forbindelse med kontraktindgåelsen kræve solidarisk hæftelse, hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed. Deltagerne i konsortiet/sammenslutningen påtager sig at hæfte solidarisk over for ordregiver.

Dokumentation: Såfremt ordregiver ikke kan tilgå de økonomiske nøgletal via en offentlig tilgængelig kilde (virk.dk eller lignende), skal tilbudsgiver på anmodning (ikke som en del af ansøgningen) fremsende godkendte årsregnskaber for de seneste tre år eller revisorpåtegnet erklæring om de relevante nøgletal."

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende Mindstekrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med arkitektonisk rådgivning i renoveringsprojekter i boligbyggerier*,

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med ingeniørrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i boligbyggerier. Den dokumenterede erfaring skal for hver af de to referencer omfatte VVS, Statik, Miljøscreening, og ventilationsarbejder*,

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med udførelse af renoveringsprojekter i boligbyggerier**,

— 2 referencer, der dokumenterer erfaring med gennemførelse af bæredygtighedstiltag i forbindelse med udførelse af boligrenoveringsprojekter**.

For de referencer, som er markeret med * gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

For de referencer, som er markeret med **, gælder, at referenceopgaven skal være udført inden for de seneste 5 år forud for ansøgningsfristen.

Med "udført" menes i alle tilfælde, at opgaven er opstartet, udført og/eller afsluttet inden for det beskrevne tidsrum. Ansøger kan i beskrivelsen af referenceopgaven alene medtage den del af opgaven, som faktisk er leveret inden for den tidsmæssige afgrænsning.

Dokumentation: Ordregiver anser referencebeskrivelsen i ansøgningen som den endelige dokumentation.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Civica afholder et informationsmøde den 17. august 2020, kl. 13.00 – 15.00, hvor der vil blive givet en supplerende præsentation af udbuddet og være adgang til at stille spørgsmål. Tilmelding til informationsmødet bedes ske til Nicolai Muhs på nmu@civica.dk senest onsdag den 12. august 2020. Lokation for informationsmødet oplyses ved tilmelding.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 115-278062
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)</span>Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet foreligger digital via byggeweb (web.rib-software.dk) Materialet rekvireres ved at oprettesige som burger og søge på udbud TN701183. Oprettelse og adgang til materialet er gratis. Ansøgning omprækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD.

Aftalen udbydes sådan, at tildeling sker til de to tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud (bedste forhold mellem pris og kvalitet). Der indgås aftale med begge disse tilbudsgivere. Det er dog i udgangspunktet Civicas ønske at finde én samarbejdspartner, som kan varetage alle arbejder under Aftalen. Det er derfor også Civicas forventning, at den tilbudsgiver, som efter evalueringen rangeres som nr. 1 (herefter "CSP 1") skal varetage alle arbejder under Aftalen. Kun for det tilfælde, at Civica må se sig nødsaget til at opsige eller ophæve Aftalen med CSP1 inden for de første 12 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen, kan Aftalen med CSP2 "aktiveres" og CSP2 vil herefter være forpligtet i henhold til denne.

Alle tilbudsgivere indkaldes til forhandling. Ordregiver forbeholder sig at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom ordregiver forbeholder sig at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Der sker ingen shortlisting. Der udbetales et tilbudsvederlag på DKK 200 000 inkl. moms til hver af de tilbudsgivere, som afgiver et tilbud, der antages til endelig evaluering. Der udbetales ikke vederlag til CSP1.

Den forventede portefølje er beskrevet i Opgavebeskrivelsen. Civica har ret, men ingen pligt til at lade de nævnte projekter indgå i partnerskabet, idet Civica som alternativ kan vælge at lade projekterne udføre uden for den udbudte rammeaftale. Som det fremgår af udbudsgrundlaget, er opgaveporteføljen – og derved den forventede omsætning – forbundet med en vis usikkerhed. Civica forpligter sig ikke til at sikre CSP en bestemt/mindste omsætning.

Civica kan frem til Indkøbsperiodens udløb forhøje rammeaftalens værdi med 20 % med et varsel på seks måneder, se nærmere herom i udbudsgrundlaget.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En virksomheds klage over ikke at være prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere, om hvem der er blevet udvalgt jf. udbudslovens §171, stk. 2.

En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2020

Send til en kollega

0.109