23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-321327
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/134164384.aspx

Udbyder

Argo I/S - GBP vest og Odsherred Kommune

Vindere

Valgt firma

(07.10.2020)
RenoFyn Aps
Falstervej 7
5800 Nyborg

Rammeaftale om modtagelse og genanvendelse af hård plast og PVC


Argo I/S - GBP vest og Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - GBP vest
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk
Telefon: +45 46347638

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/134164384.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Nichlas van Weezel
E-mail: nirwe@odsherred.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/134164384.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/134164384.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om modtagelse og genanvendelse af hård plast og PVC

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

ARGO I/S og Odsherred Kommune ønsker at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 3 virksomheder om modtagelse og genanvendelse af hård plast og PVC.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90514000 Affaldsgenvinding
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 3 virksomheder om modtagelse og genanvendelse af hård plast og PVC fra ordregivers genbrugspladser. Behandlingen skal primært være målrettet genanvendelse, hvor mest muligt udsorteret til genanvendelse.

Ordregiver forventer at indgå parallelle rammeaftaler for hvert geografisk område Odsherred og ARGO (vest og øst), som genbrugspladserne er fordelt i. Ordregiver forventer således at indgå 3 rammeaftaler for driftsperioden (alle 3 kan indgås med samme virksomhed).

De parallelle rammeaftaler har en varighed på 2 år. Ordregiver har mulighed for forlængelse med op til 12 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2020
Slut: 31/10/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Samlet årsomsætning på minimum 8 000 000 DKK

2. Positiv egenkapital i set senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 8 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, hvor tilbudsgiver inden for de seneste 3 år skal have udført mindst 2 kontrakter om modtagelse og behandling af hård plast og/eller PVC - Alternativt rapporteres månedligt til ARGO.

2) Disponere over modtageanlæg, der har kapacitet til årligt at modtage og behandle minimum 5 000 ton hård plast og PVC.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om modtagelse og behandling af hård plast og/eller PVC.

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Gennemsnitlig årlig mængde modtaget hård plast og/eller PVC

2) Beløb: Gennemsnitlig årsomsætning for modtagelse og behandling

3) Startdato: Dato for modtagelse af første leverance

4) Slutdato: Dato for modtagelse af sidste leverance (hvis relevant)

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

Som alternativ, for at inkludere nyere anlæg, skal tilbudsgiver kunne redegøre for processen for behandling af hård plast og PVC, samt acceptere, at ordregiver hver måned får tilsendt rapport over modtagne mængder samt behandlede og videre ekspederede mængder, jf. pkt. 3.6.3 i bilag 2.

2) Tilbudsgiver skal erklære at disponere over modtageanlæg, der har kapacitet til årligt at modtage og behandle minimum 5 000 ton hård plast og PVC.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

Send til en kollega

0.141