23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-317582
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
14.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273474&B=DSB

Udbyder

DSB

Rammeaftale om levering af forsyningsstandere til DSB’s klargøringsanlæg


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Thomsen
E-mail: metth@dsb.dk
Telefon: +45 24680195

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273474&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273474&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbuddet omfatter rammeaftale om levering af forsyningsstandere til DSB’s klargøringsanlæg

 

Sagsnr.: METTH - S203793 - K205007
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rammeaftale om levering af forsyningsstandere til DSB’s klargøringsanlæg. Forsyningsstandere skal leveres som bygherreleverancer i forbindelse med ombygning af eksisterende og etablering af nye klargøringsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42122000 Pumper
42122100 Væskepumper
42122300 Trykpumper til væsker
42123400 Luftkompressorer
42124000 Dele til pumper, kompressorer, maskiner eller motorer
42124100 Dele til maskiner eller motorer
42124200 Dele til pumper eller væskeelevatorer
42124300 Dele til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gaskompressorer
42130000 Haner, stophaner, ventiler og lignende tilbehør
42131000 Haner, stophaner og ventiler
42132000 Dele til haner og ventiler
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
44162100 Leverancer til rørsystemer
44162500 Rørledninger til drikkevand
44163000 Rørledninger og fittings
44165100 Slanger
44167000 Diverse rørfittings
44200000 Produkter til konstruktioner
44212220 Ledningsmaster, stolper og pæle
44212223 Mastestøtter
44212225 Stolper
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter rammeaftale om levering af forsyningsstandere til DSB’s klargøringsanlæg. Forsyningsstandere skal leveres som bygherreleverancer i forbindelse med ombygning af eksisterende og etablering af nye klargøringsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option for forlængelse af rammeaftale på 2 perioder for 2 x 24 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2), vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3). De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer sammenlignet med beskrivelsen i II.2.4) for så vidt angår dokumenteret erfaring med levering af forsyningsstandere til udvendige proces- og forsyningsanlæg eller etablering af forsyningsvægge for banedrift. Jo mere sammenlignelige referencerne er med det udbudte projekt, jo mere relevante vil referencerne blive evalueret.

Nyere referencer vurderes at være mere relevante end ældre referencer. Ansøgere henvises til III.1.3) teknisk formåen for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten.

Ansøger skal derfor udfylde ESPD’ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlige omsætning, som angivet nedenfor.

Minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

(A) En gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK inden for de seneste 3 finansielle år. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

(B) EBIT margin: min. 3 %. EBIT margin beregnes som (EBIT/Omsætning) * 100. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes EBIT margin som ansøgerens og disse andre enheders samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning, udregnet i procent i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes EBIT margin på en tilsvarende måde, dvs. sammenslutningens samlede EBIT i forhold til deres samlede omsætning

(C) Soliditet: min. 20 %. Soliditet beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditet. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Alle tal som et gennemsnit over seneste 3 regnskabsår 2017-2019.

Såfremt regnskabsdata for 2019 ikke er tilgængeligt skal der fremlægges revisorerklæring på at kravene er overholdt for 2019-2019.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udføre kontrakten. Ansøger skal indsende referencer på lignende projekter.

Med lignende projekter forstås levering af komplette forsyningsstandere for udvendige proces- og forsyningsanlæg, eller etablering af forsyningsvægge udført som hoved- eller totalentreprise for banedrift, herunder service af disse anlæg.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

Beskrivelse af leverance eller projekt, herunder oplysning om serviceaftale.

Total kontraktværdi for den samlede leverance/det samlede projekt i DKK ekskl. moms.

Start og sluttidspunktet for leverance eller projekt.

Beskrivelse af ansøgers rolle og samarbejde med tredjeparter så som andre entreprenører og navne på eventuelle underleverandører.

Navn på bygherre/kunde (inkl. kontaktperson(er).

Det er et krav at referencerne vedrører projekter der er ibrugtaget inden for de seneste 10 år fra frist for fremsendelse af ansøgning for prækvalifikation. Hver reference må ikke overstige 2 A4 sider. DSB vil se bort fra sider ud over dette antal.

Ansøger må maksimalt indlevere 3 referencer som DSB vil anvende for vurdering af valg af et begrænset antal ansøgere for invitation til tilbud jævnfør del II 2. 9).

Alle referencer erlagt af ansøger bedes oplistet i ESPD af ansøger eller konsortium.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på kapaciteten af en eller flere enheder, skal ansøger bevise at de nødvendige ressourcer fra støtteenheder vil være tilgængelige for ansøger. For eksempel ved at fremskaffe en undertegning fra denne part i henhold til støtteerklæring. Ansøger kan kun basere sin ansøgning på kapaciteten af en anden enhed angående teknisk og egnethed hvor denne vil kunne levere tekniske dele til forsyningsstanderne og service for de pågældende ydelser. Hvis ansøger består af en gruppe økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), kan konsortiets levere maks. 3 referencer.

Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en eller flere enheder, kan der leveres samlet maks. 3 referencer fra ansøger og øvrige enheder. Hvis der leveres flere end 3 referencer vil DSB: Tage de første 3 referencer i betragtning.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL § § 135 og 136.

Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelser til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk.

1) Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betingelser for betaling er reguleret af rammeaftalen inkl. bilag. Disse betingelser er ikke til forhandling.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx. et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen.

Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgningers ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidariske. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæring, som er uploadet i EU-Supply.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal overholde følgende:

Bestemmelserne under udbudsbilag:

1) Rammeaftale forsyningsstandere, herunder krav til forsikringer og dækningssummer

2) Serviceaftale forsyningsstandere, herunder:

- DSB’s betingelser for samarbejde om eller køb af vare og ydelser med jernbanesik-kerhedsmæssige ydelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Ordregiver kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgiverne kan derfor ikke påregne, at der gennemføres forhandlingsmøder.

2) Angående ESPD: Ansøger skal færdiggøre og fremsende det elektroniske ESPD som det indledende bevis for betingelserne for deltagelse i udbudsproceduren, herunder udelukkelsesgrunde.

3) En økonomisk operatør må kun fremsende en ansøgning for deltagelse. ’Økonomisk operatør’ defineres som en enkelt økonomisk operatør eller en gruppe af økonomisk aktører (konsortium). Yderligere må 2 eller flere økonomiske aktører som del af samme juridiske gruppe ikke fremsende mere end en ansøgning for deltagelse, med mindre den økonomiske aktør kan påvise at deres deltagelse i udbudsprocessen er og fortsættende vil være autonom og uafhængig. ’Den samme juridiske gruppe’ defineres ved at enhederne er dækket under direktiv 2013/34/EU art. 22 (1). Det samme er gældende hvis en økonomisk aktør deltager i mere end én ansøgning for prækvalifikation, f. eks. alene og i et konsortium, alene og som støtteenhed, eller i et konsortium og som en støtteenhed. DSB vil anmode sådanne ansøgere om yderligere oplysninger, hvor relevant, for verificering af at disses deltagelse i udbudsprocessen er og fortsat vil være autonom og uafhængig. Hvis dette ikke kan verificeres, tager DSB ikke denne ansøgning ikke i betragtning. Samme princip er gældende hvis denne situation opstår under udbudsproceduren.

4) Spørgsmål vedrørende ansøgning for prækvalifikation skal fremsendes via beskedfunktion i EU-Supply, hvor svar på spørgsmål vil være tilgængelige.

5) Angående del II.1.5) og II.2.6). Beløbet angivet i del II.1.5) og II.2.6) er et estimat angivet udelukkende for at give interesserede ansøgere indtryk af omfanget af indhold under kontrakten.

5) DSB forbeholder sig retten, på hvilket som helst tidspunkt under udbudsprocessen, til at anmode en ansøger om at fremsende dokumentarbevis, se del 151 i udbudsloven (Lov No. 1564 af 15.12.2015), hvis nødvendigt for korrekt udførelse af proceduren.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.14