23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 124-302775
Offentliggjort
30.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kgrwzkcdsn

Udbyder

Vejle kommune. Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur

Anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre


Vejle kommune. Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle kommune. Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Fuhr Thomsen
E-mail: gifth@vejle.dk
Telefon: +45 76812320

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kgrwzkcdsn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kgrwzkcdsn
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud omfatter anlægsarbejdet vedrørende forbindelsesvej vest om Uhre.

Yderligere information om projektet kan findes på Vejle kommunes hjemmeside: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/stoerre-projekter-i-trafikken/

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221111 Anlægsarbejde: veje
45221110 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221113 Bygge-anlægsarbejde: fodgængerbroer
45223800 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45223822 Præfabrikerede elementer
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232452 Dræningsarbejder
45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45233100 Byggearbejde i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje
45233120 Anlæg af vej
45233122 Anlægsarbejde: omfartsveje
45233128 Anlægsarbejde: rundkørsler
45233162 Anlægsarbejde: cykelstier
45233280 Opstilling af autoværn
45233200 Diverse belægningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejle kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter etablering af ca. 2 km forbindelsesvej fra krydset Vejledalen/Vardevej i Vejle til vest om ”Planetbyen” ved Uhre. Projektet udføres i hovedentreprise. Forbindelsesvejen har sit udgangspunkt ved det nuværende T-kryds mellem Vardevej og Vejledalen og afsluttes i et kanaliseret T-kryds ved Planetbyen mod nord. Eksisterende T-kryds ombygges til rundkørsel. På vejstrækningen skal der opføres in-situ støbt stibro, ca. 20 m bred in-situ støbt faunabro og 2 præfabrikerede faunapassager udført som betonelementtunneler.

Området er stærkt kuperet med nuværende fald og stigninger op til 500 ‰, hvorfor den færdige forbindelsesvej har en stigning på op til 70 ‰ på store dele af strækningen. Det kuperede terræn er medvirkede til særlige hydrologiske forhold, hvorfor der skal etableres horisontal dræn og ekstra drænrender i afgravningsskråningerne.

Langs med Forbindelsesvejen etableres dobbeltrettet cykelsti. I cykelstien fra Vejledalen til Uhre skal etableres ny fjernvarmeledning.

Der etableres selvstændigt lukket afvandingssystem for Forbindelsesvej og stier med tilhørende regnvandsbassiner. Regnvandsbassinerne vil være serieforbundne bassiner, der ledes til nyt regnvandsbassin ved Vardevej med udløb til recipient.

Entreprisen omfatter option for etablering af stitunnel for dobbeltrettet cykelsti under Vardevej inkl. ny stålrørsgennemføring i Lille Høgsholt Bæk.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Entreprisen omfatter option for etablering af stitunnel for dobbeltrettet cykelsti under Vardevej inkl. ny stålrørsgennemføring i Lille Høgsholt Bæk.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Omsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Vejle Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

— Har en omsætning på minimum 50 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Har en soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vejle Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

— I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives maksimum 6 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- 1 reference fra et større vejanlæg med en anlægssum på minimum 50 000 000 eksklusiv evt. bro-arbejder

- 2 referencer fra et anlægsarbejde indeholdende anlæg af en vejbærende in situ støbt betonbro.

Der kan indeholdes en eller flere mindstekrav i én referencer.

Referencerne som angivet ovenfor skal være fra afleverede arbejder. Arbejderne skal således blot være afleveret inden for de sidste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om arbejdsvilkår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 117-282813
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Efterfølgende oploades licitationsresultatet på Ibinder og vil være synligt for alle tilbudsgivere.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Vejle Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3

— Vejle Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5

— Vejle Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Vejle Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Vejle Kommune anmoder herom:

Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Vejle Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Vejle Kommune forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Vejle Kommune forventer at indgå aftale med. Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2020

Send til en kollega

0.109