23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 138-340415
Offentliggjort
20.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2020 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275756&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Fjernstyring af neutralsektioner i Borup og Sorø


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandy Louise Dalby
E-mail: SLDY@bane.dk
Telefon: +45 82340000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275756&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275756&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fjernstyring af neutralsektioner i Borup og Sorø

 

Sagsnr.: NFKS01553
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45234160 Anlægsarbejde: kørestrømsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omfatter etablering af 2 nye fjernstyringsstationer til nye neutralsektioner ved lokaliteter omkring Borup og Sorø. Herunder teknikhytte, inkl. styring og egenforsyning samt fremføring af styrekabler og forsyningskabler. Opgavens nærmere omfang er beskrevet i SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB). Entreprenøren skal udføre detailprojektering, udførelse, test og dokumentation af de 2 understationer. Projektet har grænseflade til en sideløbende entreprise, som udfører køreledningsarbejdet på de 2 lokaliteter. Køreledningsarbejdet er derfor ikke omfattet af nærværende kontrakt. Yderligere detaljer om projektets grænseflader fremgår af SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38821000 Fjernstyringsapparater
34632300 Elektriske installationer til jernbaner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Borup og Sorø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter etablering af 2 nye fjernstyringsstationer til nye neutralsektioner ved lokaliteter omkring Borup og Sorø. Herunder teknikhytte, inkl. styring og egenforsyning samt fremføring af styrekabler og forsyningskabler. Opgavens nærmere omfang er beskrevet i SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB). Entreprenøren skal udføre detailprojektering, udførelse, test og dokumentation af de 2 understationer. Projektet har grænseflade til en sideløbende entreprise, som udfører køreledningsarbejdet på de 2 lokaliteter. Køreledningsarbejdet er derfor ikke omfattet af nærværende kontrakt. Yderligere detaljer om projektets grænseflader fremgår af SAB (EP_1_6_CCS_005_SAB).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Banedanmark gør tilbudsgiver opmærksom på, at der som del af tilbuddet skal vedlægges et layout over de tilbudte hytter, jf. punkt 5 i udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Tilbudsgiver soliditetsgrad i det seneste regnskabsår.

I dette udbud kræves, at tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste regnskabsår er 20,0 % eller højere.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles krav til, at tilbudsgiveren kan dokumentere erfaring med udførelse af fjernstyringsanlæg til ledningskoblere i kørerledningsanlæg, styret via Scada-system.

Tilbudsgiveren bedes sammen med tilbuddet dokumentere ovenståenende specificerede erfaring ved at vedlægge minimum en reference og maksimum 3 referencer. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Referencer ældre end 7 år godtages ikke.

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige og/eller tekniske formåen vedrørende udførelsen af opgaven, skal de pågældende opgaver under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Fremgår af kontrakten.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af kontrakten.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Fremgår af kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af kontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Ved udløb af tilbudsfristen vil Banedanmark åbne tilbuddene og melde priser samt forbehold ud til alle tilbudsgivere i EU-supply.

De tilbudsgivere der måtte ønske at være fysisk til stede når Banedanmark åbner tilbuddene i EU-supply, kan opnå adgang via receptionen på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2020

Send til en kollega

0.079