23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-298370
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.08.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Fsb

Opretningsplan - 01-23 Brønspark


Fsb

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udbud af opretningsplan - 01-23 Brønspark
Postadresse: Rådhuspladsen 59
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Lund
E-mail: sdl@jjw.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fsb.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.fsb.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yadatzoyox
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af opretningsplan - 01-23 Brønspark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fsb ønsker at indhente tilbud på renovering af afdeling 01-23, Brønspark, til udførelse i hovedentreprise.

Renoveringen omfatter udskiftning af tag, vinduer, vandinstallationer og faldstammer, samt etablering af mekanisk ventilation i alle boliger med tilhørende miljøsanering og følgearbejder.

Derudover omfatter renoveringen istandsættelse af facader på institution.

Arbejderne skal udføres i den af fsb administrerede boligafdeling Brønspark. Boligafdelingen består af i alt 196 ens rækkehuse på 93,5 kvm fordelt på 2 etager. Rækkehusene er opført i 1940-41.

Boligerne er ens i deres udtryk, dog med variation i forhold til gavlboliger. Der kan også være variationer af kældertype. Boligerne er opbygget med skiftevis indgang øst og vest, og boligerne har ens grundplan, der er roteret om egen akse (installationsskakten, som de delvist deler).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Brønshøjvej og Hegnshusene, 2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående prækvalifikation, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive første forhandlingstilbud.

Fsb har ikke på tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse truffet endelig beslutning om, hvilket ventilationsanlæg, der skal etableres i boligerne (traditionelt anlæg eller AirByNature-anlæg).

Den endelige beslutning herom træffes af beboerne i boligafdelingen Brønspark på et afdelingsmøde umiddelbart efter kontrahering. Der er således for så vidt angår ventilationsanlægget tale om en option for fsb.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudslovens § 162, stk.1, nr. 3, idet fsb ved evalueringen af underkriteriet pris benytter den samlede tilbudspris ekskl. optioner og supplerende ydelser (tilvalg), men inkl. tillægsydelser (vejrlig). fsb forbeholder sig muligheden for at fastsætte en maksimumpris på optionen, før endelig tilbudsafgivelse.

Udbuddet forventes at forløbe i overensstemmelse med den som udbudsbilag G vedlagte indikative tidsplan. Tidsplanen er vejledende, og fsb forbeholder sig inden for rammerne af udbudsloven retten til at ændre tidsplanen, hvis dette vurderes nødvendigt.

Eventuelle ændringer i tidsplanen vil blive meddelt i et rettelsesblad på iBinder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring i form af referencer fra sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år.

Ved sammenlignelige opgaver forstås:

— Arbejde med udskiftning af installationer og vinduer i beboede boliger

— Miljøarbejder ved renovering i beboede boliger

— Tagarbejder og stilladshåndtering ved tilsvarende renoveringer og bygningstype (rækkehuse).

Fsb vil ved udvælgelsen blandt andet lægge vægt på ansøgers rolle i det projekt, referencen angår, idet det vil vægte positivt, hvis referencerne angår opgaver, hvor ansøger har været total- eller hovedentreprenør. Det vil endvidere vægte positivt, hvis referencerne angår færdige projekter.

Til brug for udvælgelsen kan ansøger vedlægge maksimalt 10 referencer vedrørende sammenlignelige opgaver.

Referencerne bør som minimum omfatte følgende oplysninger:

- Angivelse af bygherre

- Projektets økonomiske størrelse og antal boliger

- Ansøgerens rolle i projektet (totalentreprenør, hovedentreprenør, underentreprenør, styringsentreprenør)

- En kort beskrivelse af, på hvilken måde referencen udgør en relevant erfaring for den udbudte opgave

- En tydelig angivelse af, hvilke mindstekrav og/eller udvælgelseskriterier referencen tilsigter at opfylde

- En beskrivelse af, hvordan processerne for opsætning af stilladser på opgaven blev håndteret (hvis relevant – bemærk dog mindstekrav).

For konsortier gælder, at referencerne skal omfatte alle konsortiedeltageres virksomheder.

For ansøgere der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske formåen gælder, at referencerne skal omfatte de virksomheder, der har afgivet støtteerklæring. Der er ikke krav om referencer for øvrige underleverandører.

Tilbudsgiver opfordres til at vedlægge særskilte referenceblade. Hvis der vedlægges særskilte referenceblade, må hver reference maksimalt fylde 2 A4-sider. Hele ansøgningen må maksimalt fylde 25 A4-sider ekskl. ESPD.

Alle dokumenter vedrørende ansøgningen, herunder følgeskrivelse eller lignende, bedes uploadet i én samlet fil.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Det udbudte renoveringsprojekt omfatter et traditionelt ventilationsanlæg.

Beboerne i boligafdelingen Brønspark overvejer dog at ændre ventilationsanlægget til et AirByNature-anlæg, hvilket i givet fald skal besluttes på et afdelingsmøde.

De bydende skal afgive tilbud på det projekterede ventilationsanlæg.

De bydende skal dog også afgive tilbud på et AirByNature-anlæg. Det er en option for fsb, hvilket ventilationsanlæg der ultimativt vælges.

Fsb forbeholder sig muligheden for at fastsætte en maksimumpris for optionen efter første forhandlingsrunde og inden endelig tilbudsafgivelse. En maksimumpris vil i givet fald blive fastsat med udgangspunkt i de senest modtagne tilbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøgeren inden for en af fsb fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske formåen:

- Omsætning på mindst 100 mio. DKK/år på baggrund af de 3 senest offentliggjorte årsregnskaber.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde mindstekravene.

For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde mindstekravene.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende mindstekrav til ansøgerens tekniske formåen:

— Mindst 2 referencer på opgaver med udskiftning af installationer og vinduer i beboede boliger

— Mindst 2 referencer på opgaver med miljøarbejder ved renovering i beboede boliger

— Mindst 1 reference som viser erfaring med stilladshåndtering ved tilsvarende renoveringer og bygningstype (rækkehuse).

Ved beboede boliger forstås boliger, hvor beboeren ikke har været genhuset i renoveringsperioden.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde mindstekravene.

For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde mindstekravene.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver skal være den af fsb prækvalificerede juridiske person. Tilbudsgiver kan ikke lade sig erstatte af en anden juridisk person, og dette gælder også eventuelle koncernforbundne virksomheder.

Hvis prækvalifikationen har omfattet et konsortium bestående af flere ansvarlige tilbudsgivere, skal det være netop disse juridiske personer – hverken færre eller flere – der afgiver tilbud. Der skal angives en fælles befuldmægtiget, som fsb med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Erklæring herom skal afgives under anvendelse af udbudsbilag C.

Hvis ansøger ved prækvalifikationen har baseret sig på en eller flere andre økonomiske aktører, for opfyldelse af mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. afsnit 5.2. eller udvælgelse, jf. afsnit 5.3., skal disse økonomiske aktører være leverandører på den pågældende del af kontrakten. Overholdes dette ikke, vil den pågældende tilbudsgiver ikke længere være egnet til at byde på opgaven efter prækvalifikation.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der afholdes den 31. juli 2020 kl. 15.00 – 16.30 et informationsmøde om udbuddet.

Som udgangspunkt bliver der tale om et fysisk informationsmøde, der i givet fald afholdes hos SIRIUS advokater, Dampfærgevej 10, 2. sal, 2100 København Ø.

Tilmelding til informationsmødet skal ske senest den 24. juli 2020 kl. 12.00 til ldc@siriusadvokater.dk Der bedes fremsendt navn og mailadresse på alle deltagere.

Som følge af Covid-19 er fsb ikke på tidspunktet for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen bekendt med de til den tid værende retningslinjer for afholdelse af forsamlinger, sammenkomster mv.

Det betyder, at fsb først på det tidspunkt, hvor det præcise deltager antal til informationsmødet kendes, vil tage stilling til formen for mødet. Tilmeldte deltagere vil senest 2 dage før informationsmødet få besked om formen for mødet, herunder om mødet afholdes som et fysisk eller et elektronisk møde.

Fsb anmoder i alle tilfælde om, at interesserede bydende begrænser antallet af deltagere til informationsmødet mest muligt.

Spørgsmål, svar og andre generelt relevante informationer fra informationsmødet vil i anonymiseret form blive offentliggjort på iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra

dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej nr. 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.094