23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-327240
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Energistyrelsen

Udbud af CCT1 team


Energistyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59 77 87 14
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: ENS - Søren Mark Sandorff
E-mail: smsf@ens.dk
Telefon: +45 51674337

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af CCT1 team

Sagsnr.: 2019-87845
II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Concerted Action EPBD (CA) er et fælles projekt mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som blev påbegyndt i 2005 for at understøtte udveksling af viden, erfaringer og best-practice på en række plenarmøder i forhold til energieffektivisering i bygninger. Det nuværende CA EPBD V er projekt nr. 5 og kører fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Energistyrelsen er hovedkoordinator for CA EPBD V, og har samtidig ansvaret for et team, kaldet CCT1-teamet, som står for at deltage i forberedelserne og afviklingen af plenarmøderne. Energistyrelsen udbyder med dette udbud driften for 2. halvdel af driftsperioden for CCT1-teamet. Udbuddet omfatter således drift og udførelse af opgaverne i CCT1-teamet under Concerted Action EPBD V fra maj-juni 2020 til udgangen af april 2022. Opgaven omfatter primært forberedelse og deltagelse i plenarmøder samt arbejde i relation hertil. Derudover omfatter opgaven udarbejdelse af Central Team Rapports m.v.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 880 700.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
71315400 Bygningsinspektion
71315410 Inspektion af ventilationssystemer
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning
73220000 Konsulentvirksomhed inden for udvikling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Concerted Action (CA) er et fælles projekt mellem Kommissionen og medlemsstaterne samt Norge, som blev påbegyndt i 2005 for at understøtte udveksling af viden, erfaringer og best-practice i forhold til energieffektivisering i bygninger. I praksis tager der udgangspunkt i reglerne i bygningsdirektivet (EPBD). Det nuværende CA EPBD V er projekt nr. 5 og kører fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022, og er organiseret omkring en række plenarmøder, som afholdes ca. hvert 8. måned, med deltagelse af eksperter fra hvert partnerland, samt en række leverancer i form af eksempelvis landerapporter over status på implementeringen af bygningsdirektivet i de enkelte lande og tematiske rapporter inden for artiklerne i bygningsdirektivet m.v. Plenarmøderne planlægges af en styregruppe, som består af hovedkoordinatoren (Energistyrelsen), 9 centrale teams samt et kommunikationsteam. Alle medlemslande samt Kommissionen er til stede på plenarmøderne, hvor fokus er på at strukturere og fremme udbredelsen af best-practice, fælles standarder samt fælles paradigmer. Derudover drøftes faldgrupper, der erfaringsudveksles og Kommissionen orienterer om deres syn på problemstillinger inden for energieffektivitet og implementering af bygningsdirektivet. Energistyrelsen er hovedkoordinator for CA EPBD V, og samtidig har Energistyrelsen ansvaret for ét af ovenstående teams som kaldet CCT1-teamet. Energistyrelsen udbyder med dette udbud driften for 2. halvdel af driftsperioden for CCT1-teamet. Udbuddet omfatter således drift og udførelse af opgaverne i CCT1-teamet under Concerted Action EPBD V fra maj-juni 2020 til udgangen af april 2022. Opgaven omfatter, jf. ovenfor, primært forberedelse og deltagelse i plenarmøder samt arbejde i relation hertil. Derudover omfatter opgaven udarbejdelse af Central Team Rapports m.v.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Team og Organisering / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Grant agreement nr. 820497 - HORIZON 2020

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 069-164338
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af CCT1 team

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
25/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: A.C. Meyers Vænge 15
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
E-mail: ljac@build.aau.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 880 700.00 DKK / Højeste bud: 880 700.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 19. april 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2020

Send til en kollega

0.094