23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316823
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac8e1ea-e850-43f3-bb12-445e3752db7b/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgt firma

(13.10.2020)
Arkitema A/S
Ny Carlsberg Vej 120
1799 København V

Bygherrerådgivning - Ny Søndervang


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac8e1ea-e850-43f3-bb12-445e3752db7b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac8e1ea-e850-43f3-bb12-445e3752db7b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac8e1ea-e850-43f3-bb12-445e3752db7b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac8e1ea-e850-43f3-bb12-445e3752db7b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning - Ny Søndervang

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre et nyt kombineret plejecenter og botilbud, kaldet Ny Søndervang.

Der søges til projektet gennem nærværende udbud en bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram, udbuds- og kontraktgrundlag og under udførelsen byggeledelse og fagtilsyn. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

Ny Søndervang, der skal være klar til indflytning i 2025, skal i en fleksibel løsning rumme 129 plejeboliger fordelt på 105 boliger til plejecentret, og 24 boliger til botilbuddet hvoraf 8 eventuelt skal etableres som en særlig skærmet enhed.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre et nyt kombineret plejecenter og botilbud, kaldet Ny Søndervang.

Der søges til projektet gennem nærværende udbud en bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram, udbuds- og kontraktgrundlag og under udførelsen byggeledelse og fagtilsyn. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

Ny Søndervang, der skal være klar til indflytning i 2025, skal i en fleksibel løsning rumme 129 plejeboliger fordelt på 105 boliger til plejecentret, og 24 boliger til botilbuddet hvoraf 8 eventuelt skal etableres som en særlig skærmet enhed.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/09/2020
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Den udbudte bygherrerådgivningsopgave forventes at vare fra ultimo september 2019 til ultimo februar 2025, idet bygherrerådgivningsopgavens varighed ikke er eksakt, men er afhængig af tidspunktet for færdiggørelsen af Ny Søndervang plejecenter og botilbud.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt kommunen modtager ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil kommunen foretage en udvælgelse blandt ansøgerne.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere der dokumenterer den mest relevante erfaring med opgaver af tilsvarende fagligt indhold og karakter. Referencerne vurderes i forhold til den udbudte opgave, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

Der lægges herunder vægt på, at ansøgeren demonstrerer relevant erfaring med bygherrerådgivning til offentlige ordregivere og/eller almene bygherrer i forbindelse med komplekse byggesager med mange interessenter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

I tilknytning til den udbudte bygherrerådgivning i fast honorar indeholder den udbudte kontrakt - med henvisning til Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019 (YBB19) - også option på køb af ydelserne:

- 7.19 jf. YBB19 – Miljøundersøgelser bygninger

- 7.30 jf. YBB19 - Bæredygtig ledelse

- 7.54 jf. YBB19 – Udvidet fagtilsyn.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 2) og 7) nævnte udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for det senest tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsregnskab, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet, ESPD, del IV, litra B (»Øvrige økonomiske og finansielle krav«).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger i sit senest afsluttede regnskabsår har en positiv egenkapital, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over de 5 betydeligste kontrakter om bygherrerådgivning i forbindelse med nybyggeri, ansøger har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af det omhandlede projekt, herunder specificering af, om opgaven angik ny-byggeri af alment plejecenter og/eller indeholdt byintegrering udfra helhedsbetragtninger (feltet ”Beskrivelse”), den samlede kontraktværdi i DKK ekskl. moms (feltet ”Beløb”), kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger kan anvise mindst 1 reference inden for de seneste 3 år, der vedrører bygherrerådgivning relateret til byggeri af et alment plejecenter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.079