23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-327803
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0dc20076-608c-4941-8a16-86ec2387ab3a/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S

Levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til AffaldVarme Aarhus Transmission A/S og AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S


AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 40844309
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Frands Vidstein Petersen
E-mail: fvp@aarhus.dk
Telefon: +45 29209193

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Transmission A/S
CVR-nummer: 40831703
Postadresse: Karen Blixens Boulevard
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: fvp@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0dc20076-608c-4941-8a16-86ec2387ab3a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0dc20076-608c-4941-8a16-86ec2387ab3a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0dc20076-608c-4941-8a16-86ec2387ab3a/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til AffaldVarme Aarhus Transmission A/S og AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) til AffaldVarme Aarhus Transmission A/S og AffaldVarme Aarhus Fjernvarme A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af teknisk rådgivning og bistand (rådgiverydelser) i forbindelse med renovering/nyanlæg af fjernvarmeanlæg herunder anlægs- og bygge-projekter.

Rammeaftale om levering af teknisk rådgivning og bistand inden for anlægs- og byggeprojekter indeholder:

- Renovering/nyanlæg af fjernvarmeledninger(transmission), pumpestationer samt veksleranlæg. Den tekniske rådgivning kan omfatte projektering, fagtilsyn samt bygge- og sikkerhedsledelse afhængig af opgavens type.

- Bygherrerådgivning.

- Udarbejdelse af projektforslag og, samfunds- og selskabsøkonomiske analyser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, herunder CV / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsgange og kvalitetssikring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 6 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udbyder prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Bedst mulige referencer vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.2 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer).

Det vil vægtes positivt, at der synliggøres en variation i de angivne referencer både i forhold til indhold og kompleksitet af opgaven.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbyder forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af de indledende tilbud.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Udbyder accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Har en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at: Ansøger har mindst 3 lignende referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder et CSR-kontraktbilag, som bl.a. indeholder en arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder desuden i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde. Udbyder er således forpligtet til at udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social-, eller arbejdsretlige område.

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling.

- Udbyder kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om leverandørens integritet.

- Udbyder har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, der har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.

- Udbyder kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt.

- Udbyder kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke udbyders beslutningsproces, hvis leverandøren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt leverandøren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Der henvises til forsyningsvirksomhedsdirektivet for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når udbyder anmoder herom:

— Ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret.

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som udbyder vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som udbyder forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra de ansøgere, som udbyder forventer at prækvalificere. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2020

Send til en kollega

0.093