23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-304854
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf

Udbyder

Rødby Varmeværk a.m.b.a.

Bygningsentreprise for Rødby Varmeværk A.m.b.a, nyt halmvarmeværk


Rødby Varmeværk a.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødby Varmeværk a.m.b.a.
CVR-nummer: 24591328
Postadresse: Grønvej 7b
By: Rødby
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4970
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Buhl
E-mail: larsbuhl44@gmail.com
Telefon: +45 22604970

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.roedbyvarme.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 64045628
Postadresse: Næstvedvej 1
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Sten Petersen
E-mail: jsp@moe.dk
Telefon: +45 25281809

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.moe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygningsentreprise for Rødby Varmeværk A.m.b.a, nyt halmvarmeværk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251250 Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rødby Varmeværk A.m.b.a skal etablere et 8 MW halmfyret varmeværk i Rødby, som skal levere fjernvarme til Rødby. Denne kontrakt omfatter bygningsarbejder inkl. veje og pladser udbudt i hovedentreprise.

Den samlede kontrakt (halmvarmeværket) er opdelt på flere delkontrakter, som alle er udbudt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Anlægget skal opføres på ny matrikel med adgang fra Ringsebøllevej, Rødby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter bygningsarbejder for et nyt halmfyret varmeværk med en ydelse på 8 MW. Udbuddet

omfatter halmlager, kedelhal, servicerum, askelager og velfærdsarealer samt veje og pladser.

Entrepriseformen er hovedentreprise.

Kedelanlæg, fjernvarmeledninger i jord og VAK udbydes parallelt i selvstændige udbud. Entreprisegrænserne fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 11
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Bygherre vil – baseret på de krævede oplysninger - vurdere, om ansøgerne er økonomisk solide, ligesom bygherre i forhold til teknisk formåen vil sikre, at mindstekravet er opfyldt. Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil bygherre udvælge de 5 ansøgere, som har mest erfaring med sammenlignelige opgaver.

Med "sammenlignelige opgaver" forstås opgaver som i størrelse, indhold og kompleksitet (herunder i forhold til kombination(er) af fagområder) bedst svarer til den udbudte kontrakt.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen (bemærk, at der alene må afleveres 5 referencer), men derimod de enkelte referencers sammenlignelighed med den udbudte opgave. Opgaver med udførelse af biomassevarmeværker vil blive foretrukket forud for andre sammenlignelige opgaver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens §

137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Efter tilbudsevalueringen vil bygherre anmode den tilbudsgiver, som står til at blive tildele kontrakten om at fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererende udelukkelses grunde. Bemærk: Serviceattesten (eller tilsvarende dokumentation) skal være dateret tidligst den 1. juli 2020. Bygherre accepterer således ikke serviceattester (eller tilsvarende dokumentation), der er dateret før 1. juli 2020.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der skal stilles sikkerhed i overensstemmelse med AB92, se udbudsgrundlaget.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betaling sker a conto i forhold til udført arbejde.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ikke krav til den retslige form af virksomhederne. Såfremt vindende tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier eller lignende) skal hver deltager i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontraktens opførelse. Sammenslutningen skal udpege én person, som over for bygherre kan tegne sammenslutningen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder arbejdsmarkeds- og sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wlizsrxmsf

Såfremt ansøgerne har spørgsmål til prækvalifikationsansøgningen, skal disse spørgsmål fremsendes i Ibinder i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Ansøgningen skal indeholde et udfyldt ESPD. Udbudsbetingelserne indeholder en gennemgang af, hvilke oplysninger, som skal afgives i ESPD'et.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2020

Send til en kollega

0.11